SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

24.

Temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske u 2018. godini (»Narodne novine« broj 28/18), na prijedlog Stožera Baška, Općinski načelnik Općine Baška, dana 10. svibnja 2018. godine donio je

P L A N
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području
Općine Baška

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) u 2018. godini.

Članak 2.

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od

interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Općine (u nastavku teksta: Plan) temelji s na Programu koji je donijela Vlada Republike Hrvatske («Narodne novine« broj 28/18), u dijelu koji se odnosi na područje Općine Baška.

Članak 3.

Općina je donijela:

1.Odluku o agrotehničkim mjerama, uređenju i održavanju, poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Baška,

2.Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,

3.Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,

4.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastupanja i širenja požara, a kojim je predviđeno motrenje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja požara u vrijeme velike opasnosti od požara od strane zaposlenika Hrvatskih šuma, a obilaženje istih područja i površina od strane izviđačko-preventivnih patrola ugovara se s Vatrogasnom zajednicom.

Članak 4.

Nositelj vatrogastva na području Općine je DVD Baška.

Društvo se, tijekom požarne sezone, sukladno potrebama, dodatno ekipira, u čemu financijskom potporom sudjeluje Općina.

U slučaju većih požara, angažiraju se JVP Grada Krka, te DVD-i iz JLS otoka Krka.

Članak 5.

U gašenju velikih požara, kao zapovjedno mjesto za koordinaciju gašenja požara, određuju se prostorije Općine.

Ako tako situacija zahtijeva, kao zapovjedna mjesta, mogu se koristiti i prostorije društvenih domova u naseljima na području Općine.

Članak 6.

Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima, u šumskim područjima potrebno je održavati prohodnost protupožarnih putova, a nadzor iste obavit će DVD Baška.

Članak 7.

Na području Općine nema divljih odlagališta otpada, a u slučaju da komunalni redar uoči novonastalo odlagalište, ili da o istom stigne dojava, Općina će, sukladno financijskim mogućnostima, trenutno pristupiti saniranju.

Članak 8.

Od DVD Baška zatražit će se informacija o stanju vozila, opreme i tehnike, te obrazloženi prijedlog, moguće potrebnih, popravaka/sanacije, ili nabave nove vatrogasne opreme.

Članak 9.

Operativne snage civilne zaštite i druge pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite upozorit će se na potrebu održavanja spremnosti za djelovanje u slučaju velikih požara, te mogućih drugih velikih nesreća i katastrofa.

Članak 10.

Za koordinatora provedbe ovoga Plana zadužuje se načelnik Stožera civilne zaštite Općine.

Članak 11.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 021-05/18-02/11

URBROJ: 2142-03-02/1-18-4

Baška, 10. svibnja 2018. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=10007&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr