SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 10. Utorak, 10. travnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

13.

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/ 13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na 8. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16 i 02/17 - pročišćeni tekst), u nastavku teksta: IV. izmjene i dopune PPUO Baška.

Članak 2.

(1) Elaborat pod nazivom »IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška« izradila je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat iz stavka 1. ovog članka koji se sastoji od:

1.TEKSTUALNI DIO PLANA - ODREDBE ZA PROVEDBU

2.GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prikazi:

3.3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

-Područja posebnih ograničenja u korištenju - Područja i dijelovi primjene planskih
mjera zaštite MJ. 1:25.000

4.1.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

-Građevinsko područje naselja
Baška MJ. 1:5.000

6.SPORTSKI CENTAR ZABLAĆE-BAŠKA

-Detaljniji uvjeti provedbe MJ. 1:2.000

3. OBRAZLOŽENJE

4. PRILOZI PLANA

Članak 3.

(1) U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16 i 02/17 - pročišćeni tekst) u članku 55. u stavku 1. u alineji 3. iza riječi: »koji se sastoji od« dodaje se riječ: »dijela«.

Članak 4.

U članku 59. u stavku 1. riječi: »izgrađeno izdvojeno građevinsko područje« zamjenjuju se riječima: »dio izgrađenog izdvojenog građevinskog područja«. Riječi: »površine 9,24 ha« zamjenjuju se riječima: »površine 7,59 ha«.

Članak 5.

Iza članka 68. dodaje se novi članak 68.a. koji glasi:

»Članak 68.a.

(1) PPUO Baška na k.č. 3307 k.o. Baška-nova površine 1,65 ha, u dijelu izgrađenog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - sportski centar - Baška (R) propisuje uvjete provedbe zahvata u prostoru za gradnju Sportskog centra Zablaće-Baška s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

(2) U sklopu Sportskog centra Zablaće-Baška, područje obuhvata kojeg je određeno na kartografskom prikazu broj 6. »SPORTSKI CENTAR ZABLAĆE-BAŠKA - Detaljniji uvjeti provedbe«, planira se gradnja sportske dvorane sa pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene.

(3) Na građevnoj čestici Sportskog centra Zablaće- Baška moguće je graditi i uređivati:

-višenamjensku sportsku dvoranu sa pratećim ugostiteljskim, uslužnim, sanitarnim i pomoćnim servisnim sadržajima,

-sadržaje sportsko - rekreativne namjene na otvorenom (nogometno igralište sa gledalištem - tribinom, pomoćni tereni, višenamjenska igrališta, mini-golf, dječje igralište, teretana na otvorenom i drugi slični sadržaji),

-prateće ugostiteljske, uslužne, sanitarne i pomoćno servisne građevine i sadržaje za potrebe Sportskog centra,

-ostale površine za šport i rekreaciju,

-interne pješačke i prometne površine, površine za promet u mirovanju i slično.

(4) U prostoru Sportskog centra gradnja stambenih i smještajnih turističkih sadržaja nije dozvoljena.

(5) Na građevnoj čestici Sportskog centra moguća je gradnja jedne ili više građevina. Prateći i pomoćni sadržaji mogu biti u građevnoj cjelini osnovne građevine ili odvojeno kao posebne pomoćne građevine.

(6) Izgrađenost građevne čestice:

-najveća izgrađenost građevne čestice Sportskog centra je 20%,

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice, kis = 0,2,

(7) Smještaj građevina na građevnoj čestici:

-najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca je 5,0 m,

-iznimno, na regulacijskom pravcu ulice Put Zablaće (kčbr. 3308 k.o. Baška-nova) moguća je gradnja tribine sa gledalištem,

-najmanja udaljenost građevina od granica susjednih građevnih čestica je 4,0 m, računajući od fasade ili istaka na fasadi,

-iznimno, najmanja udaljenost pomoćnih i montažnih građevina visine do 3,0 m od regulacijskog pravca i granica susjednih građevnih čestica može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m.

(8) Visina i oblikovanje građevina:

-najveći broj nadzemnih etaža: sportske dvorane je 1 (Pr), aneksa dvorane je 2 (Pr+1),

-najveća ukupna visina od završne kote uređenog terena je: za sportsku dvoranu je 11,0 m, za aneks dvorane je 10,0 m;

-dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i drugi slični dijelovi građevine unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uračunavaju se u visinu građevine,

-krovišta mogu biti lučna/bačvasta, ravna ili kosa, nagiba krovnih ploha najviše 25o,

-na krovove i pročelja građevina omogućava se postava sunčanih kolektora i reklamnih panoa kojima se ističe funkcija građevine te uređaja za ventilaciju i klimatizaciju,

-arhitektonsko oblikovanje mora biti u skladu s namjenom i u suglasju s tehnološkim zahtjevima.

(9) Uređenje građevne čestice:

-uređenje građevne čestice treba biti u suglasju sa uvjetima za gradnju sportskih i rekreacijskih natjecateljskih, vježbališnih i rekreacijskih površina

-najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, pri čemu u zelenu površinu na građevnoj čestici ulaze i prirodne travnate površine športskih terena i igrališta na otvorenom,

-uređenje građevne čestice ne smije kroz usmjeravanje oborinskih voda, nasipavanje terena ili iskope, potporne zidove, terase i slično negativno utjecati na okolne građevne čestice ili građevine, odnosno prometne površine,

-građevnu česticu je u svrhu zaštite namjene i načina korištenja moguće ograditi ogradom maksimalne visine 1,60 m.

(10) Na građevnoj čestici Sportskog centra potrebno je osigurati najmanje 15 parkirališnih mjesta.

(11) Potrebno je osigurati pristupačnost svim javnim dijelovima Sportskog centra osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno odredbama posebnog propisa.

(12) Građevna čestica mora imati osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu, elektroničkih komunikacija, vodoopskrbni sustav, te odvodnju oborinskih i otpadnih voda (zatvoreni kanalizacijski sustav sa pročišćavanjem) sukladno odredbama točke 5. ove Odluke. Priključivanje na infrastrukturnu mrežu obavlja se na način propisan od nadležnog distributera.

(13) Postojeće kolektore javnog sustava odvodnje koji prolaze građevnom česticom Sportskog centra moguće je zadržati, pri čemu je potrebno osigurati zaštitni pojas u skladu s posebnim uvjetima nadležnog tijela kako bi se osigurao neometani pristup za slučaj njihovog popravka ili zamjene.

(14) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite kulturno-povijesne cjeline u prostoru zone »AK« (arheološko područje i kultivirani prirodni krajolik) i drugi elementi važni za zahvat u prostoru primjenjuju se sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke i odredbama posebnih propisa.

(15) Građevna čestica Sportskog centra nalazi se u poplavnom području srednje vjerojatnosti pojave (100- godišnji povratni period) vodotoka Suhe Ričine Bašćanske i Male Rike, te pod rizikom od poplava mora srednje i male vjerojatnosti pojavete će se posebni uvjeti gradnje utvrditi vodopravnim uvjetima.

(16) Građevine se moraju projektirati i graditi sukladno važećim propisima glede zaštite od požara, zaštite na radu i drugim propisima, uz primjenu odgovarajućih materijala.«

Članak 6.

U članku 115. u stavku 2. iza riječi: »građevina iz POS- a« dodaju se riječi: »ili sportske dvorane«.

Članak 7.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke kartografski prikazibroj 3.3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite i broj 4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Građevinsko područje naselja Baška u elaboratu Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16 i 02/17 - pročišćeni tekst), u cijelosti se zamjenjuju odgovarajućim kartografskim prikazima iz elaborata »IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška« iz članka 2. ove Odluke.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke elaboratu Prostornog plana uređenja Općine Baška dodaje se kartografski prikaz broj 6. SPORTSKI CENTAR ZABLAĆE- BAŠKA - Detaljniji uvjeti provedbe iz članka 2. stavak 2. ove Odluke.

Članak 8.

(1) IV. izmjene i dopune PPUOBaška izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjedniceOpćinskog vijeća Općine Baška.

(2) Dva primjerka izvornika IV. izmjena i dopuna PPUOBaška čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

(3) Po jedan izvornik IV. izmjena i dopuna PPUOBaška zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

1.Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

2.Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

3.Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk

4.Pismohrani Općine Baška.

(4) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju IV. izmjena i dopuna PPUOBaška.

(5) Uvid u IV. izmjene i dopune PPUOBaška može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška (www.baska.hr).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-18-5

Baška, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1052&mjesto=10007&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr