SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA MATULJI

23.

Na temelju članka 20. i članka 21. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24.05. 2018. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Matulji (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 22/01 i 50/13) članak 2. mijenja se i glasi:

» Općinski porezi su:

1.prirez porezu na dohodak

2.porez na potrošnju

3.porez na kuće za odmor

4.porez na korištenje javnih površina«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

» I. PRIREZ POREZU NA DOHODAK«.

Članak 3.

Iza članka 2. dodaju se novi članci 2.a, 2.b i 2.c koji glase:

»Članak 2.a

(1) Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Matulji sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

(2) Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

(3) Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Matulji.

Članak 2.b

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 2.a stavka 1. ove Odluke.

Članak 2.c

(1) Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 % na osnovicu iz članka 2. b ove Odluke.

(2) Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Matulji.«

Članak 4.

Naslov iznad članka 13. i članci 13., 14., 14.a i 15. brišu se.

Članak 5.

(1) Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 2. i članka 3. ove Odluke koje reguliraju prirez porezu na dohodak, a koji stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljeni u »Narodnim novinama«.

KLASA: 011-01/17-01/0033

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0006

Matulji, 24.05. 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr