SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-punat 853..868

4.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), te članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98), članka 31. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 21. veljače 2003. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
Općine Vinodolske za razdoblje od travnja 2000.
do travnja 2002. godine

I. UVOD

Na osnovi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98) Općinsko vijeće Općine Vinodolske je u dva navrata utvrđivalo Izvješće o stanju u prostoru i to za razdoblje IV. 96. - IV. 98. (»Službene novine« broj 23/97) i za IV. 98. - IV. 2000. (»Službene novine broj 1/99) i na osnovi istih donijelo odgovarajuće programe mjera.

Slijedom prethodnih aktivnosti ovo Izvješće predstavlja analizu izvršenja programa mjera za razdoblje IV. 2000. - IV. 2002., te dopunu ranijih Izvješća u skladu sa realizacijom, te novim saznanjima i potrebama.

ANALIZA REALIZACIJE PROGRAMA MJERA 2000. - 2002. NALAZI SE U PRILOŽENOJ TABLICI.

STANJE U PROSTORU

I pored visokog nivoa realizacije programa za proteklo plansko razdoblje, stanje u prostoru nije zadovoljavajuće i to u sljedećim segmentima:

- divlji deponiji, iako se je u nekoliko navrata vršilo čišćenje »divljih« odlagališta otpada, a oni su uz sve glavne prometnice na ulazima u područje Općine Vinodolske sa strane grada Crikvenice vršili označavanje zabrane odlaganja, mjestimično i fizičko ograđivanje prostora, nisu praktično postignuti nikakovi rezultati, pa je potrebno ovaj problem posebno razmotriti, te poduzeti efikasnije mjere.

- Odvodnja fekalnih voda postaje ozbiljan problem, posebno u ljetnim mjesecima, jer se najveći dio urbanog dijela Općine nalazi na flišnom i nepropusnom terenu, pa dolazi do prelijevanja septičkih jama sa mogućim i drastičnim posljedicama.

Dugoročno rješenje-izgradnja odvodnog sistema ne može se očekivati u neposrednoj budućnosti, pa je potrebno poduzeti mjere, u skladu sa važećim propisima.

Dio centra Bribira ima mogućnost priključenja na kanalizacijski sistem pa i u tom pogledu treba pristupiti konkretnoj realizaciji tj. izgradnji i proširenju mreže i priključenja stambenih objekata.

- Čitavo urbano područje Općine pokriveno je vodoopskrbnom mrežom a samo desetak stambenih objekata na čitavom području nije priključeno na vodoopskrbni sistem pa to treba učiniti.

- Prostorni plan Općine ne predviđa širenje, odnosno stvaranje novih građevinskih područja izvan postojeće infrastrukturne mreže ali u nekim dijelovima, naročito onima koji su se prvi infrastrukturno opremili, prisutan je manjak vodopskrbnih kapaciteta (presjek cjevovoda), pa je potrebno planski pristupiti obnovi i pojačanju vodoopskrbne mreže, naročito ako je prisutna i nova izgradnja.

- Oborinska kanalizacija

Intenzivna obnova puteva, često puta i nestručna, povećana izgradnja, zapuštena zemljišta, poremetili su stanje na ranije uređenom oborinskom sistemu, što je rezultiralo većem aktiviranju klizišta, kao i poremećajima u urbanom dijelu.

Neophodno je planski pristupiti rješavanju stvarnih problema na nivou sa Županijskim cestama i Hrvatskim vodama, te Republikom.

Potrebno je i važno urediti odvodnju centara te odvodnju uz glavne prometnice.

- Protupožarna zaštita

Izrađen je protupožarni plan Općine, no stanje na terenu je prilično loše u pogledu mogućnosti zaštite i pristupa površinama koje su napadnute požarom, što je uočeno u više navrata kao i nedostatkom protupožarnih hidranata u naseljima na području Općine.

U skladu sa protupožarnim planom, pristupiti je potrebno uređenju protupožarnih puteva i postavi hidranata na području čitave Općine.

- Općina Vinodolska ima značajne resurse prirodne i kulturne baštine, koji se mogu komercijalno iskoristiti, u pogledu turističke eksploatacije, međutim kulturno-povijesni objekti nisu u cjelini pristupačni posjetitelju, nemaju uređenih okoliša, pristupa i slično, nema uređenih ugostiteljskih sadržaja.

Pojedini lokaliteti iako atraktivni imaju težak pristup a nisu ni osigurani, pa je njihovo korištenje upitno.

Izrađena arhitektonsko-urbanistička rješenja uređenja centara daju osnovu da se organizirano priđe uređenju povijesne baštine, pristupa i okoliša objekta, pa na osnovi istih treba pristupiti u skladu sa materijalnim mogućnostima i konkretnom uređenju.

U okviru Turističke zajednice i Mjesnih odbora planirati cjelovitu mrežu turistički interesantnih kulturno-povijesnih i prirodnih objekata sa minimalnim uređenjem pristupa, okoliša i sadržaja.

- Općina Vinodolska je u razdoblju do 2002. godine učinila značajan napredak u pogledu financijskog stimuliranja malog poduzetništva, kroz određena financijska kreditiranja, što je urodilo i konkretnim tehničkim i tehnološkim napretkom stanja u ovoj oblasti.

Ovi koraci iskoristili su i postojeće uređene prostorne resurse proizvodne namjere (napr. »pilana« Bribir). S obzirom da su privatne čestice malene, neprigodne za neke veće mogućnosti razvoja proizvodno-poslovnih djelatnosti, nužno je za razvoj osigurati uređeni prostor odnosno u narednih 4-5 godina, postepeno pripremiti nekoliko hektara građevinskog zemljišta, namijenjenog poizvodnim djelatnostima.

Nužno je izvršiti procjenu najvećeg budućeg interesa i u skladu s tim pristupiti pripremi.

OBJAVA

Ovo izvješće o stanju u prostoru Općine Vinodolske, za razdoblje travanj 2000. - travanj 2002. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01-02-013

Ur. broj: 2107-03/03-01-2-13-04-1

Bribir, 21. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=25&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr