SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

13.

Na temelju članka 28.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03.-proč.tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/ 09., 49/11., 144/12.,94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst, 137/ 15, 123/17) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09.,10/13,36/ 13 i 2/18) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09,53/10,10/ 13,36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 7. sjednici održanoj dana 27.03.2018. godine, donosi

IZVJEŠTAJ ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
2017. GODINE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz: a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b)financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

                                                       PLANIRANO      OSTVARENO

1. prihodi od komunalne naknade 1.082.500,00      907.156,52

2. naknade za koncesije                   200.000,00       153.653,22

3. grobna naknada                              50.000,00       48.382,46

4. ostali prihodi iz proračuna        1.980.000,00       2.011.510,83

UKUPNO                                     3.312.500,00       3.120.703,03

Članak 2.

Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

ODVOZ SMEĆA A100302 65.000,00 64.610,34

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve eko otok Krk« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
A100303 55.000,00 50.392,50

Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s »Dezinsekcija« d.o.o. Rijeka na period od 3 godine od 2017-2019 u iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV- a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.

SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA
OTPADA A100305 5.000,00 4.869,71

Na ostalim komunalnim uslugama evidentiran je odvoz otpada koji je prikupljen više od planiranog na odlagalištu u Polju.

UREĐENJE ZELENIH
POVRŠINA A100307 350.000,00 346.236,17

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s obrtom Komunalne usluge »Lumin« iz Krka, vlasnika Dubravka Frgačića na period od 3 godine od 2015-2017.

NABAVA KOMUNALNE OPREME
K100308 200.000,00 65.685,30

Nabava komunalne opreme vrši se kapitalnim transferom komunalnom društvu »Komun« u vlasništvu Općine Dobrinj, a za opremu koja je neophodno potrebna za održavanje komunalne infrastrukture. Ove godine nabavljene su barokne klupe, koševi za smeće, vaze, te barijera za plažu.

GOSPODARENJE OTPADOM
A100310 30.000,00 5.500,00

Po ugovoru s komunalnim društvom »Ponikve eko otok Krk« d.o.o., u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka planirano je ulaganje u pretovarnu stanicu Treskavac, koje se nije realiziralo u ovoj godini, a ostvaren je plan gospodarenja otpadom u manjem iznosu od planiranog.

OPSKRBA JAVNE RASVJETE
A100318 450.000,00 442.906,41

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ugovorena je opskrba javnom rasvjetom s »Crodux« d.o.o. Zagreb, na period od 4 godine.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
A100319 22.500,00 213.165,76

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s trgovačkim društvom »Ponikve eko otok Krk«, a nadzor s društvom »Muraj« d.o.o. iz Krka u iznosu od 22.500,00 kuna godišnje.

IZVANREDNO ODRŽAV. NERAZVRSTANIH
CESTA A100324 220.000,00 212.886,88

S GPP »Mikić« d.o.o. Omišalj ugovoreno je asfaltiranje udarnih rupa na kolniku i popravak sitnijih oštećenja prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, na period od 3 godine do 2019.

KOMUNALNE DJELATNOSTI TD
»KOMUN« A100327 1.675.000,00 1.674.450,00

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema ugovoru o godišnjem održavanju s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj održava se čistoća javnih površina, uređenje prostora, makadamski putovi, nerazvrstane ceste, kameni suhozidi, dobavljaju i montiraju prometni znakovi i signalizacija, i slično. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama razrađenim u stavkama troškovnika:

A)ODRŽAVANJE I UREĐENJE
ZELENIH POVRŠINA 440.175,00

-gnojidba, okopavanje, orezivanje, košnja i zalijevanje

B)ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 556.531,25

-košnja uz rub kolnika 2 x godišnje i jalovina

C)ODRŽAVANJE ČISTOĆE U
NASELJIMA 421.200,00

-Svakodnevni rad specijalkom na pražnjenju
kontejnera i koševa po svim naseljima: 3 sata
24 dana mjesečno po 150,00 kuna 162.000,00

-čišćenje i metenje Dobrinja s odvozom na
deponij 4 sata po 24 dana mjesečno
po 100,00 kuna 144.000,00

-čišćenje i metenje ostalih naselja s odvozom
na deponij 4 sata po 24 dana mjesečno
po 80,00 kuna 115.200,00

D) ZALIJEVANJE (01.05.-30.09.) 107.643,75

E) SUDJELOVANJE NA »KOMUNIMA«
I PERIODIČNIM AKCIJAMA 12.000,00

F)PARTICIPACIJA - jedan radnik s »Ponikve
eko otok Krk« za rad na deponiju Polje23.400,00

G) OSTALO

-rad povodim emisije HRT »Lijepom našom« 6.000,00

H) NADOPUNA TIJEKOM SEZONE
- CVIJETNI GRAD DOBRINJ 107.500,00

I) PRETPOSTAVLJENI RASHODI 0,00

J) MALČIRANJE TRAKTOROM UZ CESTU 0,00

NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ
TRESKAVAC A100329 40.000,00 39.999,96

MREŽA JAVNE RASVJETE
A100330 0,00 0,00

Korištenje mreže javne rasvjete naplaćuje se od ove godine ukupno s računom za isporuku električne energije.

UKUPNO 3.312.500,00 3.120.703,03

Članak 3.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/18-03/1

Urbroj:2142-04-05-18-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr