SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

33.

Na temelju članka 38. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (èNarodne novineè 33/01., 60/ 01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/ 13., 137/15. i 123/17.) i članka 48. i 59. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13, 30/13-pročišćeni tekst i 7/18. ) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 11. sjednici održanoj 10. svibnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine
Vinodolska općina

Članak 1.

Ovom odlukom osnivaju se radna tijela Općinskog vijeća Vinodolske općine, te uređuje njihov naziv, djelokrug, broj članova, sastav i način rada.

Radna tijela Općinskog vijeća osnivaju se za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća te za izvršavanje određenih zadataka i poslova za Općinsko vijeće.

I. Naziv radnih tijela

Članak 2.

Radna tijela Općinskog vijeća Vinodolske općine su:

1. Mandatna komisija,

2. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

3. Odbor za izbor i imenovanja,

4. Odbor za proračun i financije,

5. Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

6. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

7. Odbor za mjesnu samoupravu,

8. Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

9. Odbor za dodjelu priznanja,

10. Odbor za ravnopravnost spolova,

11.Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

12.Odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu, i zaštitu i spašavanje,

13.Odbor za promet, izgradnju i održavanje i prometnica.

II. Djelokrug rada, broj članova i sastav radnih tijela

Članak 3.

Mandatna komisija ima predsjednik i dva člana.

Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća iz reda vijećnika, na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje 1/3 (pet) vijećnika.

Mandatna komisija:

-na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće Vijeću o provedenim izborima za Vijeće i o imenima izabranih vijećnika,

-podnosi izvješće Vijeću o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te izvješće o zamjenicima članova Vijeća koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku dužnost,

-podnosi izvješće Vijeću o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje,

-podnosi izvješće Vijeću o zamjenicima članova Vijeća koji su stavili mandat u mirovanje,

-podnosi izvješće Vijeću o nastavljanju s obnašanjem vijećničke dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata.

Članak 4.

Odbor za Statutarno pravna pitanja:

-razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Općine, te u pogledu njihove pravne obrade,

-razmatra poticaje za donošenje odluka i drugih akata,

-daje mišljenje glede primjene odredbi Statuta Općine i Poslovnika,

-priprema odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih akata Vijeća,

-utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Vijeća kada je tim aktima ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni,

-obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor za Statutarno pravna pitanja ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Članak 5.

Odbor za izbor i imenovanja:

-priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela,

-predlaže izbor i imenovanja i opoziv predstavnika Vijeća u određenim tijelima, pravnim osobama i udrugama,

-obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću.

Članak 6.

Odbor za proračun i financije:

-razmatra sustav financiranja javnih potreba u Vinodolskoj općini,

-razmatra prijedlog proračuna, odluke o izvršavanju proračuna i izvještaje o izvršenju proračuna Općine,

-razmatra druga pitanja proračuna i financija Općine,

-obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor za proračun i financije ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Predsjednik Odbora je obvezno iz reda članova Vijeća.

Članak 7.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo Općine obavlja poslove koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja Općine, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja za Općinu i osiguravanje uvjeta za nova ulaganja, te unapređenje gospodarskih odnosa na razini Županije.

Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Predsjednik Odbora obvezatno se bira iz reda vijećnika.

Članak 8.

Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-razmatra i predlaže elemente politike prostornog uređenja i planiranja Vinodolske općine,

-razmatra i predlaže provođenje urbanističke politike Vinodolske općine,

-razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine, zaštitu prostornih resursa i usklađivanje prostornog razvoja te rješenja zaštite i promicanja zaštite okoliša,

-obavlja i druge poslove određene ovim poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Predsjednik Odbora je u pravilu iz reda vijećnika.

Članak 9.

Odbor za mjesnu samoupravu:

-prati rad tijela mjesne samouprave, predlaže Vijeću mjere za unapređenje rada mjesne samouprave, razmatra s tim u svezi prijedloge vijeća mjesnih odbora i daje mišljenje Vijeću te predlaže Vijeću koje bi poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su od značaja za mjesne odbore moglo povjeriti mjesnim odborima,

-razmatra i prijedloge odluka za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora kao i druge prijedloge akata od važnosti za razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave,

-predlaže Vijeću imenovanja odnosno preimenovanja ulica i mjesta.

Odbor ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Predsjednik Odbora je u pravilu iz reda vijećnika.

Članak 10.

Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju razmatra pitanja iz područja suradnje Vinodolske općine s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država, priprema prijedloge akata i daje mišljenje o prijedlozima drugih predlagatelja koji se odnose na to područje te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijećima.

Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Predsjednik Odbora je u pravilu iz reda vijećnika.

Članak 11.

Odbor za dodjelu priznanja:

-predlaže Općinskom vijeću proglašenje osobe za počasnog građanina Općine,

-predlaže osobe za dodjelu javnih priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značaja za razvitak i ugled Vinodolske općine,

-predlaže vrste javnih priznanja, uvjete za njihovo dodjeljivanje, kriterije i postupnost za njihovu dodjelu.

Odbor za dodjelu priznanja ima predsjednika i četiri (4) člana koji se biraju iz reda vijećnika i iz reda građana, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika s prebivalištem na području Općine.

Predsjednik Odbora u pravilu se bira iz reda vijećnika.

Članak 12.

Odbor za ravnopravnost spolova razmatra provođenje aktivnosti na unapređivanju prava na ravnopravnost spolova, predlaže mjere u svezi promicanja ravnopravnosti spolova te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbora za ravnopravnost spolova ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih osoba.

Članak 13.

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda osniva se radi organiziranja procjene štete od elementarnih nepogoda na području Općine. Povjerenstvo ima predsjednika i (4) člana.

Povjerenstvo se osniva radi obavljanja sljedećih poslova:

-utvrđuje nastalu štetu, organizira i usklađuje njezinu procjenu,

-surađuje sa Županijskim povjerenstvom,

-potvrđuje procjenu štete, za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva u proračunu Općine,

-predlaže Državnom povjerenstvu odobrenje žurne pomoći, prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja, Županijskog povjerenstva,

-daje i utvrđuje podatke za proglašenje elementarne nepogode,

-Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu, u redovnoj proceduri,

-na načelnika Općine izrađuje izvješća o nastalim štetama i utrošku sredstava pomoći.

Povjerenstvo se bira isključivo iz reda znanstvenih i stručnih osoba.

Članak 14.

Odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu, i zaštitu i spašavanje u okviru nadležnosti Općinskog vijeća vodi brigu o svim aspektima vezanim za provedbu svih mjera protupožarne zaštite na području Općine, posebice glede donošenja Planova zaštite od požara, procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa velikih nesreća, Plana zaštite i spašavanja za Vinodolsku općinu te Plana civilne zaštite.

Odbor aktivno sudjeluje u donošenju svih planskih i drugih dokumenata, na uređenju, planiranju, organiziranju, financiranju i provedbi zaštite i spašavanja, protupožarne zaštite i civilne zaštite na području Općine, pripremanjem i sudjelovanjem svih sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, u otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu, i zaštitu i spašavanje:

-aktivno sudjeluje u procjenjivanju ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica ratnih razaranja, prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća,

-daje svoj doprinos u izradi i implementaciji Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, kao i Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine,

-sudjeluje u kreiranju i provedbi svih mjera protupožarne zaštite, posebice u vrijeme turističke sezone,

-predlaže Vijeću donošenje i usvajanje financijskih planova za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara, civilne zaštite i općenito zaštite i spašavanja,

-pomaže kod izrade Plana civilne zaštite sa aspekta provedbe mjera: sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanju, kao i ustrojavanja zapovjedništva Civilne zaštite, te vođenja organiziranih snaga civilne zaštite,

-uspostavlja suradnju sa GDCK Novi Vinodolski vezano za mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana,

-preko povjerenika Civilne zaštite i volontera sudjeluje u provođenju zaštite i spašavanja prema mjestu stanovanja, po mjesnim odborima i dijelovima naselja,

-sudjeluje u informiranju, evakuaciji i upozoravanju građana, mladeži i djece u svim aspektima zaštite i spašavanja građana Vinodolske općine te aktivno surađuje sa službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

Odbor ima predsjednika i dva (2) člana koji se biraju iz reda stručnih djelatnika vezanih za ovu oblast.

Predsjednik Odbora je u pravilu iz reda vijećnika.

Članak 15.

Odbor za promet, izgradnju i održavanje prometnica:

-sudjeluje u izradi svih planskih dokumenata koji se odnose na izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina na lokalnoj razini,

-vodi brigu o gospodarenju cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste,

-predlaže najoptimalnija rješenja da se već postojeće nerazvrstane ceste na području Općine u cijelosti katastarski ucrtaju, nakon provedbe parcelacijskih postupaka, te njihovo upisivanje u zemljišnim knjigama kao javno dobro i vlasništvo Vinodolske općine,

-u proračunu i planu izgradnje kapitalnih objekata predlaže izdvajanje sredstava za uređenje cesta i putova i javno-prometnih površina, kao dugoročni strateški cilj Vinodolske općine,

-sudjeluje u izradi planskih dokumenata o ekonomskom i racionalnom korištenju i gospodarenju na svim javnim površinama u vlasništvu Općine, prvenstveno onim namijenjenim za privremeno zauzimanje javnih površina i nesmetano odvijanje prometa,

-strateški cilj Općine mora biti dugoročno i permanentno građenje, rekonstruiranje, održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama kao javnim površinama,

-stvara uvjete da se sve javno-prometne površine u Općini urede, ucrtaju i upišu kako bi koristile za promet po bilo kojoj osnovi, u što ulaze i pristupni putovi, parkirališta, pješačke zone, pješačke staze, trgovi u naseljima, javna stubišta, okretišta vozila javnog prometa, kao i sva proširenja uz nerazvrstane ceste i putove.

Odbor ima predsjednika i dva (2) člana koji se biraju iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika.

U pravilu predsjednik Odbora je iz reda vijećnika.

III. Način rada radnih tijela

Članak 16.

U radnom tijelu raspravlja se o prijedlozima odluka i drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga Vijeća.

Radno tijelo raspravlja i o izvješćima pravnih osoba koja one na temelju zakona ili odluka i drugih akata Vijeća podnose Vijeću.

Članak 17.

Predsjednik radnog tijela usklađuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela, saziva sjednice radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela te s načelnikom i pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine u svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicom radnog tijela predsjedava član radnog tijela kojeg odredi radno tijelo.

Članak 18.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati najkasnije u roku od osam dana na osnovi zaključka Vijeća, ili ako to zatraži predsjednik Vijeća ili većina članova radnog tijela, uz navođenje pitanja koja treba razmotriti na sjednici.

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati predsjednik Vijeća.

Članak 19.

Radno tijelo može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 20.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik i voditelj zapisnika.

Zapisnik se dostavlja članovima radnog tijela uz poziv za iduću sjednicu radnog tijela.

Članak 21.

Radna tijela pokreću razmatranje pitanja iz svoga djelokruga, a obvezatna su razmotriti svako pitanje iz svoga djelokruga koje im se uputi na razmatranje ili za koje to zatraži predsjednik Vijeća.

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug radnog tijela.

Radno tijelo obvezno je svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, općinskog načelnika i Općinsko vijeće.

Članak 22.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoga djelokruga i priprema prijedloga o tim pitanjima, radno tijelo može osnovati posebnu radnu skupinu, koja je sastavni dio radnog tijela i ne može samostalno istupati i biti nositelj prava i obveza.

Članak 23.

Radno tijelo obvezno je o svim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvijestiti Vijeće.

Kada podnosi izvješće ili prijedlog Vijeću, predsjednik radnog tijela će prema zaključku radnog tijela, na sjednici obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.

Članak 24.

Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti i zajedničko izvješće o temi rasprave.

Članak 25.

Sjednici radnog tijela treba biti nazočna osoba koja je od strane predlagatelja odluke ili drugog akta određena za izvjestitelja i pročelnik upravnog tijela Općine, u čijem djelokrugu je pojedini prijedlog ili pitanje koje radno tijelo razmatra.

U slučajevima kada načelnik nije predlagatelj odluke ili drugog akta sjednici radnog tijela treba biti nazočna osoba koju odredi načelnik i izvjestitelj predlagatelja.

Radno tijelo može odlučiti da će o pojedinom prijedlogu provesti raspravu bez nazočnosti osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka i o tome obvezno izvješćuje predsjednika Vijeća i načelnika.

Članak 26.

Predsjedniku radnog tijela u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže tajnik Vijeća.

Članak 27.

Radno tijelo može, u suglasju s odredbama Poslovnika, donijeti poslovnik o svom radu, kojim će podrobnije urediti način svog rada.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju novih stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vinodolske općine (»Službe novine Primorsko-goranske županije« br. 30/13.).»

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA.021-05/18-01/6

URBROJ:2107-03/18-01-5-106

Bribir, 10. svibnja 2018.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća
Boris Miklić, dipl.ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=91253&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr