SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

30.

Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17), u svezi s čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/ 14), na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na dijelu nekretnine k.č.br. 508/4 zk.ul. 1248 k.o. Mali Lošinj-grad, u površini 23 m2, a koji dio će sukladno Geodetskom projektu radi rekonstrukcije stambene građevine na k.č. 511 i 508/4 k.o. Mali Lošinj-grad, oznaka 299/17, izrađen od strane Geo-VV d.o.o. iz Rijeke, J. Dobrile 2, dobiti novi broj k.č.br. 508/9 površine 23 m2, budući da se isti u naravi ne koristi kao javno dobro.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na novonastaloj nekretnini k.č.br. 508/9 površine 23 m2 i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grad Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko -goranske Županije«.

KLASA: 947-01/18-01/16

URBROJ: 2213/01-01-18-5

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1051&mjesto=10005&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr