SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA PUNAT

32.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/ 14) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat, na 11. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/15, 30/ 16, 11/17 i 25/17) u članku 3. stavku 1. točka 2. alineji 8. briše se tekst : »1 lokacija za prodaju meda i proizvoda od meda,«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Klupe se moraju postaviti uz pročelje prodavaonice, isključivo na privatnim površinama.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točki 1. briše se alineja 4.

Dosadašnja lineja 5. postaje alineja 4.

U članku 5. stavku 1. briše se točka 2. i alineje 1. i 2.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. točki 2. brišu se alineje 1., 2., 6., 7., 9., 12. i 13.

Dosadašnje alineja: « - ispred akvagana (z.č. 4794/1): 1 kiosk za prodaju tiska, duhana i izložaka za plaže« mijenja se i glasi: »- ispred akvagana (z.č. 4794/1): 1 kiosk za prodaju voća«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. točki 1. briše se alineja 1. i 3.

Dosadašnja alineja 2. postaje alineja 1.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i sada glasi:

»Prodaja konfekcioniranog sladoleda i pića iz rashladnih uređaja putem kioska mora se obavljati isključivo unutar kioska.

Prodaja konfekcioniranog sladoleda ispred ugostiteljskih objekata može se vršiti putem rashladnih uređaja ispred objekta isključivo na privatnim površinama.

Prodaja konfekcioniranog pića putem rashladnih uređaja mora se obavljati isključivo unutar objekta.«.

Članak 7.

Iza članka 10. dodaje se podnaslov NADZOR.

Iza podnaslova NADZOR dodaje se članak 10.a) koji glasi:

»Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar.

Komunalni redar naredit će rješenjem uklanjanje kioska ili drugog montažnog objekta ili naprave u slučaju kada su isti postavljen na javnoj površini bez sklopljenog ugovora o zakupu. Ukoliko stranka ne ukloni kiosk ili drugu napravu u naznačenom roku, Općina Punat ukloniti će isto o trošku stranke.«

Članak 8.

Iza članka 10.a) dodaje se podnaslov KAZNENE ODREDBE.

Iza podnaslova KAZNENE ODREDBE dodaje se članak 10.b) koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.postavi kiosk ili drugi montažni objekt ili napravu na javnu površinu bez sklopljenog ugovora o zakupu,

2.koristi javnu površinu veću od one utvrđene ugovorom o zakupu.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i fizička osoba - obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez obaveznog prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde sukladno odredbama zakona i ove Odluke.«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/3

URBROJ:2142-02-01-18-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr