SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

70.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18 - pročišćeni tekst)i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 17. svibnja 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske
županije za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine, te manjka primitaka od financijske imovine, te utvrđuje namjena i raspodjela financijskog rezultata Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Primorsko-goranske županije na dan 31. prosinca 2017. godine, utvrđena su kako slijedi:

92211 Višak prihoda poslovanja 38.139.676,09

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 14.645.971,51

92223 Manjak primitaka od financijske imovine 959.007,22

922 Višak prihoda 22.534.697,36

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u 2017. godini na računu 92211-Višak prihoda poslovanja u iznosu 38.139.676,09 kuna pokrit će se stanje na računu 92222- Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 14.645.971,51 kuna te stanje na računu 92223-Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu 959.007,22 kuna.

Ukupan višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 22.534.697,36 kuna.

Članak 3.

Struktura ukupnog viška prihoda Primorsko-goranske županije u 2017. godini koji se prenosi u sljedeće razdoblje prema izvorima je sljedeća:

Višak namjenskih prihoda 5.562.668,03

Manjak namjenskih prihoda -94.672,02

Višak nenamjenskih prihoda 17.066.701,35

Ukupan višak 22.534.697,36

Članak 4.

Višak namjenskih prihoda u iznosu 5.562.668,03 kunaraspoređuje se na sljedeći način:

.638.034,88 kuna izdvaja se u stalnu pričuvu koja će se aktivirati u slučaju onečišćenja mora od nepoznatog počinitelja i koja se neće iskazivati u Proračunu,

.441.814,00 kuna namjenskih prihoda za provedbu Sporazuma o suradnji na izradi »Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine« i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova izdvaja se u pričuvu koja se neće koristiti u 2018. godini niti iskazivati u Proračunu za 2018. godinu;

.preostali višak namjenskih prihoda u iznosu 4.482.819,15 kuna, u skladu s posebnim propisima, raspoređuje se za sljedeće namjene:

-za provođenje programa pomorskog
dobra i pomorskog prometa 1.740.626,93

-za projekt dogradnje Osnovne škole
Čavle - Općina Čavle 1.000.000,00

-za institucionalnu potporu aktivnostima
regionalnog razvoja 558.186,00

-za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi 334.789,57

-za sufinanciranje kapitalnih projekata
razvoja turizma 160.395,13

-za provođenje postupaka legalizacije
bespravno sagrađenih građevina 144.069,83

-za decentralizirane funkcije osnovnog
i srednjeg školstva 110.181,33

-za sufinanciranje redovne djelatnosti
zdravstvenih ustanova 98.655,85

-za izradu Glavnog plana razvoja
prometnog sustava funkcionalne
regije Sjeverni Jadran 95.484,64

-za unapređenje i razvoj lovstva 72.353,79

-za projekt Jačanje kapaciteta za korištenje
ESI fondova u Primorsko-goranskoj
županiji - EU 62.495,34

-za financiranje programskih aktivnosti
razvoja poljoprivrede 44.945,33

-za Projekt Mala Barka 2 - EU 26.602,76

-za razvoj malih poslovnih zona 12.962,38

-za projekt »Inovativne zdravstvene usluge
usmjerene na pacijente - prednost
uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj
njezi pacijenata oboljelih od celijakije
(FOCUS IN CD)« 7.942,00

-za naknade osobama na stručnom
osposobljavanju u Županiji bez
zasnivanja radnog odnosa 7.570,87

-za financiranje dostupnosti na
primarnoj razini zdravstvene zaštite 4.696,18

-za provedbu projekta »Kvarner Family« 861,22

Članak 5.

Višak nenamjenskih prihoda, umanjen za manjak namjenskih prihoda, u iznosu od 16.972.029,33 kune raspoređuje se za sljedeće namjene:

.iznos od 10.076.062,46 kuna po osnovi ugovorno preuzeti obveza, kako slijedi:

-za uređenje poslovne zgrade - Županijska
arhiva 3.658.695,01

-sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra
Rijeka 1.450.000,00

-za projekt Revitalizacija Lječilišnog
centra Veli Lošinj 739.074,52

-za projekt uređenja Parka seniora
DZSO Volosko 680.000,00

-za opremanje ustanova srednjeg školstva 617.500,00

-za projekt Mala Barka 2 472.553,85

-za projekt revitalizacije kulturne
baštine kompleksa Pomorskog i
povijesnog muzeja Hrvatskog primorja
Rijeka 389.025,00

-za suradnju s institucijama od
županijskog značaja 325.136,06

-za projekt RSRTC Platak 317.184,52

-za realizaciju projekta Čvor Trinajstići 300.000,00

-za aktivnost mrtvozorenja i obdukcije 250.000,00

-za aktivnosti neprofitnih organizacija
(civilnog društva) 222.500,00

-sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025
Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo 100.000,00

-za izgradnju i rekonstrukciju objekata
osnovnog školstva 95.500,00

-za sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu
i drvnoj industriji 81.380,00

-za pokroviteljstva Župana i Skupštine 59.000,00

-za nabavu opreme za upravna tijela 54.863,75

-za suradnju i sufinanciranje projekata
i programa zaštite okoliša 50.000,00

-za projekt uređenja SKI poligona
»Rudnik« Tršće 50.000,00

-za javne i nerazvrstane ceste na
području Županije 50.000,00

-za izradu projekata i stručnih elaborata
za potrebe donošenja odluka iz
područja zaštite okoliša 38.000,00

-za investicijsko održavanje objekata
i opreme srednjeg školstva 27.500,00

-za sufinanciranje materijalnih rashoda
i programske aktivnosti JU »Priroda« 23.943,75

-za sufinanciranje programa ruralnog razvoja 13.750,00

-za programe za poticanje dodatnog
odgojno-obrazovnog stvaralaštva 6.456,00

-za zaštitu i prava nacionalnih manjina 4.000,00

.preostali iznos od 6.895.966,87 kuna, kako slijedi:

-za Projekt Artvision + - EU 730.000,00

-za projekt Mala Barka 2 600.000,00

-za izgradnju i rekonstrukciju objekata
osnovnog školstva 550.000,00

-za regionalni razvoj sportske infrastrukture 500.000,00

-za opremanje ustanova osnovnog školstva 500.000,00

-za projekt rekonstrukcije zdravstvene
stanice u Dražicama - Općina Jelenje 400.000,00

-za Projekt HERCULTOUR - EU 330.000,00

-za upravljanje RSRTC Platak - Goranski
sportski centar d.o.o. 314.204,90

-za projekt uređenja Parka seniora
DZSO Volosko 300.000,00

-za osiguravanje uvjeta rada osnovnih
i srednjoškolskih ustanova i učeničkih
domova 300.000,00

-za projekt MOSES - EU 300.000,00

-za Projekt REFRESH - EU 270.000,00

-za aktivnosti neprofitnih organizacija
(civilnog društva) 254.188,94

-za projekt revitalizacije kulturne
baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog
muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 250.000,00

-za redovnu djelatnost Centra za
rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica 179.496,03

-za aktivnost mrtvozorenja i obdukcije 150.000,00

-za programske aktivnosti Turističke
zajednice Kvarnera 150.000,00

-za investicijsko održavanje objekata
i opreme osnovnog školstva 146.000,00

-za potporu ustanovi Dječji dom
»Tić« Rijeka 109.000,00

-za projekt PGŽlab - poticanje razvoja
socijalnih inovacija na području PGŽ
- Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 100.000,00

-za projekt uređenja SKI poligona
»Rudnik« Tršće 94.000,00

-za aktivnosti zaštite od požara
- Vatrogasna zajednica PGŽ 80.000,00

-za poticanje i promicanje medijskih
aktivnosti mladih za mlade
- Sveučilište u Rijeci 80.000,00

-za poboljšanje i razvoj zdravstvenog
standarda 50.000,00

-za programe za poticanje dodatnog
odgojno-obrazovnog stvaralaštva 50.000,00

-za rekonstrukciju i dogradnju
OŠ »Jelenje-Dražice« u Dražicama
i izgradnja školske sportske dvorane 42.000,00

-za projekt Županija prijatelj djece 38.000,00

-za redovnu djelatnost domova
za starije osobe 29.077,00

Članak 6.

Raspored sredstava utvrđen ovom Odlukom uključit će se u Proračun Primorsko-goranske županije za2018. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-11

Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr