SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

19.

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadu (NN RH broj 94/13 i 73/17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 11. sjednici održanoj 29. ožujka 2018.godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u 2017. godini

Članak 1.

Prihvaća se izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u 2017. godini.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. čini sastavni dio ovog Zaključka, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

KLASA: 351-01/18-10/3

URBROJ: 2107/02-01-18-3

Novi Vinodolski, 29. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novineRepublike Hrvatske broj 94/13 i 73/17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 11. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u 2017. godini

1.ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

1.1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski za razdoblje 2009.-2016. godine usvojen je krajem 2009. godine, te je prestao važiti 2016. godine. Grad Novi Vinodolski izradio je novi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. -2022. godine u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a koji je u trenutku izrade obvog Izvješća objavljen radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, te će biti, nakon dobivljanja prethodne suglasnosti nadležnog tijela Primorsko- goranske županije, upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Skupljanje otpada na području Grada Novi Vinodolski u 2017. godini, obavljalo se u skladu s Odlukom o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službene novine PGŽ broj 35/04 i 49/09), a poslovi skupljanja i odvoza otpada bili su povjereni Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o.

Budući da je 01. studenog 2017. godine stupila na snagu Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN RH broj 50/17), Grad Novi Vinodolski je u skladu sa člankom 30. iste, donio dana 31. siječnja 2018. godine, Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ broj 2/ 18).

1.2. SAKUPLJANJE OTPADA

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Oprema za odvojeno sakupljanje otpada

Na području Grada Novog Vinodolskog otpad se odvojeno sakuplja po sistemu »od vrata do vrata« putem vreća koje se krajnjim korisnicima dodjeljuju besplatno. Reciklabilni otpad se od krajnjih korisnika sakuplja 1 puta tjedno vozilom Renault Master sa prilagođenim teretnim prostorom za prihvat vreća. U veljači 2018. godine zbog pretpostavljenog većeg obima posla Komunalno trgovačko društvo nabavilo je elektrovozilo za prikupljanje reciklabilnog otpada čime bi trebalo povećati svoje radne kapacitete. Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta bila je planirana u 2017. godini, međutim zbog odredbi novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) ista je odgođena, te je isto naručeno u veljači 2018. godine (predviđena isporuka u travnju 2018.).

Učestalost odvoza otpada

Miješani komunalni otpad: 2 puta tjedno (u sezoni 3 puta tjedno)

Reciklabilni otpad: 1 put tjedno (sistem »od vrata do vrata«)

Biorazgradivi otpad iz vrtova i okućnica: 1 put tjedno

Glomazni otpad: po pozivu korisnika

Pilot projekti odvojenog prikupljanja otpada

U 2017. godini nisu provođeni pilot projekti odvojenog prikupljanja otpada budući da je u funkciji sustav odvojenog prikupljanja otpada »od vrata do vrata« kojim je pokriveno cijelo područje Grada Novog Vinodolskog, ali je vršena analiza učinkovitosti sustava sakupljanja putem vreća, te je definiran opseg pilot projekta prelaska sa vreća na posude za odvojeno prikupljanje otpada koji bi trebao započeti u drugoj polovici 2018. godine.

Pokrivenost kućanstava i broja stanovnika sakupljanjem otpada

Organiziranim sustavom odvoza otpada pokriveno je praktički cijelo područje Grada Novog Vinodolskog (5131 stalni stanovnik po popisu stanovništva iz 2011.).

Informacija o uvođenju sustava naplate po količini predanog otpada

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. za područje pružanja usluge Grada Novi Vinodolski uvelo je sustav naplate po količini (volumenu) predanog otpada još 2010. godine. Posude za otpad evidentirane su bar-kod naljepnicama i RFID predajnicima, a zajednički spremnici velikog volumena opremljeni su sustavom za kontrolu pristupa korištenjem RFID kartica i evidenciju količine predanog miješanog komunalnog otpada.

1.3.ODLOŽENA KOLIČINA OTPADA/PREDANA ŽCGO »MARIŠĆINA«

Do kolovoza 2017. godine miješani komunalni otpad odlagao se na odlagalištu otpada »Duplja«, te je u 2017. godini odloženo ukupno 5985,41 tona miješanog komunalnog otpada (Grad Novi Vinodolski 1153,49 tona, Vinodolska općina 717,42 tone, Grad Crikvenica 3961,54 tone i Grad Senj 152,96 tona).

Od kolovoza 2017. godine sa radom počinje pretovarna stanica Novi Vinodolski na koju se zaprima miješani komunalni otpad sakupljen na području 3 JLS: Grada Novog Vinodolskog, Vinodolske općine i Grada Crikvenice. Ukupna količina miješanog komunalnog otpada zaprimljena na pretovarnoj stanici tijekom 2017. godine iznosi 3.796,26 tona (Grad Novi Vinodolski 964,48 tona, Vinodolska općina 453,50 tona i Grad Crikvenica 2.378,28 tona)

1.4.KOLIČINA OTPADA UPUĆENOG OPORABITELJIMA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

1.5. PROIZVODNI OTPAD

U 2017. godini sakupljeno je 14,53 tona otpadnih guma.

2. ODLAGALIŠTA OTPADA

2.1. ODLAGALIŠTE OTPADA »DUPLJA«

Na području Grada Novi Vinodolski do kolovoza 2017. godine, otpad se odlagao na odlagalištu »Duplja«, koje je u naravi prirodna kraška vrtača dubine oko 20m na jugozapadu do oko 45m na sjeveroistoku. Njezina sanacija započela je još 2004. godine, a 2014. godine Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o., koje upravlja odlagalištem »Duplja«, ishodilo je Lokacijsku dozvolu za sanaciju odlagališta »Duplja«. Lokacijska dozvola obuhvaća 4 faze, od kojih se faza III i IV odnosi na samu sanaciju odlagališta, a faza I i II na izgradnju reciklažnog dovrišta i pretovarne stanice. U ovom trenutku u tijeku je izrada izmjena i dopuna glavnog projekta za III. i IV .fazu sanacije odlagališta, nakon čega će se zatražiti izdavanje građevinske dozvole, te predviđamo da bi ista bila izdana sredinom 2018. godine. Nakon službenog zatvaranja odlagališta (iako se otpad realno više ne odlaže na isto), po tijelu odlagališta će se zasaditi šuma kao konačna namjena prostora.

Ukupna vrijednost projekta završne sanacije odlagališta iznosi cca 6.200.000,00 kn, od čega će 85% iznosa biti financirano sredstvima Europske unije, 10% sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 5% vlastitim sredstvima iz Proračuna tri jedinice lokalne samouprave koje koriste odlagalište - Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica i Općina Vinodolska.

2.2. RECIKLAŽNA DVORIŠTA

U prosincu 2017. godine izrađen je Idejni projektbroj 318/2017od strane KARLOLINE-KLing d.o.o. za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice u Novom Vinodolskom, čija izgradnja je planirana na k.č. 6709/1 k.o. Novi, a koja se nalazi unutr Poslovne zone Zapad. U tijeku je prikupljanje posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela kao preduvjet za predavanje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta bila je planirana u 2017. godini, međutim zbog odredbi novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) ista je odgođena, te je isto naručeno u veljači 2018. godine (predviđena isporuka u travnju 2018.)

2.3. PRETOVARNA STANICA

U 2016. godini pristupilo se fazi I (uređenje ulazno-izlazne zone i objekta za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada) i fazi II (pretovarna stanica) sanacije odlagališta otpada »Duplja«, te je za iste ishođena uporabna dozvola dana 15. studenog 2016. godine. Sa početkom rada pretovarne stanice i odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na ŽCGO »Marišćina«, a ujedno i prestankom odlaganja istog na odlagalište »Duplja«, krenulo se u kolovozu 2017. godine. Pretovarna stanica Novi Vinodolski predviđena je za prihvat miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja 3 JLS: Grada Novog Vinodolskog, Grada Crikvenice i Vinodolske općine.

2.4. DIVLJA ODLAGALIŠTA

Usprkos činjenici da je organiziran odvoz komunalnog otpada na području Grada, te odvojeno prikupljanje vrijednih sastojaka otpada putem sustava »od vrata do vrata« još uvijek postoje na nekim lokacijama, sporadično, onečišćenja koje se redovito (godišnje) ili periodično čiste. Veliki problem je ponavljano odlaganje otpada na nekim lokacijama koje su već više puta sanirane.

Uz navedena povremena manja onečišćenja na pojedinim lokacijama, prema dostupnim informacijama do završetka ovog Izvješća, ne postoje područja na kojima je zabilježeno novo ilegalno odlaganje većih količina otpada.

3. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Neke od metoda edukacije stanovništva Grada koje se primjenjuju su: radionice, predavanja, prezentacije, plakati, brošure, letci, oglasne ploče, lokalni mediji, priredbe sa edukacijskim sadržajem i to na nivou Grada, osnovne škole, vrtića, te Komunlanog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., koje je za komunikaciju s građanima je uspostavljena besplatna linija unutar radnog vremena za prijavu potrebe odvoza glomaznog otpada bez dodatne naplate. Također se ijekom godine, a prema potrebi korisnicima komunalnih usluga šalju edukacijski i promidžbeni materijali s naputcima za izbjegavanje i smanjenje komunalnog otpada i poticanje odvojenog skupljanja otpada uspostavljenim sustavom »od vrata do vrata«.

4. ZAKLJUČAK

Iz ovog Izvješća vidljivo je da Grad Novi Vinodolski zajedno sa Komunalnim trgovačkim društvom Ivanj d.o.o. kontinuirano radi na provođenju mjera utvrđenih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Isto tako Grad Novi Vinodolski ispunjava svoje zakonske obveze, a što se tiče usklađenosti sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, te podzakonskim propisima. Odvojeno prikupljanje otpada i oporaba istoga, a što je jedan od temelja održivog gospodarenja otpadom, Grad Novi Vinodolski u suradnji sa Komunalnim trgovačkim društvom Ivanj d.o.o., na svom prostoru provodi još od 2010. godine. Stoga neće biti potrebne prilagodbe na novi sustav koji je propisan Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, ni što se tiče edukacije stanovništva ni što se tiče opreme za odvjeno prikupljanje otpada. Isto tako izrađen je Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Novi vinodolski, za koji se predviđa da bi bio usvojen do svibnja 2018. godine.

KLASA: 351-01/18-10/3

URBROJ: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 29.03.2018. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINDOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1051&mjesto=51250&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr