SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD RAB

57.

Na temelju članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA DUGOROČNO ZADUŽIVANJE KOMUNALNOM PODUZEĆU DUNDOVO d.o.o. RAB

Članak 1.

Daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje komunalnom poduzeću Dundovo d.o.o. Rab, Municipium Arba A.D.Xa.C. 2, Rab, OIB: 08484457911, za iznos do 1.400.000,00 kuna pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: do 1.400.000,00 kn

Vrsta kredita: dugoročni kredit

Kamatna stopa: do 2,6% godišnje fiksna

Rok korištenja: 30.06.2018. godine

Način korištenja kredita: 2 godine

Način otplate: u četiri rate godišnje za 2 godine otplate (ukupno 8 rata)

Osiguranje naplate: 2 komada bianco vlastitih akceptiranih mjenica »bez protesta« korisnika kredita uz mjenično očitovanje ovjereno od javnog bilježnika, 1 komad zadužnica korisnika kredita u formi i sadržaju prihvatljivom za Kreditora sukladno odredbama Ovršnog zakona

Naknada bankarske usluge: obrada kredita do 0,15%, odobrenje kredita do 0,35% od iznosa kredita.

Namjena: nabava čipiranih kanti različitih dimenzija za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, operativnog sustava za evidenciju pražnjenja, mobilnog reciklažnog dvorišta, te nabava trake za sortiranje otpada.

Članak 2.

Primatelj suglasnosti, Dundovo d.o.o., obvezan je nakon potpisivanja Ugovora o kreditu, dostaviti jedan primjerak ili presliku za potrebe Grada Raba, UO za financije, Trg Municipium Arba 2, u roku 8 dana, radi izvještavanja Ministarstva financija o odobrenim i realiziranim Suglasnostima sukladno odredbama članka 90. Zakona o proračunu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 023-06/18-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-18-5

Rab, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr