SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA MATULJI

20.

Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18).Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Matulji.

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu ove Odluke, smatra se otpad koji nije odložen u skladu s odlukama Općine Matulji i drugim pozitivnim propisima, na propisani način u spremnike (vrećice) ili druga propisana mjesta, već je jednostavno odbačen u okoliš.

Članak 3.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:

-uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

-postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama Općine Matulji za koje komunalno redarstvo utvrdi da na njima postoji opasnost za odbacivanje otpada,

-provođenje stalnog terenskog nadzora od strane komunalnog redarstva radi utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada,

-uspostava sustava informatičkog evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Općine Matulji,

-javno dostupne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja svih vrsta otpada na web stranici Općine Matulji www.matulji.hr, a posebice o načinu zbrinjavanja: krupnog (glomaznog) otpada, električnog i elektroničkog otpada, problematičnog otpada, građevinskog otpada, automobilskih guma, zelenog rezanog otpada i biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, sa naznakom telefonskih brojeva tvrtke KOMUNALAC d.o.o. Jurdani na kojima se mogu dobiti sve informacije o pravilnom zbrinjavanju svih vrsta otpada, te sa naznakom prekršajnih kazni za slučajeve nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš,

-vođenje informatičke evidencije o osobama koje nisu sa tvrtkom KOMUNALAC d.o.o., po njihovoj obavijesti, sklopile ugovor o pružanju javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, kao i prikupljanje informacija o tome gdje te osobe odlažu svoj proizvedeni otpad.

Članak 4.

(1) Općina Matulji uspostaviti će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

(2) Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu moći će se dostavljati na popunjenom obrascu na adresu elektroničke pošte: www.matulji.hr, osobno predajom popunjenog obrasca u pisarnici Općine Matulji ili putem pošte u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, Matulji , Trg Maršala Tita 11.

(3) Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti na internetskoj stranici Općine Matulji ili u pisarnici Općine Matulji.

(4) Obaviješću o nepropisno odbačenom otpadu smatrati će se i svi drugi oblici dostave u pisanom obliku.

Članak 5.

(1) Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje tog otpada vlasniku nekretnine na kojoj je odložen otpad, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat,odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je nepropisno odložen otpad na tom dobru.

(2) Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina odbačenog otpada u m3, obveznik uklanjanja otpada te obveze obveznika da otpad ukloni predajom tog otpada osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana zaprimanja rješenja.

(3) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad nepropisno odložen na nekretnini, a obveznik uklanjanja ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa nekretnini u svrhu utvrđivanja činjenica.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

(5) Ako se obveznik uklanjanja otpada ne može utvrditi ili ako komunalni redar utvrdi da obveza utvrđena stavkom 1. ovog članka nije izvršena u određenom roku, Općina Matulji je dužna o svojem trošku osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

(6) Općina Matulji ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada od obveznika uklanjanja otpada ako je on poznat.

Članak 6.

Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odloženog otpada na javnim površinama kojima upravlja Općina Matulji ili na drugim nekretninama u vlasništvu Općine Matulji, propisani su Odlukom o komunalnom redu Općine Matulji.

Članak 7.

Općina Matulji je dužna, suglasno zakonu, podatke utvrđene rješenjem iz članka 5. ove Odluke, mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada koju vodi Agencija za zaštitu okoliša.

Članak 8.

Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine Matulji uklonjen nepropisno odbačeni otpad suglasno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu Općine Matulji, Općinski načelnik Općine Matulji, dužan je do 31.ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću Općine Matulji o lokacijama i količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima uklanjanja odbačenog otpada.

Članak 9.

Općinsko vijeće Općine Matulji će temeljem izvješća iz prethodnog članka ove Odluke donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 10.

Sredstva za provedbu svih mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji.

Članak 11.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba za koju se rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će s odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. Članak 12. Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba za koju se rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.

Članak 13.

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

-naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 Kn i za fizičku osobu u iznosu od 1.000,00 Kn za prekršaj propisan ovom Odlukom, - izdati obavezni prekršajni nalog, izreći novčanu kaznu i izdati račun za naknadu troškova uklanjanja

-pokrenuti prekršajni postupak.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

KLASA: 363-02/17-01/0183

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0030

Matulji, 26.04.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darjan Buković, bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=51211&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr