SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

26.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13 i 65/17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko- goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 12. sjednici održanoj dana 08.05. 2018. godine donosi

ODLUKU
o izradi
V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog
plana Prisika Novi Vinodolski

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski(Službene novine Primorsko-goranske županije br.13/89, 46/ 89, 16/95, 8/99, 10/99 i 32/06)( u daljnjem tekstu:Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13 i 65/17) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - Ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje određeno Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.55/06, 23/ 10, 36/10-Ispravak, 01/13-pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 41/15, 18/17-pročišćeni tekst, 32/17)

Na području obuhvata ovog Plana utvrdile su se potrebe izrade izmjena i dopuna Plana, a razlozi za izradu izmjena i dopuna su izmjena pojedinih uvjeta gradnje i namjene unutar obuhvata Plana.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko- goranske županije br.55/06, 23/10, 36/10-Ispravak, 01/13- pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 41/15, 18/17-pročišćeni tekst i 32/17).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Planom su se stvorili uvjeti za gradnju objekata komunalne infrastrukture , garaža, stambenih i višestambenih objekata. Sukladno propisanim uvjetima gradnje izgrađene su prometnice, garaže, objekti stambene i višestambene namjene. Dio obuhvata Plana ostao je neizgrađen i ukazala se je potreba izmjena uvjeta gradnje i namjene unutar obuhvata Plana.

V.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PLANA

Članak 7.

Planom će se izmijeniti uvjeti gradnje i namjene unutar obuhvata Plana.

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA
KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA
SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU
PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br.130/15), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VIII.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

-Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,

-Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb,

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb,

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 42/20, Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

-MUP-Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, Zagreb,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje-Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićevaa 16,

-KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

-KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski,

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 8 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

-I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

-II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 30 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

-III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

-IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

-V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

-VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X.ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 15.

Tijekom izrade Plana mogu se izdavati akti kojima se odobravaju građenja odnosno zahvati u prostoru.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 16.

Izradu Plana financirat će vlasnik zemljišta u obuhvatu Plana.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od osam(8)dana.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:350-02/18-20/9

URBROJ:2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski,08.05.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeć
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=51250&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr