SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA PUNAT

33.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) i članka 14. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 11. sjednici održanoj dana 24. travnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
zakupu javnih površina

Članak 1.

U Odluci o zakupu javnih površina (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 8/18 ) u članku 4. stavak 3. mijenja se i sada glasi:

»Pravo prvenstva kod sklapanja ugovora o zakupu imaju fizičke i pravne osobe iz stavka 2. ovog članka koji djelatnost obavljaju tijekom cijele godine na području Općine Punat pod uvjetom da prihvate najvišu ponuđenu cijenu od strane ponuditelja iz stavka 2. ovog članka u postupku javnog natječaja ukoliko ponuditelj sa najviše ponuđenom cijenom odustane.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točki 15. riječi »kupoprodajne cijene« zamijenjuju se riječima »zakupnine«.

U članku 7. stavku 1. točka 16. mijenja se i sada glasi:

»16. odredbu o pravu Općine Punat da odustane od zakupa u svako doba prije potpisivanja ugovora o zakupu;«

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. riječi »kupoprodajnu cijenu« zamjenjuju se riječima »zakupninu«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 7. riječi «, za nekretninu« brišu se.

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. riječi »zakupodavac« zamjenjuju se riječima »zakupnik.«

U članku 10. stavku 2. broj »6« zamjenjuje se brojkom »4«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 1. riječi »zemljište dodijeljeno« zamjenjuju se riječima »javna površine dana«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. alineji 1., 2. i 6. riječi »zemljište« zamjenjuju se riječima »javnu površinu«.

U članku 13. stavku 1. dodaju se alineje 7. i 8. koje glase:

»- u slučaju da zakupac prestane obavljati ugostiteljsku djelatnost tijekom cijele godine na području Općine Punat, a ostvario je pravo prvenstva iz čl. 4. stavka 3. ove Odluke.

-u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredbi ove Odluke i ugovora o zakupu.«

Članak 8.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Lokacije, uvjete i početnu cijenu za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke utvrđuje Odlukom općinski načelnik.

Općinski načelnik može zakupcima javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa prilikom sklapanja ugovora o zakupu odobriti popust na ukupnu cijenu zakupnine.

Uvjeti za ostvarenje popusta te dokazi koje valja dostaviti biti će određeni Odlukom općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. točki 1. iza riječi: »javnu« dodaju se riječi: »površinu«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/3

URBROJ:2142-02-01-18-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr