SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 10. Utorak, 10. travnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

15

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/1), a u smislu članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na 8. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1.Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Baška za 2017. godinu.

2.Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovoga Zaključka.

3.Izvješće iz točke 1. dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-18-7

Baška, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM
U 2017. GODINI

OPĆINA BAŠKA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BAŠKA,
PALADA 88, 51523 BAŠKA

S A D R Ž A J

1.ANALIZA I OCJENA STANJA
GOSPODARENJA OTPADOM NA PODUČJU
OPĆINE BAŠKA

1.1.Opći podaci i informacija o planu gospodarenja otpadom Općine Baška za razdoblje 2017. do 2022. godine

1.2.Proizvedene količine otpada na području Općine Baška

1.3.Sakupljanje otpada

1.4.Odložena količina otpada/predana na ŽCGO
Marišćina

1.5.Količina otpada upućenog oporabiteljima

1.6.Proizvodni otpad

1.7. Građevni otpad

2.POSTOJEĆE I PLANIRANE GRAĐEVINE
ZA GOSPODARENJE OTPADOM I LOKACIJE
ONEČIŠĆENE OTPADOM ODBAČENIM U
OKOLIŠ

2.1. Podaci o postojećim odlagalištima otpada

2.2. Reciklažno dvorište

2.3. Pretovarna stanica

2.3.Lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš

3.PROVEDBA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH
AKTIVNOSTI

4.PREGLED I ANALIZA PODUZETIH MJERA U 2017. GODINI U GOSPODARENJU OTPADOM

5.PREGLED OSTVARENIH I PLANIRANIH
PROJEKTA U GOSPODARENJU OTPADOM
S VISINOM I IZVORIMA FINANCIRANJA

6.ZAKLJUČAK

1.ANALIZA I OCJENA STANJA
GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODUČJU OPĆINE BAŠKA

1.1.OPĆI PODACI I INFORMACIJA O PLANU
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE
BAŠKA ZA RAZDOBLJE 2017.
DO 2022. GODINE

JEDINICA LOKALNE

SAMOUPRAVE: Općina Baška

ŽUPANIJA: Primorsko - goranska

ADRESA: Palada 88, 51 523 Baška

TELEFON: + 385 51 750-550

E-MAIL: opcina-baska@ri.t-com.hr

WEBSITE: http://www.baska.hr/

OIB: 24078212554

Općina Baška kao jedinica lokalne samouprave sastavni je dio Primorsko-goranske županije. Unutar Primorsko- goranske županije Općina Baška se nalazi u Mikroregiji »Krk« koja objedinjava Općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat, Vrbnik i Grad Krk.

Općina Baška nalazi se na krajnjem jugoistočnom dijelu otoka, graniči na sjeveru sa Općinom Vrbnik i na zapadu sa Općinom Punat. Na moru graniči sa gradovima Senj i Novi Vinodolski te Općinom Lopar. U dijelu u kojem graniči sa Gradom Senjom, granica općine podudara se sa granicom Primorsko - goranske županije koja na tom dijelu graniči sa Ličko - senjskom županijom.

Administrativni prostor Općine Baška prostire se na 260,57 km2, u kopnenom dijelu 98,92 km2, dok morski dio Općine Baška ima površinu 161,65 km2. Duljina Općinske granice iznosi oko 74.386 m.

Bašćanska dolina (draga) duboka je pitoma kotlina, koja seže sve do mora. Cijela dolina je izuzetno plodna i obiluje biljkama od kojih su neke i ljekovite i raritetne. Dolina ima više izvora i jednu rijeku: Velu riku ili Suhu ričinu. U Bašćanskoj dolini smještena su četiri naselja koja stoljećima čine jednu cjelinu: Draga Bašćanska, Jurandvor, Batomalj i na obali - naselje Baška.

Općina Baška je sustavom prometnica, te krčkim mostom neposredno vezana sa kopnom. Povezanost s okruženjem na moru osiguravaju trajektne linije čije ishodište je u luci Baška.

Mreža cesta na području Općine čine:

. Državna cesta: D-102 Šmrika (D8)- Krk - Baška

. Lokalna cesta: L-58098 Batomalj - D102,

Mreža nerazvrstanih cesta osigurava nužnu povezanost i funkcioniranje svih naselja u općini unutar svojih granica i međusobno.

Demografska istraživanja potvrđuju da sva naselja Općine Baška bilježe konstantan pad broja stanovnika usporedbom bazne 1900. godine, u odnosu na 1991. godinu od maksimalno tri puta manjeg broja stanovnika u Dragi Bašćanskoj, do minimalnog pada broja stanovnika u Jurandvoru. Najveće pak naselje Baška, bilježi pad od 2,5 puta u promatranom razdoblju. Jurandvor i naročito Batomalj, s obzirom na niski nivo baznog razdoblja, jasno stagniraju, no kod istih je povoljna okolnost što su u zadnjem desetljeću zabilježili prirast stanovništva.Tabelom 1. dat je prikaz broja stanovnika1

——————————————————

1 Državni zavod za statistiku - stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima, popis 2011. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Položaj Općine Baška omogućio je mjestu neprekidni razvoj i prosperitet, a u današnje vrijeme i prepoznatljivost u turističkom okruženju, te je Općina jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija hrvatskog Jadrana. Stoga se kao okosnica razvoja Općine Baška nameće tercijarna djelatnost, odnosno turizam i popratne aktivnosti u sektoru.

Iako se turizam kao djelatnost (stara 100 godina) postepeno jačao, pravi komercijalni turizam poprima ekspanzivne razmjere tek od 1959. godine. Značajna je godina 1965., od kada datira intenzivnija izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata.

Pod njegovim utjecajem jačaju i komplementarne djelatnosti što je omogućilo zapošljavanje, a zaustavilo iseljavanje radnog kontingenta stanovništva, što je vidljivo iz gore iznesene tabele (Tabela 1.).

Plan gospodarenja otpadom Općine Baška donijelo je Općinsko vijeće Općine Baška u ožujku 2018. godine za vremenski period od 2017. do 2022. godine.

Navedeni Plan izradila je tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, Spinčićeva 2, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13 i 73/17).

Planom su utvrđene mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada za Općinu Baška kao što su:

.Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada u sklopu čega su razmatrane

- Mjere za gospodarenje opasnim otpadom

-Mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada

- Mjere za saniranje lokacija onečišćenih otpadom

-Mjere za kontinuirano provođenje izobrazno- informativnih aktivnosti

-Mjere za unapređenje nadzora nad gospodarenjem otpadom

.Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

.Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Na području Općine Baška prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima i poslovnim prostorima obavlja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom na području čitavog otoka Krka to po jedinstvenom standardu i cijenama za čitav otok. Sve JLS otoka Krka suvlasnici su tvrtke i zajednički donose odluke o njenom poslovanju, strategiji i razvoju.

Sustav prikupljanja komunalnog otpada realiziran je posudama i spremnicima, te odgovarajućim transportnim jedinicama. Dijeli se na sustav prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva po modelu »od vrata do vrata«, sustav prikupljanja komunalnog otpada putem zelenih otoka, sustav prikupljanja putem reciklažnog dvorišta (POSAM), sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada te sustav prikupljanja otpadnog tekstila.

Sustav prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, od 01. veljače, 2016. godine, zasnovan je na prikupljanju otpada po modelu »od vrata do vrata«. Novi sustav prikupljanja otpada po modelu »od vrata do vrata« zahtijeva od svakog korisnika odgovornije ponašanje jer se odvoz otpada obavlja po točnom rasporedu i svaki je korisnik odgovoran za sadržaj otpada u posudi i njezinu urednost.

Trenutno je uvedena prva (I.) faza navedenog sustava, što znači da su svim domaćinstvima, gdje je to operativno i tehnički moguće, podijeljene smeđe kante za biootpad te zelene kante za miješani komunalni otpad.

Sustav prikupljanja otpada putem zelenih otoka na području Općine Baška obuhvaća 130 zelenih otoka na kojima se nalazi po pet spremnika za odvojeno prikupljanje otpada: plavi spremnik za papir; žuti spremnika za plastiku i metal; sivi spremnik za staklo; smeđi spremnik za biorazgradivi otpad i zeleni spremnik za ostalo.

Nakon što se u cijelosti uvede sustav od vrata do vrata, planirano je povlačenje spremnika sa javnih površina. Oko 20-ak zelenih otoka ostat će na frekventnim točkama i u centru naselja Baška gdje će se i dalje moći zbrinjavati navedene vrste komunalnog otpada.

Sustav prikupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta (POSAM) obuhvaća prikupljanje svih vrsta otpada u skladu s Dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 117/17). U Općini Baška, na lokaciji uz rasadnik, na zaobilaznici od ugostiteljskog objekta »Parona« prema suhoj marini, formirano je reciklažno dvorište (POSAM) koje radi tijekom cijele godine.

Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada uređen je na način da građani imaju mogućnost jednom godišnje zatražiti dovoz baje na određenu lokaciju radi skupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Navedena usluga se posebno ne naplaćuje. Osim navedenog, građani besplatno mogu zbrinuti krupni (glomazni) otpad u reciklažnom dvorištu (POSAM-u).

Na području Općine Baška smješten je jedan (1) spremnik za prikupljanje otpadnog tekstila. Kontejner je smješten u Zvonimirovoj ulici u blizini škole.

1.2.PROIZVEDENE KOLIČINE OTPADA NA
PODRUČJU OPĆINE BAŠKA

Otpad i gospodarenje otpadom postalo je jedno od ključnih problema moderne civilizacije te neizbježna posljedica modernog načina života. Isto tako, to je jedno od prioritetnih pitanja vezano uz zaštitu okoliša na svim institucionalnim razinama. Problematika gospodarenja otpadom naročito dolazi do izražaja u drugoj polovici 20. stoljeća gdje se, uslijed rastućeg broja stanovnika u urbanim sredinama te razvoja tehnologije, ljudsko društvo susreće s mnogim izazovima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša. Suvremeno gospodarenje otpadom u načelu uvijek započinje s mjerama za sprečavanje nastanka, te isto tako teži i smanjenju nastanka otpada. Razvijene zapadne države, naročito u Europskoj Uniji, pitanje gospodarenja otpadom pokušavaju učiniti održivim primjenom tzv. reda prvenstva u gospodarenju otpadom.

Prije petnaestak godina, JLS na području Primorsko - goranske županije opredijelile su se za koncept gospodarenja komunalnim otpadom sukladno tada važećem redu prvenstva i načelima gospodarenja otpadom, odnosno za izgradnju sustava sukladno konceptu gospodarenja otpadom utvrđenom još važećim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te Planom gospodarenja otpadom Primorsko - goranske županije. Sukladno takvom konceptu, planirana je mreža pretovarnih stanica i reciklažnih dvorišta, te izgradnja ŽCGO Marišćina u Općini Viškovo s glavnim građevinama - postrojenjem za MBO miješanog komunalnog otpada s bioreaktorskim odlagalištem, postrojenjem za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina, te zatvaranje i sanacija postojećih odlagališta. ŽCGO Marišćina je tijekom 2017. godine započela s radom.

Tablicom 1 prikazane su vrste i količine otpada proizvedenog/sakupljenog na području Općine tijekom 2017. godine kao zadnjeg dostupnog podatka.

TABLICA 1: VRSTE I KOLIČINE PROIZVEDENOG OTPADA TIJEKOM 2017. GODINE

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

1.3. SAKUPLJANJE OTPADA

Na području Općine tijekom 2017. godine kao zadnjeg dostupnog podatka, proizvedeno/sakupljeno je 1269,38 t miješanog komunalnog otpada (MKO), 112,69 t krupnog (glomaznog) otpada; kartona i papira 375,50 t, plastične ambalaže 124,93 t, metalne ambalaže 4,14 t, staklene ambalaže 111,16 t, biootpad 580,10 t, zeleni otpad 145,80 t, EE otpad 0,97 t, otpadno željezo 6,79 t i auto gume 3,2 t.

Tijekom 2015. godine podaci o količinama prikupljenog otpada su sljedeći: 1248,66 t miješanog komunalnog otpada (MKO), 130,43 t krupnog (glomaznog) otpada; kartona i papira 324,86 t, plastične ambalaže 94,47 t, metalne ambalaže 4,29 t, staklene ambalaže 101,30 t, biootpad 499,93 t, zeleni otpad 125,25 t, EE otpad 1,10 t, otpadno željezo 4,59 t i auto gume 1,95 t.

TABLICA 2: VRSTE I KOLIČINE PROIZVEDENOG/SAKUPLJENOG OTPADA
U RAZDOBLJU OD 2015. DO 2017.

Vrsta otpada Kataloškaa Količina otpada [t] Količina otpada [t] Količina otpada [t]
oznak otpada u 2015. godini u 2016. godini u 2017. godini

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

U suradnji s tvrtkom Metis d.d., na posebnom sabirnom mjestu u Krku organiziran je otkup metala (bakar, mesing, bronca, aluminij, cink, olovo, željezo, pleh,...). Prikupljeni metal mogu predati svi stanovnici otoka Krka. Tijekom 2017. godine prikupljeno je 466,32 t metalne ambalaže za područje cijelog otoka Krka.

U lipnju, 2005. godine, na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan Eko otok Krk. Eko otok Krk predstavlja cjelovit model zbrinjavanja otpada, prvi takav u Republici Hrvatskoj, a omogućava zbrinjavanje svih vrsta otpada. Za funkcioniranje sustava na otoku Krku otpad koji nastaje u kućanstvu se odvojeno prikuplja u pet spremnika (spremnici za biootpad, papir, plastiku, staklo, ostalo).

Prikupljanje i odvoz otpada s područja Općine Baška i ostalih jedinica lokalnih samouprava na otoku Krku, tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. obavlja specijaliziranim vozilima. Opća ocjena je da su vozila u dobrom stanju i dobro održavana. Prema dinamici odvoza sva vozila imaju odgovarajuće frekvencije i rute te je za postojeće stanje broj istih dostatan.

Sustav prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Baška dijeli se na:

-sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada iz kućanstava po modelu »od vrata do vrata«;

-sustav prikupljanja otpada putem zelenih otoka;

-sustav prikupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta (POSAM);

-sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada;

-sustav prikupljanja otpadnog tekstila.

Učestalost odvoza prikupljenog otpada definirana je Kalendarom odvoza otpada koji se nalazi na službenim Internet stranicama tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. http://www.ekootokkrk.hr/raspored-odvoza-otpada. Na dan pražnjenja kanta se postavlja uz rub javne površine tako da ne ometa promet. Kada građani nisu u mogućnosti ostaviti kantu na predviđenom mjestu prema kalendaru odvoza otpada, svoj otpad mogu predati u najbliže reciklažno dvorište (POSAM).

SLIKA 1: KALENDAR ODVOZA OTPADA 2017. GODINA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada primjenjivati će se na području Općine Baška od 01. travnja 2018. godine.

Struktura cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada čini:

1.cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene) pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja prema izrazu:

C = JCV * BP * U

C -cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

JCV -jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

BP -broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju

U -udio korisnika usluge u korištenju spremnika;

2.cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene);

3.cijena ugovorne kazne.

1.4.ODLOŽENA KOLIČINA OTPADA/PREDANA NA
ŽCGO MARIŠĆINA

Na području Općine Baška prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima i poslovnim prostorima obavlja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom na području čitavog otoka Krka to po jedinstvenom standardu i cijenama za čitav otok. Sve JLS otoka Krka suvlasnici su tvrtke i zajednički donose odluke o njenom poslovanju, strategiji i razvoju.

Otpad se odlagao na odlagalištu komunalnog otpada Treskavac. Međutim, s obzirom da je ŽCGO Marišćina započeo s radom, prestaje odlaganje preostalog miješanog komunalnog otpada na lokaciji odlagališta Treskavac.

Tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. upravlja zajedničkim reciklažnim dvorištem (sa sortirnicom i kompostanom) te odlagalištem otpada Treskavac. Odlagalište otpada nalazi se na lokaciji Treskavac u Općini Vrbnik gdje se dovozio sav komunalni otpad s područja otoka Krka. Na odlagalištu otpada Treskavac je instalirana kolna vaga te su svi podaci o skupljenim količinama otpada su evidentirani za prethodno razdoblje. Uz odlagalište otpada Treskavac nalazi se reciklažno dvorište na kojem se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. Tako pripremljeni otpad predaje se tvrtkama koje, sukladno potpisanim ugovorom s tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o. preuzimaju posebne kategorije otpada ili reciklabilne frakcije miješanog komunalnog otpada.

S obzirom da je ŽCGO Marišćina započela s radom, prestaje se sa odlaganjem komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada Treskavac. U tijeku je izgradnja pretovarne stanice za područje otoka Krka. Pretovarna stanica je objekt u okviru kojeg se dovozi komunalni otpad sa nekog područja i transportira dalje transfer vozilima na veće udaljenosti do konačnog odlaganja. Sukladno Prostornom planu PGŽ i PPU Općine Vrbnik, transfer stanica sa reciklažnim dvorištem će se izgraditi unutar granica odlagališta Treskavac.

Količina otpada koja je odložena na odlagalište otpada Treskavac odnosno predana na ŽCGO Marišćina (od puštanja u rad) tijekom 2017. godine iznosi 1269,38 t.

1.5.KOLIČINA OTPADA UPUĆENOG OPORABITELJIMA

Odvojeno prikupljene komponente otpada predaju se ovlaštenim oporabiteljima, osim biootpada i zelenog otpada koji se kompostira na centralnoj kompostani na lokaciji Treskavac, administrativno područje Općine Vrbnik.

Količina otpada upućenog oporabiteljima u 2017. godini iznosi 739,38 t..

1.6. PROIZVODNI OTPAD

Na području Općine Baška nema podataka o vrsti i količini proizvodnog otpada.

1.7. GRAĐEVNI OTPAD

Obzirom da se velike količine građevnog otpada službeno ne registriraju na razini države pa tako ni na razini JLS, točne količine građevnog otpada na području Općine Baška teško je sa sigurnošću procijeniti. Na državnoj razini, u tijeku je izrada analize kojom će se osigurati odgovarajući podaci o količinama, sastavu i raspoloživim kapacitetima za obradu proizvedenog građevnog otpada, temeljem čega će se izraditi prijedlog rješenja za uspostavu učinkovitog sustava i potrebnim kapacitetima.

Prosječna količina građevnog otpada u zemljama članicama EU iznosi 940 kg/stanovniku na godišnjoj razini. Prema zadnjem popisu stanovništva Općina Baška ima 1674 stanovnika. Sukladno navedenom prosječna godišnja količina građevnog otpada na području Općine Baška iznosila bi 1.573,56 t građevnog otpada.

Na području Općine Baška ne planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Općina Baška navedenu će obvezu provesti u suradnji sa Općinom Punat i Općinom Vrbnik na čijem se području planira izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad i odlagalište građevnog otpada.

2.POSTOJEĆE I PLANIRANE GRAĐEVINE
ZA GOSPODARENJE OTPADOM I
LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM
ODBAČENIM U OKOLIŠ

2.1.PODACI O POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTIMA
OTPADA

Na području Općine Baška ne nalazi se odlagalište otpada, pa navedeno poglavlje nije primjenjivo.

2.2. RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažno dvorište Baška nalazi se na k.č. 2945, k.o. Baška i površine je 2.155 m2. U reciklažnom dvorištu prikupljaju se sve vrste otpada u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

SLIKA 2: LOKACIJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA BAŠKA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Sukladno ZOGO jedinica lokalne samouprave dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice. Budući da se postojeće reciklažno dvorište nalazi na području naselja Baška, Općina Baška dužna je nabaviti mobilno reciklažno dvorište koje bi bilo na raspolaganju stanovnicima preostalih naselja (Jurandvor, Batomalj i Draga Bašćanska).

U svakom naselju potrebno je odrediti lokaciju/e na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište i utvrditi vremenski period u kojem će se reciklažno dvorište nalaziti na određenoj lokaciji. Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.

Planom gospodarenja otpadom Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2022. godine predviđena je nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta tijekom 2019. godine.

2.3. PRETOVARNA STANICA

S obzirom da je ŽCGO Marišćina započela s radom, prestaje se sa odlaganjem komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada Treskavac. U tijeku je izgradnja pretovarne stanice za područje otoka Krka. Pretovarna stanica je objekt u okviru kojeg se dovozi komunalni otpad sa nekog područja i transportira dalje transfer vozilima na veće udaljenosti do konačnog odlaganja. Sukladno Prostornom planu Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik, pretovarna stanica sa reciklažnim dvorištem će se izgraditi unutar granica odlagališta Treskavac.

2.3.LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM
ODBAČENIM U OKOLIŠ

Na području Općine Baška ne postoje lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš. Općina Baška redovito provodi sustavnu sanaciju lokacija odbačenog otpada i nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprječavanja nastajanja novih divljih odlagališta otpada.

3.PROVEDBA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI

Na području Općine provode se izobrazno-informativne aktivnosti. Tijekom 2017. godine održane su izobrazno- informativne aktivnosti u vrtićima na temu sustava gospodarenja otpadom.

Tijekom 2017. godine, kao i prethodnih godina, raspisan je nagradni natječaj na temu otpada za djecu do 15 godina starosti. Zadatak je bio da se obrađuju teme povezane s ekologijom i zaštitom okoliša. Autori najboljih radova su nagrađeni i nagrade su dodijeljene u galeriji Dekmanus u Krku 31. svibnja 2017. godine.

RECIKLAŽNOG
DVORIŠTA BAŠKA

4.PREGLED I ANALIZA PODUZETIH
MJERA U 2017. GODINI U
GOSPODARENJU OTPADOM

Ovim poglavljem dan je pregled i analiza poduzetih mjera u 2017. godini u gospodarenju otpadom na području Općine čiji je cilj ispunjenje obaveza u gospodarenju otpadom koje su propisane Zakonom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske stavljene u nadležnost jedinica lokalne samouprave.

.Općina Baška osigurala je javnu uslugu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada na cijelom području Općine na način da se miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad od korisnika prikupljaju putem zasebnih spremnika. Otpad prikuplja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o.

.Cjenikom javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koji je donijelo društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. u veljači 2018. godine. Na temelju članka 33. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i članka 40. Statuta Općine Baška, općinski načelnik Općine Baška dana 22. veljače 2018. godine donio je Odluka kojom se daje suglasnost Ponikve eko otok Krk d.o.o. na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Na području Općine Baška već se provode mjere gospodarenja otpadom kao što je organizirano i redovito prikupljanje i odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te odvojeno prikupljanje i odvoz otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila putem spremnika postavljenih na javnim površinama i kućnog praga te organizirano odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada u reciklažnom dvorištu. Također, provode se akcije prikupljanja otpada i izobrazno-informativne aktivnosti.

Mjere za gospodarenje opasnim otpadom

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih ZOGO-om. Sakupljanje i obrada opasnog otpada se obavlja putem ovlaštenih osoba za sakupljanje ili obradu određene vrste opasnog opada. Ovisno o vrsti opasnog otpada obrađuje se u RH ili izvan RH.

Problematični otpad je opasni otpad iz kućanstva, a građani ga mogu odložiti u reciklažnim dvorištima ili na prodajnim mjestima proizvoda od kojih je nastao taj opasni otpad.

Mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada

ZOGO-om su propisane sljedeće posebne kategorije otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički (u daljnjem tekstu: EE) uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili (u daljnjem tekstu: PCB).

Sukladno članku 28., stavku 3, Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), JLS dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Općina Baška planira provesti u suradnji sa Općinom Punat i Općinom Vrbnik reciklažno dvorište za građevni otpad na čijem se području planira izgradnja.

Mjere za saniranje lokacija onečišćenih otpadom

Sanacija lokacija onečišćenih otpadom kontinuirano se provodila na području Općine Baška tijekom 2017. godine.

Mjere za kontinuirano provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti

Izobrazno-informativne aktivnosti kontinuirano se provodile na području Općine Baška tijekom 2017. godine.

Mjere za unaprjeđenje nadzora nad gospodarenjem otpadom

U okviru Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Općine Baška uspostavljen je rad komunalnog redarstava.

Izobrazba djelatnika u službi za komunalno redarstvo kontinuirano se provodila na području Općine Baška tijekom 2017. godine.

MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Trenutno je uvedena prva (I.) faza navedenog sustava, što znači da su svim domaćinstvima, gdje je to operativno i tehnički moguće, podijeljene smeđe kante za biootpad te zelene kante za miješani komunalni otpad. Domaćinstvima su podijeljene kante za miješani komunalni otpad zapremine 35 l i kante za biootpad zapremine 23 l. Dvije navedene kante predstavljaju set za jedno domaćinstvo. Gdje ima više domaćinstava podijeljeno je više setova, a tamo gdje je potreba za više od tri seta kanti osigurani su veći spremnici (120 l i više).

U slučaju da korisnici nisu u mogućnosti iznijeti kante u određeno vrijeme na dan odvoza otpada, moguće je miješani komunalni i biorazgradivi otpad zbrinuti u spremnicima koji se nalaze ispred reciklažnog dvorišta.

U narednom periodu (nakon što se uvede II faza sustava »od vrata do vrata«), od mjera prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada planira se podjela žutih i plavih posuda domaćinstvima čime će se stvoriti preduvjeti za potpuno uklanjanje spremnika sa javnih površina.

Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Jedan od ciljeva Plana gospodarenja otpadom Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2022. godine je i Cilj 1.2. - Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, biootpad i dr.). Za ostvarenje navedenog cilja potrebno je da Općina Baška u predstojećem planskom razdoblju nastavi s aktivnostima na unaprjeđenju već postojećeg sustava odvojenog prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, metala, tetrapak ambalaže i krupnog (glomaznog otpada) kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, te edukaciju i informiranje svih sudionika sustava gospodarenja otpadom.

5.PREGLED OSTVARENIH I PLANIRANIH PROJEKTA U GOSPODARENJU OTPADOM S VISINOM I IZVORIMA FINANCIRANJA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

6. ZAKLJUČAK

Analizom provedbe Plana gospodarenja otpadom za Općinu Baška uočena je potreba za daljnjom stalnom edukacijom kako građanstva i gospodarskih subjekata koji proizvode otpad tako i stručnih osoba koje sudjeluju u praćenju provedbe samog Plana.

Potrebno je nastaviti s realizacijom aktivnosti koje su već započele u prethodnom periodu kako bi se postigli ciljevi navedeni Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i pridonijelo zajedničkim naporima u smanjenju količine nastalog otpada.

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta te izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad u suradnji s Općinom Punat i Vrbnik dva su bitna projekata u smjeru dodatnog poboljšanja gospodarenja otpadom na području Općine Baška.

27. ožujak 2018.

Načelnik Općine Baška
mr.sc. Toni Juranić dipl.oecc., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1052&mjesto=10007&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr