SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

50.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine RH«, br. 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 32. i 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 04. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog rezultata - viškova i manjkova podskupine 922 glavne knjige Grada Malog Lošinja koje su iskazane u bilanci obrasca BIL razine 22.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31.12.2017. godine utvrđene su kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Od ukupnog viška prihoda poslovanja u iznosu od 9.852.792,00 kn na osnovnom računu 92211 višak prihoda poslovanja ostaje 2.470.578,35 kn, a odnosi se na neutrošena namjenska sredstva i utrošit će se u 2018. godini za sljedeće namjene:

-neutrošena sredstva komunalne naknade u iznosu od 791.417,25 kn utrošit će se: 200.000,00 kn za održavanje zelenih površina, 200.000,00 kn za održavanje javne rasvjete, 100.000,00 kn za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, dok će se 29.417,25 kn utrošiti za održavanje javnih površina

-neutrošena sredstva komunalnog doprinosa u iznosu 780.953,45 kn utrošit će se za projekt Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta

-neutrošena sredstva spomeničke rente u iznosu od 100.000,00 kn utrošit će se za projekt Utvrda Kaštel, a 117.824,38 kn za projekt Osorske zidine

-neutrošena sredstva od naknade za nezakonito izgrađene građevine u iznosu od 44.302,07 kn utrošit će se za projekt ATLAS 14

-neutrošena sredstva kapitalnih pomoći RH u iznosu od 347.450,00 kn utrošit će se za projekt Loger-Nerezinac; u iznosu od 5.250,00 kn za projekt Utvrda Kaštel; u iznosu od 142.020,00 kn za projekt Uređenje ribarnice

-neutrošena sredstva pomoći EU u iznosu od 39.314,20 kn utrošit će se za pripremu projektne dokumentacije za prijavu na natječaje EU fondova

-neutrošena sredstva donacija u iznosu od 30.000,00 kn utrošit će se za organizaciju Svjetskog prvenstva Downhill

-neutrošena sredstva kapitalnih donacija u iznosu od 72.047,00 kn utrošit će se za izradu prostorno-planske dokumentacije

Članak 4.

Preostalim sredstvima viška prihoda poslovanja se pokriva manjak prihoda i primitaka - preneseni u iznosu od 1.055.994,00 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.899.686,00 kn, te dio manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 426.533,65 kn.

Preostaje ukupan manjak primitaka od financijske imovine za pokriće u iznosu od 1.474.928,35 kn koji će se pokriti iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/18-01/03

URBROJ: 2213/01-01-18-8

Mali Lošinj, 04. svibnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr