SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

41.

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 17. travnja 2018. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj imenuju se:

1. MARTINA LIPOVAC, za člana,

2. SILVIJA KOCIJAN, za člana,

3. IDA SAGANIĆ, za člana,

4. DANIJELA DUMENČIĆ, za člana.

II.

Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/14

URBROJ: 2213/01-01-18-5

Mali Lošinj, 17. travnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr