SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
GRAD RAB

65.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/ 15 i 19/16-ispravak) te članaka 22. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2018. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U SPORTU ZA 2018. GODINU

Članak 1.

I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: I. Izmjene i dopune Programa), utvrđuju se djelatnosti, poslovi i aktivnosti u sportu od značenja za Grad Rab.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa stvaraju uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim aktivnostima: Djelovanje sportskih udruga i manifestacija, te Kapitalnom projektu: Uređenje i održavanje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje I. Izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu ukupnog iznosa od 1.099.000,00 kn za sportske udruge i manifestacije, te ukupnog financijskog iznosa od 2.490.000,00 kn za uređenje i održavanje sportskih objekata.

Članak 3.

Raspored sredstava iz I. Izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

S korisnikom iz članka 2., sportskim klubom, sklopit će se Dodatak Ugovoru o financiranju programa iz I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2018. godinu.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/18-01/04

URBROJ: 2169-01-02/7-18-5

Rab, 23. svibnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr