SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

14.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

1.Usvaja se Godišnje izvješće Općine Dobrinj za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

2.Godišnje izvješće Općine Dobrinj za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine sastavni je dio ove Odluke.

3.Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« zajedno s pripadajućim Izvješćem, dok prilozi Izvješća nisu predmet objave.

4.Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-04-01-18-4

Dobrinj, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić v.r.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 I 73/17) i 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), općinski načelnik Općine Dobrinj podnosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE OPĆINE DOBRINJ
ZA 2017. GODINU O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
2017.- 2022. GODINE

Općina Dobrinj je tijekom 2017. godine u provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine postupala rukovodeći se sukladno osnovnim načelima i ciljevima zakonitog gospodarenja otpadom.

S tim u svezi poduzimane su mjere, kako slijedi:

-uspostava usvojenog sustava gospodarenja otpadom,

-sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom,

-saniranjene uređenih odlagališta i otpadom onečišćenog tla,

-razvijanje i utvrđivanje programa edukacije o otpadu,

-izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količina otpada na izvoru, uz materijalnu i energetsku uporabu otpada,

-razvitak infrastrukture za provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

-smanjivanje rizika od otpada,

-izobrazba upravnih struktura, stručnjaka i javnosti za rješavanje problema gospodarenja otpadom.

Nadalje, Općine Dobrinj je tijekom 2017. godine izradila NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE sukladan odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17). Predmetni Nacrt Plana je u postupku dorade te će se u narednom kraćem roku dostaviti na donošenje Općinskom vijeću Općine Dobrinj.

Na području Općine Dobrinj prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima i poslovnim prostorima obavlja tvrtka PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom na području čitavog otoka Krka i to po jedinstvenom standardu i cijenama za čitav otok. Sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka suvlasnici su tvrtke i zajednički donose odluke o njenom poslovanju, strategiji i razvoju.

Tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. upravlja zajedničkim reciklažnim dvorištem (sa sortirnicom i kompostanom) te odlagalištem otpada Treskavac. Odlagalište otpada nalazi se na lokaciji Treskavac u Općini Vrbnik gdje se dovozi sav komunalni otpad s područja otoka Krka. Na odlagalištu otpada Treskavac je instalirana kolna vaga te su svi podaci o skupljenim količinama otpada evidentirani. Uz odlagalište otpada Treskavac nalazi se reciklažno dvorište na kojem se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. Tako pripremljeni otpad predaje se tvrtkama koje, sukladno potpisanim ugovorom s tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o., preuzimaju posebne kategorije otpada ili reciklabilne frakcije miješanog komunalnog otpada.

U lipnju 2005. godine, na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan »Eko otok Krk«. »Eko otok Krk« predstavlja cjelovit model zbrinjavanja otpada, prvi takav u Republici Hrvatskoj, a omogućava zbrinjavanje svih vrsta otpada. Za funkcioniranje sustava na otoku Krku otpad koji nastaje u kućanstvu se odvojeno prikuplja u pet spremnika (spremnici za biootpad, papir, plastiku, staklo, ostalo). Sukladno odluci Skupštine Ponikve eko otok Krk od 01. veljače 2016. godine započeo je sustav odvoza otpada po sustavu »od vrata do vrata«.

Sustav prikupljanja komunalnog otpada na području općine Dobrinj dijeli se na:

-sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada iz kućanstava po modelu »od vrata do vrata«,

-sustav prikupljanja otpada putem zelenih otoka,

-sustav prikupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta (POSAM),

-sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada,

-sustav prikupljanja otpadnog tekstila.

Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada iz kućanstava po modelu »od vrata do vrata«.

Sustav prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, od 1. listopada 2015. godine, zasnovan je na prikupljanju otpada po modelu »od vrata do vrata«. Sustav prikupljanja otpada po modelu »od vrata do vrata« zahtijeva od svakog korisnika odgovornije ponašanje jer se odvoz otpada obavlja po točnom rasporedu i svaki je korisnik odgovoran za sadržaj otpada u posudi i njezinu urednost. Trenutno je uvedena prva (I.) faza navedenog sustava, što znači da su svim domaćinstvima na području otoka Krka, gdje je to operativno i tehnički moguće (2.140 domaćinstava), podijeljene smeđe kante za biootpad te zelene kante za miješani komunalni otpad. Domaćinstvima su podijeljene kante za miješani komunalni otpad zapremine 35 l i kante za biootpad zapremine 23 l. Dvije navedene kante predstavljaju set za jedno domaćinstvo. Za veće stambene zgrade (6 i više stanova) nisu podijeljene manje kante već zajedničke veće kante zapremine 120 - 360 l. U smeđu se kantu odlaže sav kuhinjski otpad (voće, povrće, vrećice čaja, ljuske jaja, talog kave, kuhano meso i riba, sir, salvete, čačkalice, pokvarene namirnice i sl.) koji je prethodno, iz higijenskih razloga, potrebno staviti u vrećicu. U zelenu kantu odlaže se sav otpad koji se prethodno nije mogao odvojiti (vlažne maramice, vatu, zamašćene krpe i papire, spužve, gume, britvice za brijanje, ostatke duhana, higijenske uloške, sadržaj vrećica iz usisavača. Otpad se u zelenu kantu također odlaže na način da se prethodno stavi u vrećicu. Na dan pražnjenja korisnici su dužni kantu postaviti uz rub javne površine na način da ne ometa promet. Ukoliko korisnici nisu u mogućnosti ostaviti kantu prema rasporedu, svoj otpad mogu dovesti na najbliže reciklažno dvorište (POSAM) budući se ispred reciklažnog dvorišta nalaze kante za biorazgradivi otpad i miješani komunalni otpad koje su na raspolaganju građanima 7 dana u tjednu od 0 - 24 sata.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada obavlja se specijaliziranim vozilima (auto smećari) zatvorenog tipa, konstruiranima tako da se onemogući rasipanje otpada, te širenje mirisa. Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada provodi se jednom tjedno, dok se prikupljanje i odvoz biorazgradivog otpada zimi provodi dva puta tjedno a ljeti tri puta.

II. faza sustava »od vrata do vrata« koja se planira uvesti do kraja 2018. godine, predviđa podjelu žutih i plavih posuda (zapremine 120 l) domaćinstvima čime će se stvoriti preduvjeti za potpuno uklanjanje spremnika sa javnih površina. Izuzetak će biti centri naselja i nepristupačne zone (lokacije zelenih otoka odredit će se u suradnji s komunalnim redarstvom Općine Dobrinj) gdje će se otpad i dalje skupljati putem zelenih otoka na javnim površinama.

Svim korisnicima kod kojih se otpad skuplja po modelu »od vrata do vrata« osigurano je preuzimanje upotrjebljenih pelena kako bi se izbjeglo njihovo nagomilavanje u zelenoj kanti za miješani komunalni otpad. Pelene se odlažu u zasebne vrećice koje osigurava tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Ispunjene i zatvorene vrećice odlažu se uz zelenu kantu za miješani komunalni otpad na dan odvoza miješanog komunalnog otpada.

Sustav prikupljanja otpada putem zelenih otoka

Trenutno se na području Općine Dobrinj nalazi 190 zelenih otoka na kojima je postavljeno po pet spremnika za odvojeno prikupljanje otpada:

-plavi spremnik za papir,

-žuti spremnik za plastiku i metal,

-sivi spremnik za staklo,

-smeđi spremnik za biorazgradivi otpad,

-zeleni spremnik za ostalo (nerazvrstani (miješani) komunalni otpad).

U plavi se spremnik odlažu novine, časopisi, prospekti, katalozi, papirnate vrećice, uredski papir, omotnice, bilježnice, knjige bez plastificiranoga omota, karton, kartonska ambalaža i kartonske kutije za jaja. Veće količine kartonske ambalaže, koje ne stanu u plavu kantu, odlažu se na reciklažnom dvorištu.

U žuti se spremnik zajednički odlažu plastika i metal tj. sve vrste plastike, plastična ambalaža i boce, plastične tube, plastične vrećice i folije, šamponi i deterdženti, čašice, metalne poklopci i čepovi, limenke, konzerve, aluminijska folija i sl.

U sivi spremnik odlaže se staklo (ambalažno staklo, staklene boce i tegle).

U smeđi se spremnik odlaže sav kuhinjski otpad (voće, povrće, vrećice čaja, ljuske jaja, talog kave, kuhano meso i riba, sir, salvete, čačkalice, pokvarene namirnice i sl.).

U zelenu se spremnik odlaže se sav otpad koji se prethodno nije mogao odvojiti (vlažne maramice, vatu, zamašćene krpe i papire, spužve, gume, britvice za brijanje, ostatke duhana, higijenske uloške, sadržaj vrećica iz usisavača.

Kapaciteti spremnika koji se nalaze u sklopu zelenih otoka variraju, a navedeno ovisi o broju korisnika koji gravitira jednom zelenom otoku. Minimalna zapremina spremnika na zelenim otocima je 360 l za papir, plastiku, biootpad i miješani komunalni otpad te 140 l za staklo. Ovisno o opterećenju na pojedinim lokacijama, zeleni otoci su i višestruko pojačani tako da na nekim punktovima postoje i 5 puta veći kapaciteti spremnika.

Na zelenim otocima otpad se odvozi 2 - 4 puta tjedno u zimskom periodu, te 4 - 6 puta tjedno u ljetnom periodu.

Nakon što se u cijelosti uvede sustav »od vrata do vrata«, planirano je povlačenje spremnika s javnih površina, osim na izrazito frekventinim područjima.

Sustav prikupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta (POSAM)

Na području Općine Dobrinj, kraj odlagališta građevinskoga otpada, u mjestu Polje, na izlazu iz mjesta prema Šilu, formirano je reciklažno dvorište (POSAM) koje radi tijekom cijele godine. Reciklažno dvorište je posebno opremljen prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju različitih vrsta komunalnog otpada. Reciklažno dvorište je ograđeno, a otpad se skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Podna površina reciklažnog dvorišta je asfaltirana, nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada.

U reciklažnom dvorištu, kojim upravlja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o., prikupljaju se sve vrste otpada u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Ispred reciklažnog dvorišta nalaze se spremnici za biorazgradivi i miješani komunalni otpad na raspolaganju građanima 7 dana u tjednu od 0 - 24 sata.

Sav odvojeno prikupljeni otpad odvozi se na daljnju obradu u centralno reciklažno dvorište Treskavac gdje se sortira ili kompostira.

Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada

Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada uređen je na način da građani imaju mogućnost jednom godišnje zatražiti dovoz baje zapremine 5,0 m3 na određenu lokaciju radi skupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Navedena usluga se posebno ne naplaćuje.

Osim navedenog, građani besplatno mogu zbrinuti krupni (glomazni) otpad u reciklažnom dvorištu (POSAM-u) tijekom cijele godine ali uz vlastiti prijevoz krupnog (glomaznog) otpada. Krupni (glomazni) otpad od pravnih osoba naplaćuje se sukladno važećem cjeniku Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Sustav prikupljanja otpadnog tekstila

Na području Općine Dobrinj smješten je jedan spremnik za prikupljanje otpadnog tekstila.

Osim navedenog, građani besplatno mogu zbrinuti otpadni tekstil u reciklažnom dvorištu (POSAM-u) tijekom cijele godine.

Ekološkim sustavom zbrinjavanja udio razvrstanog otpada do kraja 2017. godine dosegao je oko 54%. Ukupna količina dovezenog otpada na odlagalište i reciklažno dvorište »Treskavac«, za svaki mjesec u 2017. godini, prikazana je prikazom koji je priložen uz Izvještaj. Ukupna količina komunalnog otpada u 2017. godini iznosi 21.036,09 tona od čega procijenjena količina komunalnog otpada za područje općine Dobrinj iznosi 10%.

Iz Europske prakse poznato je da mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada i poticaji za odvojeno sakupljanje njegovih iskoristivih komponenti mogu dati dobre rezultate u praksi samo ako se provodi javna edukacija stanovnika. U tom smislu potrebno je voditi ciljane kampanje. Općina Dobrinj edukacije za sve subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u procesu nastanka otpada ostavruje putem komunalnog duštva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i to prije svega putem propagandnog materijala koji se dostavljaj poštom uz redovne račune te radom s vrtićkom i školskom djecom. Također, komunalno društvo je, kao i ranijih godina, raspisalo nagradni natječaj. Tema natječaja bili su radovi napravljeni od otpada, a zadatak je bio da se obrađuju teme povezane s ekologijom i zaštitom okoliša. Na natječaj je pristiklo mnogo radova, ukupno 82, a autori najboljih radova su, po provedenom postupku odabira, nagrađeni. Posebnost natječaja u 2017. godini je bila u tome da se je uvela grupna kategorija u kojoj su svoje radove mogli prijaviti školski razredi i vrtićke skupine. Također, tijekom 2017. godine, po provedenom postupku, izabrano je vizualno rješenje za maskotu koja simbolizira Ponikve eko otok Krk.

Slijedom navedenog utvrđuje se, kako slijedi:

-uspostavljen je sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan »Eko otok Krk« i u okviru istog u određenom dijelu sustav prikupljanja otpada »od vrata do vrata«,

-glomazn otpad prikuplja se na tzv.posebnom sabirnom mjestu (»POSAM«),

-udio razvrstanog otpada dosegao je 54%,

-smanjivanjem količina neadekvatno pohranjenog otpada, ukazuje se na intenzivno provođenje pozitivne politike gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj.

Općina Dobrinj provodi sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a poduzimati će i nadalje mjere i radnje radi još učinkovitijeg prikupljnaja otpada i gospodarenja otpadom, provođenjem cijelovitog sustava »od vrata do vrata«, a sve u cilju uspostave cjelovitog i kvalitetnijeg sustava.

Također, navodi se da će Općina i dalje provoditi sustavni nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprječavanju nastajanja novih te unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada izgradnjom adekvatnog reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, a kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe.

Slijedom navedenog, ističemo da ćemo i nadalje u gospodarenju otpadom postupati sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom a sve radi povećanja učinkovitosti u cijelokupnom sustavu gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj.

Općinski načelnik
Neven Komadina, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr