SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

85.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 11. sjednici održanoj 17. svibnja2018. godinedonijela je

O D L U K U
o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih
osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku
županiju

Članak 1.

U popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju, a koji je popis sastavni dio Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (»Službene novine« broj 14/11, 9/15, 28/16, 30/17 i 34/17-pročišćeni tekst), iza točke 2.4. dodaje se nova točka 2.5. koja glasi:

»2.5. Regionalne agencije

-Javna ustanova »Regionalna razvojna agencija
Primorsko-goranske županije«

-Ustanova »Regionalna energetska agencija
Kvarner« «

Dosadašnje točke 2.5., 2.6. i 2.7., postaju točke 2.6., 2.7. i 2.8..

Članak 2.

OvaOdlukastupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-45

Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr