SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

22.

Temeljem članka 5. stavak 1. točka 2. i članka 28. stavak. 3. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/11, 18/11, 29/12), te članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinski načelnik Općine Baška, dana 17. svibnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o visini naknade za korištenje javne površine,
te načinu i rokovima plaćanja iste

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se iznosi naknade, te način i rokovi plaćanja iste, za korištenje javne površine u svrhu postavljanja različitih, lako uklonjivih naprava i privremenih objekata (štandova, stolića, kioska, montažnih objekata, luna parka, hladnjaka i izložbenih vitrina, stolova i stolica, klupa, suncobrana, vaza sa cvijećem, reklama i reklamnih panoa, stalaka i sl.) u svrhu obavljanja djelatnosti - trgovina, ugostiteljstvo, usluge, sport i rekreacija i dr.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

(1) Iznos naknade za korištenje javne površine za postavljanje štandova i sličnih naprava, u svrhu prodaje i izlaganja roba i usluga, u mjestu Baška određuje se u iznosu:

2.1. štandovi

1.prodaja vlastitih domaćih proizvoda (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) 10.000,00 kn

2.ručno izrađeni proizvodi od fimo mase 10.000,00 kn

3.izvorni proizvodi otoka Krka u suvenirskoj, rukom oslikanoj ambalaži - vlastiti proizvodi 10.000,00 kn

4.lavanda, ljekovito bilje, eterična ulja i masti 10.000,00 kn

5.prodaja knjiga 10.000,00 kn

6.suveniri - keramika, gips, nakit od školjki i od prirodnih materijala 10.000,00 kn

7.poludrago kamenje, nakit, met. galanterija 10.000,00 kn

8.tisak i prodaja majica 15.000,00 kn

9.bomboni i sl. 18.000,00 kn

10.igračke, plažni rekviziti 35.000,00 kn

11.bižuterija; koža; tekstil; konfekcija 40.000,00 kn

12.oslikavanje boca; ostalo 10.000,00 kn

13.voće i povrće 25.000,00 kn

14.ostalo, nenavedeno u prethodnim točkama 15.000,00 kn

2.2. ostalo

1.luna park 250.000,00 kn

2.slike, izrada portreta, tatoo i dr. 35.000,00 kn

3.rashladne vitrine, hladionici, šankomati i sl. 15.000,00 kn

4.zelena tržnica; domaći proizvodi - dnevno 40,00 kn

5.prodaja ribe - dnevno 50,00 kn

6.dnevna prodaja raznih proizvoda i usluga (osim 4. i 5.) - dnevno 100,00 kn

7.zakup štanda u vlasništvu općine 3.000,00 kn

(2) Naknade iz točke 2.1. i točke 2.2. podtočke 1., 2., 3., i 7. iz stavka 1. ovoga članka predstavljaju iznos naknade na godišnjoj razini, a u istom iznosu se naplaćuju i ako je razdoblje korištenja štanda ili drugog privremenog objekta za obavljanje djelatnosti kraće od jedne godine.

(3) Naknada iz točke 2.2., podtočka 6. iz stavka 1. primjenjuje se u razdoblju izvan turističke sezone (listopad - svibanj).

(4) Naknade iz ovoga članka predstavljaju i iznos početne cijene zakupa pri provedbi javnog natječaja.

(5) Iznimno, Općinski načelnik može, posebnom odlukom, pri utvrđivanju natječaja, odrediti i naknade u drugačijem iznosu od onih utvrđenih u ovom članku.

(6) Naknade iz ovoga članka plaćaju se unaprijed, nakon ishođenog odobrenja za obavljanje djelatnosti na javnoj površini, prije zaključenja ugovora o zakupu, ako se radi o zakupu na rok do jedne godine.

(7) Iznimno, Općinski načelnik može, posebnom odlukom pri utvrđivanju uvjeta natječaja, odrediti i drugačiji, obročni način plaćanja, prvenstveno, ako se radi o roku zakupa dužem od jedne godine.

(8) Za dnevnu prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda na zelenoj tržnici od strane proizvođača istih proizvoda, koji su stanovnici Općine Baška, naknada se ne naplaćuje.

Članak 3.

(1) Pod površinom za postavljanje štanda podrazumijeva se površina do 10 m2 za štand za prodaju voća i povrća, odnosno do 2 m2 za sve ostale štandove.

(2) Naknada se plaća unaprijed, prije početka korištenja javne površine, nakon ishođenja odobrenja, a prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 4.

(1) Iznimno, ako se isto odobri temeljem posebne odluke općinskog načelnika, naknada za korištenje javne površine ispred trgovačkih radnji u svrhu izlaganja i prodaje proizvoda i roba iz asortimana trgovine, ovisno o ponudi, određuje se u iznosu od 5% iznosa naknade iz članka 2. stavak 1. točka 2.1. po m2 zauzete površine.

(2) Naknada se plaća unaprijed, prije početka korištenja javne površine, nakon ishođenja odobrenja Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti, a prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 5.

(1) Naknada za korištenje javne površine, koju koriste građani za postavljanje različitih predmeta (klupe, stolovi, vaze i dr.) u osobne svrhe ispred svojih zgrada, stanova i sl., a po posebnom odobrenju Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti, određuje se u iznosu od 50,00 kn po m2 zauzete površine.

(2) Naknada se plaća unaprijed, prije početka korištenja javne površine, nakon ishođenja odobrenja, a prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 6.

(1) Naknade za postavljanje reklama na javnoj površini određuje se ovisno o površini reklame i to kako slijedi:

.za reklamu do 1 m2 površine 500,00 kn godišnje,

.za reklamu od 1 do 2 m2 površine
3.000,00 kn godišnje,

.za reklamu preko 2 m2 (najviše 3 m2 površine)
6.000,00 kn godišnje.

(2) Reklamom, u smislu ovog članka, smatra natpis, poruka, putokaz, promidžbeni slogan, cjenik i sl. u kome se pojavljuje ime ili naziv fizičke ili pravne osobe, naziv i vrsta robe, proizvoda ili usluge, a sve u svrhu poticanja na potrošnju robe, proizvoda i korištenje usluga.

(3) Kod samostojećih reklama, odnosno reklamnih panoa, koji se sastoje od dva ili više dijelova, naknada se obračunava za svaki dio posebno.

(4) Ukoliko se reklama postavlja izravno na javnu površinu, odnosno ako ista nije izdignuta na stupovima ili sl., naknada iz stavka 1. se uvećava za naknadu po m2 zauzete površine, na način i u iznosu koji su određeni kod određivanja naknada za postavljanje ugostiteljskih terasa.

(5) Naknada iz ovoga članka, određena u godišnjem iznosu, naplaćuje se u punom iznosu i ako je razdoblje korištenja kraće od jedne godine.

(6) Naknada se plaća unaprijed, prije početka korištenja javne površine, nakon ishođenja odobrenja Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti, a prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 7.

(1) Ako se stvore uvjeti da se javna površina, tijekom turističke sezone, u razdoblju lipanj - rujan, može dati u zakup neposrednom pogodbom (površina nepopunjena natječajem prema odluci Općinskog načelnika Općine Baška, npr.), a za razdoblje kraće od onog istaknutog u natječaju, određuje se naknada u iznosu od 150,00 kn dnevno.

(2) Ukoliko se javna površina daje u zakup samo za vrijeme trajanja pučkih fešti - Dan Općine, Ribarski dan i sl. - osim za štandove na kojima se obavlja prodaja jela i pića, što će se urediti posebnom odlukom Općinskog načelnika, određuje se naknada u iznosu od 500,00 kn dnevno.

(3) Naknada se plaća unaprijed, prije početka korištenja javne površine, nakon ishođenja odobrenja Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti, a prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 8.

(1) Iznos naknade za postavljanje kioska i montažnih objekata na javnu površinu, te za korištenje ostalih površina u vlasništvu Općine Baška (najniži, početni iznos kod raspisivanja Natječaja), određuje se ovisno o ponudi i lokaciji objekata, odnosno namjeni površine, kako slijedi:

8.1. kiosci, montažni objekti

A/ mjesto Baška

1.plažni rekviziti, bižuterija, koža, dječje igračke - Ulica E. Geistlicha (2 kioska) 50.000,00 kn

2.zlatar, filigran - Ulica E. Geistlicha 25.000,00 kn

3.ugostiteljska radnja - Zarok 31.250,00 kn

4.tisak, cigarete i sl. - Ulica kralja Zvonimira 31.250,00 kn

5.pekarski proizvodi - Ulica E. Geistlicha 37.500,00 kn

6.ugost. radnja-slastičarnica - Ulica E. Geistlicha 25.000,00 kn

7.ugost. radnja-slastičarnica (sladoled i slast. proizvodi - Ulica E. Geistlicha,
preko puta »Atrium residence«; (ex »Strand«) 37.500,00 kn

8.ugostiteljska radnja (tradicional. slast. od tijesta) - Ulica E. Geistlicha 15.000,00 kn

9.voće i povrće - Ulica kralja Zvonimira 31.250,00 kn

B/ mjesta Jurandvor i Batomalj

-grupa djelatnosti: jednostavne ugostiteljske usluge,
slastičarne, igre na sreću, filigrani, bižuterija, butici,
suveniri, voće i povrće, pekarski proizvodi

-jednostruki kiosk 2.000,00 kn

-dvostruki kiosk 3.000,00 kn

-grupa djelatnosti: turističko posredovanje i putničke
agencije, predstavništva, prodaja novina i
cigareta, ostalo nenavedeno

-jednostruki kiosk 1.000,00 kn

-dvostruki kiosk 1.500,00 kn

C/ mjesto Draga Bašćanska

-grupa djelatnosti: jednostavne ugostiteljske usluge,
slastičarne, igre na sreću, filigrani, bižuterija, butici,
suveniri, voće i povrće

-jednostruki kiosk 2.000,00 kn

-dvostruki kiosk 3.000,00 kn

-grupa djelatnosti: turističko posredovanje i putničke
agencije, predstavništva, prodaja novina i cigareta,
ostalo nenavedeno

-jednostruki kiosk 1.000,00 kn

-dvostruki kiosk 1.500,00 kn

8.2. ostalo

1.vlakić 15.000,00 kn

2.elektro kočija 7.500,00 kn

(2) Rok zakupa za korištenje javne površine opisano u ovom članku je najduže 5 godina.

(3) Naknade iz ovog članka iskazane su na godišnjoj razini i plaćaju se u dva jednaka obroka - do 31. svibnja i do 31. kolovoza, a prvi obrok za prvu godinu zakupa uplaćuje se prije zaključenja ugovora o zakupu.

(4) Općinski načelnik, iznimno, može posebnom odlukom odrediti i kraći rok zakupa, od onoga u stavku 2. ovoga članka, te sukladno istome i drugačiji način plaćanja zakupnine od onoga utvrđenog u stavku 3. ovoga članka.

Članak 9.

(1) Visina naknade određena u članku 8. stavak 1. točka 8.1. odnosi se isključivo na korištenje javne površine koju zauzima kiosk, odnosno montažni objekt.

(2) Naknada za korištenje javne površine uz kiosk ili montažni objekt za postavljanje i montiranje različitih naprava (polica, ormara i sl.), odnosno izlaganja proizvoda, robe i drugog, određuje se u visini od 5% iznosa početne naknade za kiosk po m2 zauzete površine, a po posebnom odobrenju Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti.

(3) Naknada za postavljanje štandova različitih namjena i ponuda u mjestima iz članka 8. stavak 1. točke B/ i C/, za razdoblje svibanj -listopad, utvrđuje se u iznosu od 75% iznosa od početne naknade određene za postavljanje kioska i montažnih objekata za takvu vrstu ponude u navedenim mjestima.

(4) Za ostale privremene objekte koji se postavljaju na javnim površinama, odnosno usluge koje se pružaju na javnoj površini u mjestima iz članka 8. stavak 1. točke B/ i C/ (osim onih iz članka 10.), za razdoblje svibanj - listopad, određuje se naknada u iznosu od 50% od iznosa početne naknade određene za postavljanje kioska i montažnih objekata za takvu vrstu ponude u navedenim mjestima.

Članak 10.

(1) Naknada za postavljanje stolova i stolica, klupa, suncobrana i sličnog na javnim površinama ispred ugostiteljskog objekta za formiranja ugostiteljske terase, u svrhu obavljanja djelatnosti, određuje se kako slijedi:

I.zona - mjesto Baška; Ulica Emila
Geistlicha, kn 690,00/m2

II.zona - mjesto Baška; ulice: Palada,
kralja Zvonimira, Ribarska kn 500,00/m2

III. zona - mjesto Baška; ostale ulice i

površine, osim onih u zonama I. i II. kn 350,00/m2

III. zona - mjesto Batomalj i Jurandvor kn 100,00/m2

IV.zona - mjesto Draga Bašćanska kn 50,00/m2

(2) Naknada za postavljanje drugih naprava - rashladnih vitrina, hladionika, šankomata i sl. na ugostiteljskim terasama i uz iste (u zonama I. i II. stavka 1.), određuje se sukladno članku 2. stavak 1. ove Odluke.

(3) Naknada (zakupnina) za javnu površinu koja se koristi kao ugostiteljska terasa iz stavka 1. ovoga članka, ako se tijekom trajanja zakupa ista ne koristi stalno za obavljanje djelatnosti, odnosno, ako objekt ne posluje, a površina nije vraćena na raspolaganje Općini Baška, uvećava se za 10%.

(4) Naknada (zakupnina) za javnu površinu iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za 60 % , kada se radi o ugostiteljskoj terasi restauranta, odnosno za 50 % kada se radi o ugostiteljskoj terasi caffe-bara, ugostiteljima koji posluju, odnosno koji su otvoreni, najmanje 9 mjeseci u godini.

(5) Pravo na umanjenje naknade ostvaruje ugostitelj u tekućoj godini na temelju rada u prethodnoj godini, na pisani zahtjev, kojemu mora priložiti potvrdu o istome ishođenu od Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

(6) Da bi ostvario pravo na potvrdu iz prethodnog stavka, korisnik javne površine za formiranje ugostiteljske terase obvezan je, u pisanom obliku, obavijestiti Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, o početku, odnosno završetku pružanja ugostiteljskih usluga u objektu, odnosno na terasi.

(7) Naknada iz ovoga članka određena je na godišnjoj razini, a primjenjuje se i na kraća razdoblja korištenja, odnosno naknada, utvrđena na godišnjoj razini, u istom iznosu se naplaćuje neovisno o trajanju ugovora o zakupu unutar iste kalendarske godine.

Članak 11.

Korištenje javne površine u skladu s ovom Odlukom uređuje se Ugovorom između korisnika javne površine i Općine Baška.

Članak 12.

Sve ono što ovom Odlukom moguće nije obuhvaćeno, uredit će posebnom odlukom Općinski načelnik.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje javne površine, te načinu i rokovima plaćanja iste KLASA: 307-01/16-01/1, URBROJ: 2142-03-02/1-16-1 od 12/20. siječnja 2016. godine KLASA: 307-01/16-01/1, URBROJ: 2142-03-02/1- 16-3 od 05. travnja 2016. godine, KLASA: 307-01/16-01/1 URBROJ: 2142-03-02/1-16-4 od 19. travnja 2016. godine, KLASA: 307-01/17-01/1, URBROJ: 2142-03-02/1-17-1 od 24. siječnja 2017. godine, KLASA: 307-01/17-01/2, URBROJ: 2142-03-02/1-17-1 od 27. veljače 2017. godine.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 307-01/18-01/1

URBROJ: 2142-03-02/1-18-1

Baška, 17. svibnja 2018. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1057&mjesto=10007&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr