SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

10.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/ 01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13,8/18 ) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MRKOPALJ

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/ 10,19/13) u nazivu glave VIII. riječi »GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA » zamjenjuju se riječima »IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA«.

Članak 2.

Članak 28. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj,dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom.

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje ,Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka,sukladno odredbama Zakona doći će do imenovanja povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisivanja prijevremenih izbora za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 5. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.

Članak 3.

Članak 28.a mijenja se i glasi:

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova funkcija i programa tijela Općine Mrkopalj i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kad je raspušteno samo Općinsko vijeće ,a općinski načelnik nije razriješen,do imenovanja povjerenika ,financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske ,općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun ,povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3.,4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom,ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Članak 4.

Iza članka 28a. dodaje se članak 28b. i glasi:

Ako u tekućoj godini Općinsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja,Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Općinsko vijeće.

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika:

-ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka novoizabrano Općinsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana konstituiranja,

-ako Općinsko vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog općinskog načelnika u roku propisanom člankom 69.a stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/18-01/01

Urbroj:2112-05-01-18-9

Mrkopalj,26. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Zvonko Matković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr