SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
GRAD RAB

63.

Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13- pročišćeni tekst, 19/15 i 4/ 18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2018. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom I. izmjenom i dopunom Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba za 2018. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-Održavanje i čišćenje slivnika

-Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana
i ostalih javno-prometnih površina,

- Sanacija divljih deponija

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih
otoka i vaza,

- Uređenje javnih površina

-Nabava koševa za otpad na javno-prometnim
površinama,

-Održavanje javnih WC-a

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

-Radovi na betonskom kolniku

-Radovi na neuređenom kolniku

-Vertikalna i horizontalna signalizacija

-Održavanje bankina

-Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom
profilu ceste

-Održavanje potpornih i obložnih zidova

-Zimsko održavanje

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

-Košnja i čišćenje groblja

-Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

-Održavanje zidane i metalne građe

-Ručno čišćenje staza

-Nabavka komunalne opreme

VI. JAVNA RASVJETA

-Utrošak električne energije,

-Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete.

VII.ODRŽAVANJA OBJEKATA ŠKOLSKOG,
ZDRASTVENOG I SOCIJALNOG SADRŽAJA

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Poz.u

prorač.

-Održavanje i čišćenje slivnika 101 30.000,00 kn

-Održavanje i čišćenje vodotoka
i oborinskih kanala 102 95.000,00 kn

UKUPNO: 125.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Poz.u

prorač.

1.Redovno čišćenje ulica, staza, 101 1.485.431,14 kn
šetališta, trgova i ostalih
javno-prometnih površina

-Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na
odlagalište

-Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 71.122 m2, podijeljena je u 3 zone i čišćenje samohodnom čistilicom, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I zone.

a)područje I zone (cca 34.500 m2 - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala Kralja Krešimira IV, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Trg Slobode,Skaline Ambroza Jureena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

-ručno pometanje dvaput dnevno, svaki dan u
periodu svibanj - rujan

-ručno pometanje svakodnevno u razdoblju
siječanj-travanj i listopad-prosinac

-pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju
svibanj-rujan

-pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipiuma Arba jednom tjedno u razdoblju svibanj-rujan

-pranje Gornje ulice dvaput mjesečno u periodu
svibanj-rujan

-odvoz otpada s javnih površina na odlagalište

b)područje II zone (cca 32.000 m2 - sve ostale ulice
u staro gradu, ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka)

-ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

-pranje javno-prometnih površina od PC Mali Palit do Varoša i područje od škole do INE jednom tjedno u periodu svibanj-rujan

c)područje III zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I do III Padove

-ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj- rujan ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac

-odvoz otpada na odlagalište

d)Strojno čišćenje samohodnom čistilicom 1 x tjedno
u razdoblju svibanj-rujan
Šetnica Banjol (Pumpurela)-Barbat
Šetnica Sup. Draga Donja (Gvačići-Potočina) i
Sup. Draga Gornja (Barčevo-ACY marina)

UKUPNO: 1.485.431,14 kn

III.ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Poz.u
prorač.

101

1.Održavanje parkova, zelenih površina, 584.568,86 kn
zelenih otoka i vaza. Program obuhvaća:
hortikulturne radove (uređenje palmi
i crnika, obrezivanje stabala, redovitu
kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje
suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih
gredica, polijevanje sezonskog
cvijeća i travnjaka

a) Kosidba trave

b) Grabljanje lišća

c) Održavanje cvjetnih gredica

d) Održavanje cvjetnica

e) Okopavanje trajnica, grmlja i stablašica

f) Rezidba trajnica, grmlja i palmi

g) Ručno zalijevanje zelenih površina

h) Odvoz otpada sa zelenih površina na odlagalište

2. Materijal za održavanje
javnih površina 99 50.000,00 kn

3. Dezinsekcija i deratizacija 104 150.000,00 kn

4. Program zbrinjavanja i
sterilizacije napuštenih
kućnih ljubimaca 105 20.000,00 kn

5. Zdravstvene i veterinarske
usluge 105.1 100.000,00 kn

6. Održavanje ormarića na
javnim površinama 106 70.000,00 kn

7. Održavanje šetnica 107 100.000,00 kn

8. Sanacija divljih deponija 109 20.000,00 kn

9. Održavanje dječjih igrališta 111 30.000,00 kn

10. Održavanje javnih WC-a 112 50.000,00 kn

11. Održavanje fontana 110 10.000,00 kn

12. Čišćenje i održavanje plaža 196 400.000,00 kn

13. Ostale usluge 103 20.000,00 kn

UKUPNO: 1.604.568,86 kn

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa ( državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

Poz.
u prorač.

1. Program » Dundovo« 127 500.000,00 kn

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Prometna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grana

- Održavanje potpornih i obložnih zidova

- Održavanje ceste u zimskim uvjetima

2. Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 131.6 80.000,00 kn

3. Obnova natpisa naziva ulica 134.5 10.000,00 kn

4. Održavanje autobusnih
čekaonica 156 10.000,00 kn

5. Ostali nespomenutu rashodi 128 15.000,00 kn

6. Materijal i radovi za MO 730.000,00 kn

UKUPNO: 1.345.000,00 kn

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

Poz.
u prorač.

1. Održavanje groblja 135 137.000,00 kn

2. Održavanje spomenika i
spomen obilježja 136.1 50.000,00 kn

3. Projektna dokumentacija
uređenja groblja 136.5 30.000,00 kn

UKUPNO: 217.000,00 kn

VI. JAVNA RASVJETA

Poz.

u prorač.

1. Utrošak električne energije 137 630.079,93 kn

2. Energetska usluga javne
rasvjete 137.1 20.000,00 kn

2. Upravljanje i održavanje
objekata i uređaja javne
rasvjete 139 400.000,00 kn

3. Održavanje novogodišnje
rasvjete 142 25.000,00 kn

4. Rekonstrukcija ormarića JR 140 60.000,00 kn

5. Elektroenergetska suglasnost 141 8.000,00 kn

6. Materijal i dijelovi za
novogodišnju i svečanu rasvjetu 143 165.000,00 kn

UKUPNO: 1.308.079,93 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (program »Dundovo«).

VII.ODRŽAVANJA OBJEKATA ŠKOLSKOG,
ZDRASTVENOG I SOCIJALNOG SADRŽAJA

Poz. u

prorač.

-Popravak po područnim školama 158.6 150.000,00 kn

UKUPNO: 150.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.235.079,93 kuna.

1. Komunalna naknada 6.100.000,00 kn

2. Višak prihoda 135.079,93 kn

U K U P N O: 6.235.079,93 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

KLASA:023-06/18-01/04

URBROJ: 2169-01-02/7-18-3

Rab, 23. svibnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr