SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 14. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

56.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini, cjelina III. točka 6b, (Narodne novine, broj 28/18) Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 04. svibnja 2018. godine donio je:

Plan aktivnog
uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2018. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2018. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2018. godini i temeljem Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2018. godinu, na području Grada Maloga Lošinja.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Grada Maloga Lošinja uključeni u protupožarnu sezonu 2018. godine su:

-Gradonačelnica Grada Maloga Lošinja,

-Jedinstveni upravni odjel,

-Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj,

-Gradska vatrogasna zajednica Mali Lošinj,

-Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Lošinj i DVD Susak,

-Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja,

-Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.,

-Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.,

-Županijska lučka uprava, Lučka uprava Mali Lošinj,

-HEP ODS d.o.o. - pogon Cres - Lošinj,

-Hrvatske šume - šumarija Mali Lošinj,

-Mjesni odbori na području Grada Maloga Lošinja.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana, uključeni su u protupožarnu sezonu 2018. godine izvršenjem zadataka iz Planova iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana je kontakt tablica podataka odgovornih osoba prema pojedinim poduzećima iz točke II. koja nije predmet objave.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 214-01/18-01/06

Urbroj: 2213/01-01-18-13

Mali Lošinj, 04. svibnja 2018.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA MALOG LOŠINJA

Načelnik Stožera
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr