SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA PUNAT

31.

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 11. sjedniciodržanoj 24. travnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat

I.OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju parkirališne površine i način parkiranja, način naplate parkiranja, zabrana parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja.

Članak 2.

Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila.

Članak 3.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem, premještanje i blokiranje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, održavanje, obilježavanje i druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja trgovačko društvo u vlasništvu Općine »KD Črnika« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Organizator parkiranja donosi cjenik parkirnih karata uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika Općine Punat.

Članak 4.

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično.

Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 8,00 do 22,00 sata te za autobuse od 1. travnja do 30. listopada od 8,00 do 22,00 sata.

Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom Odlukom i prostorno su definirana.

Izvanulična javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana, betonska, popločena i neasfaltirana.

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Javna parkirališta s naplatom moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, dopušteno trajanje parkiranja, vrijeme naplate parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata, sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, obveza je Organizatora parkiranja.

II.OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM

Članak 6.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.

Članak 7.

Ugovorom iz prethodnog članka ove Odluke isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 8.

Za korištenje javnih parkirališta iz ove Odluke korisnik parkirališta mora imati odgovarajuću parkirnu kartu.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnih parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu te da se na parkiralištu zadržava u okviru propisanog vremena.

Satna parkirna karta je parkirališna karta za određenu parkirališnu zonu koja se izdaje za vrijeme korištenja parkirališta od jednog (1) sata do više sati.

Dnevna parkirna karta je parkirališna karta za određenu parkirališnu zonu i vrijedi od trenutka izdavanja do isteka vremena naplate u tome danu za koje je vrijeme naplaćeno parkiranje.

Dnevna parkirna karta s nalogom je parkirna karta za određenu parkirališnu zonu i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u sljedećem danu za koje je vrijeme izdan nalog za naplatu parkiranja.

Tjedna parkirna karta izdaje se za jedan ili više tjedana parkiranja, a vrijedi do istog dana završnog tjedna, za koje je vrijeme naplaćeno parkiranje .

Mjesečna parkirna karta izdaje se za jedan ili više mjeseci parkiranja, a vrijedi do istog datuma završenog mjeseca, za koje je vrijeme naplaćeno parkiranje .

Sezonska parkirna karta izdaje se za cijelo-sezonsko parkiranje i vrijedi od dana uplate parkirne karte, pa do završetka naplate javnih parkirališta u tekućoj godini.

Povlaštena karta je parkirna karta za stanare, pravne osobe i fizičke osobe-invalide koje se nalaze unutar parkirališnih zona, a imaju povlaštene uvjete naplate parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja i cijene.

Izgled i sadržaj parkirnih karata za korištenje javnih parkirališta određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (u daljnjem tekstu: JUO).

Članak 9.

Korisnik parkirališta može kupiti dnevnu kartu na instaliranim parkirnim automatima, na blagajni Organizatora parkiranja i ovlaštenih osoba Organizatora parkiranja.

Korisnik parkirališta može neposredno preuzeti dnevnu parkirnu kartu s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od ovlaštenih osoba Organizatora parkiranja.

Naplata dnevne karte od strane ovlaštenih osoba Organizatora parkiranja i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.

Naplata dnevne parkirne karte s nalogom za plaćanje podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne karte na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja i plaćanje dnevne karte u roku od osam dana od dana preuzimanja.

Ako korisnik parkirališta ne kupi odnosno ne preuzme dnevnu kartu na način iz stavka 1. ovoga članka smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Članak 10.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.

Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem.

Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

Članak 11.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi prihvatljiv način.

Korisnikom parkirališta smatra se i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanju rent-a-car usluge.

Članak 12.

Korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu na javnom parkiralištu putem parkirališnog automata, putem mobilnog telefona, od ovlaštene osobe Organizatora parkiranja i na blagajni Organizatora parkiranja.

Naplata satne karte putem parkirališnog automata podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte elektroničkim putem o čemu korisnik parkiranja zaprima SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti putem mobilnog telefona.

Naplata satne karte od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

Članak 13.

Korisnik parkirališta mora u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila valjanu satnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti putem mobilnog telefona.

Valjana satna karta je ona parkirališna karta koja je plaćena:

-za vrijeme korištenja parkirališta,

-u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Ako korisnik parkirališta postupi suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se da je pristao preuzeti dnevnu parkirnu kartu s nalogom koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

III.STALNA JAVNA PARKIRALIŠTA S
NAPLATOM

Članak 14.

Stalna javna parkirališta s naplatom u Općini Punat su:

-parkiralište broj 1: Ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta;

-parkiralište broj 2:

a) Ul. Obala, rubno u parku kod istezališta;

b) Ul. Obala, rubno uz park Ladići;

-parkiralište broj 3: Ul. Obala, od ribarnice do platoa ispred Ulice Klančić;

-parkiralište broj 4: Ul. Obala, južni rub platoa ispod Ulice Klančić uz park do Lučke kapetanije;

-parkiralište broj 5: Ul. Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu«, od Hotela »Park« do autobusnog stajališta, za parkiranje osobnih vozila;

-parkiralište broj 6:

a) autobusno stajalište - samo za parkiranje autobusa;

b) uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade;

c) bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu;

-parkiralište broj 7: u Ul. I. G. Kovačića, uz građevinu dječjeg vrtića;

-parkiralište broj 8: na Punta de biju;

-parkiralište broj 9: Punćale;

-parkiralište »Portić« u lučici u Staroj Baškoj.

IV.POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE

Članak 15.

Povlaštenu parkirališnu kartu mogu ishoditi fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Punat vlasnici ili korisnici stambenog objekta na području Općine Punat i koji nemaju dospjelih dugovanja prema Općini Punat i Organizatoru parkiranja.

Povlaštenu kartu mogu ishoditi invalidne osobe s tjelesnim oštećenjem od 80% i više, uz predočenje potvrde o invaliditetu.

Do dvije povlaštene parkirališne karte za vozila turista mogu ishoditi fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka koje pružaju uslugu smještaja turista u domaćinstvu (iznajmljivači) na području na kojem se obavlja naplata parkiranja (u pravilu u staroj jezgri) koji nemaju mogućnost parkiranja vozila turista u vlastitoj okućnici, a izdaje se na temelju predočenja dokaza o pružanju usluga smještaja u domaćinstvu.

Članak 16.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba iz članka 15. ove Odluke uz uvjet da:

-ima vozilo registriranou Republici Hrvatskoj na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

-ima pravo korištenja vozila na svoje ime što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 17.

Do dvije povlaštene parkirališne karte mogu ishoditi ustanove, trgovačka društva i obrtnici (uključujući vlasnike plovila za prijevoz putnika i turista) sa sjedištem na području Općine Punat koji obavljaju djelatnost na području naplate parkiranja i nemaju mogućnost parkiranja na drugom prostoru u blizini poslovnog prostora ili plovila, a izdaju se na temelju:

-dokaza o djelatnosti (izvod iz nadležnog registra ili obrtnicu),

-dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora da koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora odnosno dokaza o korištenju veza u luci,

-dokaza da ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

-dokaza da ima pravo korištenja vozila na ime pravne osobe što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Povlaštena parkirališna karta, umjesto za vozila u vlasništvu ustanove, trgovačkog društva i obrta, može se izdati za vozilo u vlasništvu zaposlenika koje se koristi za potrebe poslovanja ustanove, trgovačkog društva ili obrta.

Članak 18.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba s invaliditetom koja:

-ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

-ima pravo korištenja vozila na svoje ime što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom,

-ima valjano rješenje nadležnog tijela sukladno važećim propisima o obilježavanju vozila invalida,

-prebivalište na području Općine Punat,

-nema dugovanja prema Općini Punat.

Članak 19.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za kojeg je izdana.

Naplata povlaštene karte obavlja se uplatom naknade na račun Organizatora parkiranja ili istodobno kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Ako korisnik povlaštene parkirne karte za vrijeme njenog važenja promjeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamijenit će povlaštenu kartu, na korisnikov zahtjev, novom povlaštenom kartom.

Nova povlaštena karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana karta koja se zamjenjuje.

Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu kartu suprotno odredbama ove Odluke smatra se da nema povlaštenu kartu.

Članak 20.

Povlaštena parkirališna karta mora sadržavati registarsku oznaku vozila za koje je izdana, osim za slučajeve iz članka 15. stavka 3. ove Odluke.

Povlaštena parkirališna karta nije prenosiva, osim u slučaju povlaštene karte iznajmljivačima koja je na njihovo ime, a za njihove goste.

Povlaštena parkirališna karta izdaje se u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, koja mora biti istaknuta u vozilu na vidljivom mjestu. U slučaju gubitka povlaštene karte korisnik snosi troškove izdavanja nove povlaštene karte.

Članak 21.

Vlasnici vozila s povlaštenom parkirališnom kartom iz članaka 15. ,16., 17. i 18. ove Odluke mogu parkirati vozila na sljedećim parkiralištima na kojima se obavlja naplata:

-parkiralište broj 1: Ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta;

-parkiralište broj 2:

a) Ul. Obala, rubno u parku kod istezališta;

b) Ul. Obala, rubno uz park Ladići;

-parkiralište broj 5: Ul. Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu«; od Hotela »Park« do autobusnog stajališta parkiranje osobnih vozila;

-parkiralište broj 6:

b) uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade;

c) bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu;

-parkiralište broj 7: u Ulici I. G. Kovačića, uz građevinu dječjeg vrtića;

Vlasnici vozila s povlaštenom parkirališnom kartom ne smiju parkirati vozila na sljedećim parkiralištima na kojim se obavlja naplata:

-parkiralište broj 3: Ul. Obala, od ribarnice do plato ispred Ulice Klančić;

-parkiralište broj 4: Ul. Obala, južni rub platoa ispod Ulice Klančić uz park do Lučke kapetanije;

-parkiralište broj 6: a) autobusno stajalište;

-parkiralište broj 9: Punćale;

Vlasnicima povlaštene parkirališne karte ne osigurava se parkirno mjesto, već pravo da na parkiralištima s naplatom koriste slobodno parkirno mjesto.

Članak 22.

Na javnom parkiralištu u skladu s zakonskim propisima posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za vozila invalida vidljivo istaknut na vozilu.

Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim kućama preko pješačkih zona i parkirališta, omogućuje se nenaplatni prolaz u svoja dvorišta i garaže uz predočenje propusnice ili daljinskog upravljača za spuštanje automatskog stupića izdanog od Općine Punat, koja ne vrijedi za parkiranje.

Članak 23.

Turistički i izletnički autobusi mogu se parkirati isključivo na parkiralištu 6: a) autobusno stajalište, uz naplatu Organizatoru parkiranja, po cijenama utvrđenim u cjeniku što ga donosi Organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

Članak 24.

Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila policije, hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila Crvenog križa, službena vozila Organizatora parkiranja i službena vozila predstavnika stranih i domaćih gradovakoji su u službenom posjetu Općini Punat.

Naplate parkiranja oslobođena su osobna vozila djelatnika institucija iz prethodnog stavka ovog članka kada se koriste u službene svrhe.

V.PARKIRANJE NA REZERVIRANIM PARKIRALIŠTIMA

Članak 25.

Na javnom parkiralištu na kojem se obavlja naplata kao i na javnom parkiralištu bez naplate može se dati u zakup rezervirano parkirališno mjesto.

Rezervirano parkirališno mjesto u vlasništvu Općine Punat daje se u zakup putem javnog poziva, osim parkirališta koja su dijelom u privatnom vlasništvu koja se dodjeljuju neposredno.

Pravo na rezervirano parkirališno mjesto imaju fizičke osobe - vlasnici objekta s prebivalištem na području Općine Punat, kao i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Punat, a koje nemaju osigurano parkirališno mjesto u okućnici. Prednost pri odabiru na rezervirano parkirališno mjesto imaju osobe s prebivalištem odnosno sjedištem koje je najbliže poziciji rezerviranog parkirališnog mjesta.

Status prebivališta utvrđuje se u postupku dokazivanja osobnom iskaznicom te sljedećom dokumentacijom:

-mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona,

-prijam poštanske pošiljke,

-potvrda o zasnovanom radnom odnosu,

-izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite,

-izjave svjedoka, očevid i

-drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdilo da li se radi o stalnom prebivalištu.

Pravo na rezervirano parkirališno mjesto ima fizička osoba iz stavka 3. ovog članka uz uvjet da:

-ima vozilo registriranou Republici Hrvatskoj na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

-ima pravo korištenja vozila na svoje ime što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Na parkirališnom mjestu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenja drugih radova, osim izvođenja građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni sukladnoj ugovoru o zakupu te isključivo uz pisanu suglasnost Općine Punat. Zakupnik nema pravo na povrat troškova ulaganja.

Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na rok od 5 godina u obliku ovršne isprave, uz mogućnost produženja do 3 godine bez prethodno provedenog javnog poziva uz uvjet uredno ispunjenih obveza preuzetih ugovorom.

Parkirališno mjesto dodijeljeno u zakup, zakupac ne smije dati u podzakup.

Članak 26.

Ugovor o zakupu prestaje istekom ugovorenog roka, sporazumom stranaka u svako doba, kao i drugim slučajevima utvrđenima ugovorom o zakupu.

Općina Punat će otkazati ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka i uz otkazni rok od 30 dana:

-kada zakupac ne koristi parkirališno mjesto u svrhu utvrđenu ugovorom,

-zakupac parkirališno mjesto da u podzakup,

-promijeni vrstu korištenja bez prethodnog odobrenja Općine Punat,

-bez odobrenja Općine Punat izvrši investicijske radove koji radovi prelaze granicu uobičajenog gospodarenja ili su protivni svrsi ugovora

-ukoliko zakupac ne plati jednu godišnju zakupninu

-u slučaju potrebe privođenja namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom.

Danom isteka ili raskida ugovora, zakupac je dužan predati Općini Punat u posjed parkirališno mjesto slobodno od stvari, bez prava na naknadu za uložena sredstva.

Članak 27.

Javni poziv za dodjelu u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, a postupak provodi Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu od 3 člana imenovanih od općinskog načelnika. Obavijest o raspisanom javnom pozivu i tekst javnog poziva objavljuje se na službenim web stranicama Općine Punat, a tekst javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Punat.

Članak 28.

Tekst javnog poziva obvezno sadrži:

-opis nekretnine (naziv parkirališta, zemljišnoknjižni podaci i dr.),

-iznos godišnje zakupnine,

-razdoblje za koje se daje parkirališno mjesto u zakup,

-rok za podnošenje koji ne može biti kraći od 8 dana ni duži od 30 dana od dana objave obavijesti o raspisanom javnom pozivu,

-visina jamčevine, broj računa na koji se uplaćuje i rok do kojeg mora biti plaćena,

-odredbu tko može sudjelovati u javnom pozivu,

-odredbu o dokumentaciji koju mora podnijeti podnositelj prijave te odredbu da se nepotpune prijave i one podnesene izvan utvrđenog roka neće razmatrati,

-odredbu do kojeg se trenutka može valjano predati prijava za sudjelovanje u javnom pozivu,

-adresu i način dostave prijava,

-obavijest gdje je objavljen javni poziv,

-mjesto datum i sat otvaranja prijava,

-odredbu o tome tko se smatra podnositeljem prijave koji ima prednost pri odabiru,

-odredbu da podnositelj prijave ne smije imati nepodmirene obveze prema Općini Punat,

-odredbu da podnositelj prijave koji ima prednost pri odabiru, a koji odustane od prijave gubi pravo na povrat jamčevine,

-odredbu da u slučaju odustanka podnositelja prijave koji ima prednost pri odabiru, podnositeljem prijave koji ima prednost smatrat će se sljedeći podnositelj prijave čije je prebivalište odnosno sjedište najbliže poziciji rezerviranog parkirališnog mjesta,

-rok za uplatu zakupnine,

-odredbu o pravu Općine Punat da odustane od zakupa u svako doba prije potpisivanja ugovora o zakupu,

-druge bitne okolnosti i uvjeti zakupa.

Članak 29.

Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta po provedenom postupku i nakon isteka roka za podnošenje prijava na poziv koji ne može biti kraći od 8 dana od dana objave poziva,zapisnički utvrđuje podnositelje prijava koji ispunjavaju tražene uvjete.

Lista podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Punat i na službenoj web stranici Općine Punat u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na poziv.

Podnositelji prijava imaju pravo podnijeti pisani prigovor na objavljenu Listu iz prethodnog stavka ovog članka u roku od 8 dana od dana objave, a o prigovoru odluku donosi općinski načelnik.

Odluka općinskog načelnika po prigovoru je konačna.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, a nakon proteka roka za podnošenje prigovora odnosno nakon donošenja odluke po prigovoru, općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli u zakup rezerviranog parkirališnog mjesta.

Na temelju Odluke općinskog načelnika, podnositelj prijave dužan je pristupiti sklapanju ugovora o zakupu rezerviranog parkirališnog mjesta u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru, a protekom roka smatrat će se da je odustao od zakupa te gubi pravo na povrat jamčevine.

Odustankom podnositelja prijave koji ima prednost pri odabiru, prijaviteljem koji ima prednost pri odabiru, smatrat će se podnositelj prijave čije je prebivalište odnosno sjedište najbliže poziciji rezerviranog parkirališnog mjesta.

Osobe koje namjeravaju sudjelovati u postupku javnog prikupljanja ponuda, dužne su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene godišnje zakupnine.

Nakon odabira, jamčevina će se odabranom podnositelju prijave uračunati u zakupninu, a ostalim podnositeljima prijave, jamčevina će se bez kamata vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Članak 30.

Broj i mjesto rezerviranih parkirališnih mjesta, visina naknade, način i rokovi plaćanja zakupa propisuje se odlukom općinskog načelnika.

Zakup za rezervirana parkirališna mjesta plaća se u korist proračuna Općine Punat.

Članak 31.

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirališnim mjestima.

VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službene novine primorsko goranske županije« broj 16/15, 21/16 i 15/17).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA:021-05/18-01/3

URBROJ:2142-02-01-18-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr