SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA PUNAT

25.

Temeljem javnog natječaja objavljenog 7. listopada 2010. godine za podnošenje zahjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), a sukladno članku 23. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 32/10) načelnik Općine Punat utvrdio je i objavio Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje.

Dana 19. ožujka 2015. godine ponovo je objavljen javni natječajte je utvrđena dopunska lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje.

Sukladno istima izvršen je odabir za kupnju stanova te je nakon istog ostalo 5 neprodanih stanova.

Općinski načelnik Općine Punat na temelju članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18) i članka 17. stavak 2. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 32/10) odlučio je ponoviti

JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje dopunskih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

I.UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

.Da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske;

.Da ima prebivalište na području otoka Krka, uz prednost osoba s prebivalištem na području Općine Punat;

.Da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću, stan odnosno kuću za odmor, te druge nekretnine znatnije vrijednosti (od 100.000,00 kn na dalje), odnosno ako on i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću (35m2 za jednu osobu +10m2 za svaku daljnju osobu).

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima i punoljetni potomak koji nema u vlasništvu nekretnine, a stanuje u odgovarajućem stanu ili kući u vlasništvu drugog člana obiteljskog domaćinstva.

Članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se bračni drug, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, a za koje se želi riješiti stambeno pitanje.

II.KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA

1.Vrijeme prebivanja na području Općine Punat za podnositelja zahtjeva,

2.Imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod po članu domaćinstva),

3.Stambeni status

4.Uvjeti stanovanja

5.Životna dob podnositelja zahtjeva

6.Broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva za koje se želi riješiti stambeno pitanje,

7.Djeca na školovanju

8.Stručna sprema podnositelja zahtjeva

9.Radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj za podnositelja zahtjeva,

10.Status hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjevai/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva, stečen prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

11.Invalidnost podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva

III.ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

Zahtjevu za utvrđivanje Liste reda prvenstva podnositelj zahtjeva mora priložiti:

1.domovnicu (ne stariju od 6 mjeseci) ili presliku važeće osobne iskaznice te OIB podnositelja zahtjeva,

2.uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i za članove njegovog obiteljskog domaćinstva iz kojega će biti vidljivo ukupno vrijeme prebivanja na području otoka Krka (odnosno Općine Punat, Grada Krka, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska - Dubašnica, Općine Omišalj i Općine Vrbnik)

3.dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status:

a.ugovor o najmu stana sklopljen s pravnom ili fizičkom osobom ovjeren kod javnog bilježnika ili

b.ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod roditelja u stanu-kući ili

c.ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o stanovanju kod treće osobe ili,

d.vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji ili rješenje o nasljeđivanju stana ili kuće ako je podnositelj zahtjeva ili član njegovog obiteljskog domaćinstva vlasnik stana ili kuće ili,

e.rješenje o komunalnoj naknadi i dr.

4.vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i rodne listove za sve članove obiteljskog domaćinstva (ne stariji od 6 mjeseci),

5.potvrde o ukupnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu, ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,

6.izjavu o načinu kupnje stana iz Programa POS-a prema kojoj podnositelj zahtjeva daje izjavu da će sukladno objavljenom natječaju za kupnju stana, odabrani stan kupiti:

a.gotovinom,

b.kreditom, te kao dokaz, uz izjavu prilaže potvrdu kreditne sposobnosti podnositelja zahtjeva.

7.dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

8.uvjerenje Ureda za katastar i geodetske poslove o neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva (ukoliko ne posjeduju nekretnine),

9.potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Krku o neposjedovanju nekretnina na području otoka Krka za podnositelja zahtjeva i članove njegovog obiteljskog domaćinstva (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) (ukoliko nemaju u vlasništvu nekretnine),

10.izjava ovjerena kod javnog bilježnika dana pod moralnom i kaznenom odgovornošću da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu nekretnine na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) (ukoliko nemaju u vlasništvu nekretnine),

11.uvjerenje - potvrdu porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine (ukoliko nemaju u vlasništvu nekretnine),

12.dokaz o školovanju djece - potvrda škola odnosno fakulteta (ukoliko se djeca školuju),

13.dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva (ovjerena diploma ili svjedodžba),

14.potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva koji ima status hrvatskog branitelja za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu (treba biti naznačeno vrijeme provedeno u obrani suvereniteta RH) (ukoliko ima status hrvatskog branitelja),

15.rješenje kojim se dokazuje invalidnost podnositelja zahtjev ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva (uz naznaku postotka invalidnosti) (ukoliko ima invalidnost),

16.te po potrebi druge dokaze na traženje Povjerenstva.

Zahtjevi za utvrđivanje Liste reda prvenstava podnose se isključivo na posebnom obrascu Općine Punat.

Obrazac zahtjeva može se podignuti u pisarnici Općine Punat, odnosno isprintati sa Internet stranice Općine Punat.

IV.ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se mogu podnijeti od 22. travnja 2018. godine do zaključno sa 22. svibnja 2018. godine putem pošte na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili osobno u Pisarnicu Općine Punat s naznakom »ZA POS«.

Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat osobno ili putem telefona na broj 854-140.

U slučaju da Povjerenstvo utvrdi da je podneseni zahtjev nepotpun, naložit će podnositelju zahtjeva da dopuni isti u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pisanog poziva za dopunu dokumentacije.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nakon isteka roka danog za dopunu dokumentacije istu ne dopuni, zahtjev se neće uzimati u razmatranje.

V.OSTALI PODACI

Podnositelj zahtjev ima pravo podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana.

Cijena stana iznosi 1125,66 EUR/m2. Kupac uplaćuje učešće u iznosu od najmanje 15% predugovorne vrijednosti stana. Najduži rok otplate kredita je 30 godina + 1 godina počeka.

Preostali stanovi su stanovi ukupne površine:

P2 -Stan 1 - 1,5 sobni - 57,85m2

P2 -Stan 2 - 3sobni - 85,51 m2

P4 - Stan 1 - 1,5 sobni - 58,94 m2

P6 - Stan 2 - 4 sobni - 112,05 m2

P9 - Stan 1 -1,5 sobni - 67,59 m2

Prosječna veličina stana za koju podnositelj može podnijeti zahtjev za kupnju ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

»Podnositelj zahtjeva u prvom krugu odabire stan na temelju slijedećih kriterija:

-1 i 2 člana obitelji - odgovarajući stan zatvorenog prostora neto površine - do 60 m2

-3 člana obitelj - odgovarajući stan zatvorenog prostora neto površine - do 80 m2

-4 člana obitelji - odgovarajući stan zatvorenog prostora neto površine - do 90 m2

-5 i više člana obitelji - odgovarajući stan zatvorenog prostora neto površine - do100 m2.

Ukoliko u prvom krugu odabira stanova ostane slobodnih stanova veće neto površine, podnositelj zahtjeva ima pravo u drugom krugu odabrati i stan veće neto površine od one propisane stavkom 1. ovog članka.

Ako se za kupnju istog stana natječe više obiteljskih domaćinstava koji ispunjavaju uvjete, prednost ima onaj čije obiteljsko domaćinstvo ima više članova.

Ako je kvadratura odabranog stana veća do 2 % u odnosu na kvadraturu stana iz prethodnog stavka, smatra se da je takav stan odgovarajući te ga podnositelj zahtjeva može kupiti pod istim uvjetima kao da odstupanja i nema. Ako se za kupnju istog stana natječe više građana koji ispunjavaju uvjete, prednost ima onaj čije obiteljsko domaćinstvo ima više članova.

Ukoliko u toku natječaja neće biti zainteresiranih obitelji sa više članova obiteljskog domaćinstva za kupnju stana veće kvadrature, postoji mogućnost kupnje stana veće kvadrature od propisane veličine.

Bodovi dobiveni prema kriterijima za odobravanje zahtjeva za kupnju stana zbrajaju se te se na osnovi njih utvrđuje redoslijed na Listi reda prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima onaj koji ima više bodova prema osnovi:

a) broja članova obiteljskog domaćinstva,

b) školovanja djece,

c) uvjeta stanovanja,

d) dužine prebivanja na području Općine Punat.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnim pločama te na Internet stranici Općine Punat.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste, odnosno na neuvrštavanje na Listu. Prigovor se podnosi općinskom načelniku Općine Punat u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči Općine Punat.

Nakon proteka roka od 8 dana od dana objave Liste te donošenja odluke o eventualnim prigovorima na Listu, konačnu Listu utvrđuje općinski načelnik Općine Punat.

Konačna Lista objavljuje se na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat te dostavlja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Sukladno dinamici gradnje stanova iz Programa i temeljem Konačne Liste, Povjerenstvo, prema redoslijedu na Listi, poziva svakog podnositelja zahtjeva da odredi stan koji namjerava kupiti, te se podnositelj zahtjeva upućuje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i poslovnoj banci na sklapanje predugovora za odobravanje bankovnog kredita kupcu. U slučaju da pojedini podnositelji zahtjeva ne ispune uvjete poslovne banke za odobravanje kredita, po dobivanju saznanja o tome, općinski načelnik odredit će sljedeće osobe sa konačne Liste koje će uputiti na sklapanje predugovora za odobravanje bankovnog kredita.

KLASA: 370-01/09-01/01

URBROJ: 2142-02-03/13-18-673

Punat, 22. travnja 2018. godine

OPĆINA PUNAT OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr