SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

42.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine RH«, br. 158/03, 100/4, 141/06 i 38/09), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine RH«, br. 36/04, 63/08 i 133/13 ) i članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/ 13 i 24/17), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, donosi

IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG
PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom za 2018 .god. Grada Malog Lošinja, KLASA: 934-01/17-01/ 06, URBROJ: 2213/01-01-17-1, dopunjuje se i glasi

U točki V - Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti - dopunjuje se za svaku pojedinu mikrolokaciju broj sredstava i broj zakupnika koncesijskog odobrenja, te se dodaje nova mikrolokacija:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Točka VI - Posebni uvjeti - mijenja se i glasi:

»Posebni uvjeti za upotrebu pomorskog dobra putem koncesijskog odobrenja odnose se na obveze nositelja koncesijskog odobrenja.

Za područje Grada Malog Lošinja propisuju se sljedeći posebni uvjeti:

-održavanje postojeće komunalne infrastrukture na lokaciji plaže

-sigurnost plovidbe i sigurnost kupača osigurana prema uvjetima pozitivnih propisa iz uvjeta za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

-postavljanje informativnih tabli s imenom plaže i imenom koncesionara

-održavanje sigurnih prilaza u more

-svakodnevno održavanje čistoće i odvoz smeća

-priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja

-trošak struje i vode na tuševima snosi korisnik prostora

-pedaline i slični rekviziti ne smiju biti postavljeni tako da ugrožavaju sigurnost kupača, već njihova lokacija mora biti posebno određena na grafičkom prilogu uz izdanu suglasnost

-poštivanje uvjeta iz Pomorskog zakonika i sigurnost plovidbe na moru, kao i uvjeta Lučke kapetanije, Ispostava Mali Lošinj

-poštivanje uvjeta o zaštiti mora i okoliša

-korisnik koncesijskog odobrenja dužan je ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN, broj: 66/09, 108/09, 8/10, i 108/14), odnosno Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (NN, broj: 82/07, 82/ 09, 75/12, 69/13 i 150/14)

Urbana oprema i rekviziti

Korisnici koncesijskih odobrenja koji za potrebe obavljanja djelatnosti postavljaju urbanu opremu i plažne rekvizite moraju ispuniti sljedeće uvjete:

Štand za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine koji se može postaviti na lokacijama utvrđenim u točki V. mora biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 - 2,00 m, izrađen od drveta s platnenom tendom, te se svojim izgledom moraju uklapati u ambijent.

Ostale naprave površine do 12m2 moraju imati standardizirani oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u ambijent.

Ležaljke koje se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki V. moraju biti plastične, bijele boje, a suncobrani moraju biti okruglog ili osmerokutnog oblika, platneni, promjera 1,80 cm, dimenzija platna 180 cm.

Boja tende na štandovima, kioscima, kao i boja suncobrana mora biti usklađena s Odlukom o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja (SN PGŽ, br. 31/09 i 30/10).«

Članak 3.

Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. god. stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 934-01/17-01/06

Urbroj: 2213/01-01-18-8

Mali Lošinj, 27. ožujka 2018. godine

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=10005&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr