SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
GRAD RAB

64.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2018. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U KULTURI ZA 2018. GODINU

Članak 1.

I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: I. Izmjene i dopune Programa), utvrđuje se financiranje programskih aktivnosti u kulturi koje provode ustanove u kulturi: Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica Rab. I. Izmjene i dopune se odnose i na programe: Udruge, manifestacije i donacije u kulturi, Uređenje i održavanje kulturnih objekata i Izdavačku djelatnost.

Članak 2.

Za provođenje I. Izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu, ukupnog iznosa od 4.426.000,00 kn za Pučko otvoreno učilište Rab, 463.000,00 kn za Gradsku knjižnicu Rab, 274.100,00 kn za Udruge, manifestacije i donacije u kulturi, 925.000,00 kn za Uređenje i održavanje kulturnih objekata i 200.000,00 kn za Izdavačku djelatnost.

Članak 3.

Raspored sredstava iz I. Izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/04

URBROJ: 2169-01-02/7-18-4

Rab, 23. svibnja 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr