SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

22.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 114/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišć.tekst) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. godine,donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu objavljen u Službenim novi nama PGŽ br34/16,28/17 i 38/17)i planiran je i realiziran je kako je navedeno u ovom Izvješću i odnosi se na:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje javnih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- održavanje fontana i urbane opreme

- održavanje obale

- održavanje javne rasvjete

- održavanje prometne signalizacije

- održavanje nerazvrstanih cesta

- obavljanje deratizacije i dezinsekcije

- obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova.

 

 

Članak 2.

Financijski prikaz planiranih sredstava i izvora:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostvareno prema vrstama i opsegu poslova:

Javna rasvjeta- plaćanje utroška i distribucije el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja. U iznos je uključena osposobljavanje postojeće iluminacije ( 25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.

Održavanje zelenih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres- Mali Lošinj uključuje: održavanje zelenih površina u svim naseljima, košnju, održavanje pješačkih staza 107,50 km,planinskih staza 153,00 km i šetnica lungomare 41 km.

Održavanje fontana od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj uključuje:

Sanaciju manjih kvarova i čišćenje dviju fontana u Malom Lošinju, jednom tjedno i poliranje i brušenje male fontane 2x godišnje.

Čišćenje javnih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres -Mali Lošinj uključuje:

Pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke. veličine javno prometnih površina s kategorizacijom:

I.kategorija 5 do 7 puta tjedno, II kategorija 2-3 x tjedno, IIIkategorija 1x tjedno do 2x mjesečno.

Mali Lošinj I 48.653m2,Mali Lošinj II 10.485 m2 Mali
Lošinj III 26.531m2

Strojno čišćenje:

Mali Lošinj I kategorija- svaki dan 16.933 m2 II kategorija- dva puta tjedno 11.144 m2 III kategorija jednom tjedno 29.123 m2

Pranje ulica- Trg RH,Obala Priko i Obala L. Kapetana (od 15.6. do 15.9. tri x tjedno)

Veli Lošinj I 4.770 m2 čiste se po rasporedu I kategorije

Veli Lošinj II 2.570m2 čiste se po rasporedu II kategorije

Veli Lošinj III 6.920m2 čiste se po rasporedu III kategorije

Veli Lošinj- (2xtjedno) strojno čišćenje 3.970 m2 I kategorija 1.820 m2 II kategorija 6.831m2 III kategorija

Pranje ulica: O.M.T. Trg ispred ribarnice,V. Nazora i Trg ispred crkve Sv. Marije, Podjavori market i Rovenska od 6-31 (od 15.6. do 15.9. 1x tjedno)

Nerezine I 4.380 m2 čiste se po rasporedu I kategorije

Nerezine II 4.157 m2 čiste se po rasporedu II kategorije

Nerezine III 2.383 m2 čiste se po rasporedu III kategorije

Pranje ulica- Trg Studenac 1750 m2 (od 15.6. do .15.9. 1x tjedno)

Osor I 2599 m2 čiste se po rasporedu I kategorije

Osor II 1668 m2 čiste se po rasporedu II kategorije

Artatore i Ćunski III 8.854m2 obuhvaća ulice naselja i čisti se po rasporedu III kategorije

Unije II 8.066m2 čisti se po rasporedu za II kategoriju (Riva i gat, od crkve do rive i okoliš)

Susak II 8.593m2 čisti se po rasporedu za II kategoriju (Riva i gat do škole, od rive do crkve)

Ilovik II 12 634m2 čisti se po rasporedu II kategorije
(d crkve do rive i obala)

Održavanje obale u iznosu 1.515.765,08 obuhvaća:

a)sa komunalnim društvom Komunalne usluge Cres-Mali Lošinj iznos od 195.500kn

-Djelatnost čišćenja plaža obuhvaća slijedeće pravce

-Porto Šešula-Cuanguski-Mala Draga-Vela Draga-Sunfarni-Krivica-Balvanida-Pijeski od 01.06. do 01.09. tri puta tjedno

-Javorna-Kriška-Jamna-Trasorka-Mrtvaška od 01.06. do 01.09. dva puta mjesečno

-Koludarac-Bocca Falsa,Murter-vala Inglese-Zabodarski I-II-III-uvala zadnja-Bocca vera od 01.06. do 01.09. tjedno jednom

-Bocca vera-Liski-Liska slatina-Studenčić 01. 06. do 01.09. 2x mjesečno

-Most Privlaka-Privlaka-Kadin-Zagazinjine-zag.Žalić,- Bojčić-Sv.Martin-M.Valdarke- Val d škure-do hotela Punta od 01.06.do 01.09. svaki drugi dan

-Vila Diana-glavna plaža, od pseće plaže -Lanterna od.01.06.do 01.09.svaki dan

-Njemačko groblje-Kredo-Srebrna uvala-Zlatna uvala- Velopin-benzinska od.01.06.do01.09. svaki drugi dan.

-Postsezonsko čišćenje plaža 15.9. do 31.12.- (u Planu i prema potrebi)

b)sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o.- ukupno planirana sredstva u iznosu od 579.799,15 kn odnosi se na :

dohrana plaža 199.546,15kn

sanacija plaža i izvedba rampi i sunčališta 270.967,54 kn

održavanje skala i tuševa: 63.090,75 kn

ostali radovi: 46.194,71

b)Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 740.465,93kn odnosi se na:

prva uvala Artatore 123.721,25kn

sanacija Ilovik 73.500,00 kn

strojno uređenje četiri plaže Artatore 9.687,50

plaža Osor 23.800,00kn

plaža Kovčanje 64.115,46kn

c) Ostalo:

sanitarni čvor Osor 122.605,00kn

Sanacija, priključenje sanitarnih čvorova i ostale
usluge 47.822,50 kn

Dobava oblutka za Čikat 24.500kn

Ostalo: 5.368,13 kn

Skale i rukohvati, kabine,oprema 138.324,91kn

Utrošak vode na plažama 90.032,06 kn

Naknade: 13.245,76 kn

Usluge nadzora:3.743,36 kn

- Sanacija i asfaltiranje 370.591,45 kn

(dio puta Plat 646.55m2, ul. A. Haračića k.č. 20, izbočine kod deponija, , udarne rupe prema Mrtvaškoj , Ferara 95,26 m2, dio ulice kod HEPa, 110 m2sanacija udarnih rupa Malin 310 m2, Lidl 52,49 m2., autobusna st. ML 115,75 m2, Ul, 70,62 m2Nerezine- kod Televrina 52,50m2) nadzor 5.375,00 kn

-Stavka obuhvaća zimsko održavanje pripravnost 12.500,00 kn

-Regulacija prometa odnosi se na poslove s komunalnim društvom Lošinj usluge d.o.o 102.162,50 kni Pazigrad Rijeka ( provođenje sustava prometnog redarstva) 98.875 kn i semafor

-Vertikalna i horizontalna signalizacija (263.314,87 kn)odnosi se na nabavku znakova i ostalog u signalizaciji i izvedbi poslova od strane Lošinj usluga d.o.o. za područje Grada Malog Lošinja. Stavka obuhvaća nabavu i postavu treptača u iznosu 86.300kn i popravak semafora na Zagazinjinama 34.163,00kn

-Voda i javni izljevi- odnosi se na javne Wc i slavine

-Odvodnja oborinskih voda putem komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o. odnosi se na održavanje oborinske odvodnje u naseljenim mjestima.

DDD I VHS usluge mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo i usluge ZZJZ.

Održavanje groblja putem komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj d.o.o. obuhvaća održavanje čistoće putova i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih dijelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putovi).

- Održavanje javnih površina: 1.605.543,56 kn

a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge realizirani je iznos od 1.078.615,91 kn i odnosi se na:

Betoniranje podesta za klupe: 5.100 kn

Ogradni zidići i gromače: 4.337,50 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 20.721,25kn

Sanacija oborinske odvodnje 148.818,22kn

Sanacija j.p. 117.041,81kn

Sanacija i farbanje ograda 107.898,50kn

Sanacija ceste za Kandiju, Zabodarski,
Koromačno 138.542, 81kn

Sanacija površina na Čikatu 335.171,81kn

Sanacija zida Veloselska 173.177,50

Ostalo: 27.806,50kn

a)Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova i ostalo iznos od 526.927,65 kni odnosi se

A)Sanacija staze i stepenica Susak 20.700kn

Sanacija j.p. Malin 25.071,50kn

Javna površina Veli Lošinj 18.581,87kn

Izrada podesta Nerezine i M.L.32.500 kn

Sanacija jp Rovenska 32.043,75kn

Javna površina Nerezine i Sv. Jakov 93.482,50kn

Sanacija zida Čikat 41.383,26kn

Bravarski radovi: 89.660kn

Radovi na nn mreži na j.p.: 44.832,44kn

B)Pr. Rješenja 38.125kn

Beton za Kandiju 36.000kn

Ostalo: 54.547,34 kn (nadzor, kamenarski radovi, popravci šahti i sl.)

Čišćenje javnih WC-a odnosi se na čišćenje na području Grada Malog Lošinja putem ugovora.

Stavka uključuje održavanje komunalne opreme po svim naseljima (klupa i košarica) od strane Komunalnih usluga d.o.o. kao i potrebnih popravaka od strane treće osobe.

Članak 4.

Ovo Izvješće objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ-a«.

Klasa: 361-02/18-01/04

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1051&mjesto=10005&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr