SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
GRAD VRBOVSKO
16

27.

Na osnovi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj, 26/01), Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji stanova u vlasništvu Grada Vrbovskog

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju način i uvjeti prodaje stanova u vlasništvu Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prodaja stanova iz članka 1. ove Odluke, kojeg temeljem ugovora o najmu stana koristi zaštićeni najmoprimac, provest će se sukladno odredbama Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, broj 91/96 i 48/98).

Članak 3.

Početnu prodajnu cijenu stanova utvrđuje Gradsko poglavarstvo na temelju nalaza ovlaštene osobe građevinske struke ili na temelju podataka o tržnoj vrijednosti stanova.

Članak 4.

Stanovi se prodaju putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko poglavarstvo. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.

Članak 5.

Natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo broji pet (5) članova i isti broj zamjenika. Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Gradsko poglavarstvo na vrijeme od dvije (2) godine.

Članak 6.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku. Tekst objave iz stavka 1. ovog članka sadržava osobito sljedeće:

1. adresu i površinu stana,

2. podatke o stanu iz zemljišno-knjižnog uloška,

3. početni iznos prodajne cijene stana po m2,

4. iznos garantnog pologa u iznosu od 100d početne prodajne cijene stana kojeg treba položiti svaki ponuditelj i način plaćanja garantnog pologa,

5. odredbu o načinu i o roku plaćanja kupoprodajne cijene stana,

6. rok za podnošenje ponuda na natječaj,

7. popis dokumentacije koju je neophodno priložiti uz ponudu,

8. naznaku o mogućnosti, odnosno vremenu uvida u stan koji se prodaje,

9. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

10. naznaku da se natječaj može provesti i ako učestvuje samo jedan ponuditelj,

11. odredbu da pravo prvokupa ima najmoprimac stana ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu,

12. odredbu da najmoprimac stana, koji je predmet prodaje, da pisanu suglasnost na prijenos ugovora o najmu sa Grada na utvrđenog najpovoljnijeg ponuditelja, u slučaju kada isti nije najmoprimac.

Natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje stana.

Članak 7.

Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

- dokaz da je ponuditelj uplatio garantni polog,

- presliku osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba,

- original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba,

- original ili ovjerenu preslika rješenja o upisu u registar udruga, ako je ponuditelj udruga,

- original ili ovjerenu preslika rješenja o upisu u registar političke stranke, ako je ponuditelj politička stranka,

- izjavu o načinu plaćanja cijene stana - jednokratno ili obročno,

- ostalu dokumentaciju određenu tekstom objave.

Članak 8.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene po m2 stana.

U slučaju da najpovoljnijim ponuditeljem nije utvrđen najmoprimac stana koji je predmet natječaja, odluku iz stavka 1. ovoga članka Gradsko poglavarstvo će donijeti ako je najmoprimac stana dao pisanu suglasnost na prijenos ugovora o najmu sa Grada na najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 9.

Garantni polog koji su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položeni garantni polog uračunava se u kupovnu cijenu stana.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji stana, nema pravo na povrat garantnog pologa.

Članak 10.

Grad i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o prodaji stana najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 11.

Rok plaćanja cijene stana utvrđuje se kako slijedi:

a) jednokratno, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji,

b) obročno, na vrijeme od 24 mjeseca uz nepromjenjivu kamatu po stopi 8 0odišnje, na rok otplate kredita od 24 mjeseca.

U slučaju jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene stana, kupac ostvaruje pravo na popust u visini od 10% od kupoprodajne cijene stana.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 371-05/05-01-1

Ur. broj: 2193-01-02/05-01-1

Vrbovsko, 23. lipnja 2005.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog poglavarstva

Anton Mance, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr