SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

11.

Temeljem članka 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/14, 115/15, 87/16), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 35/09., 10/13., 36/13 i 2/18) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/ 13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 7. sjednici održanoj dana 27.03.2018. godine usvojilo je

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna za 2017.godinu s uključenim viškom prihoda iz prošle godine utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 1.260.928,41

Višak prihoda od nefinancijske imovine 698.843,65

-od vodnog doprinosa 2.519,92

-od komunalnog doprinosa 307.819,42

-od naknade za nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru 151.215,97

-ostalo 237.288,34

Manjak primitaka od financijske imovine - 261.583,90

UKUPNO: 1.698.188,16 kuna

Tako utvrđen višak prihoda kod prvih izmjena Proračuna Općine Dobrinj rasporediti će se:

VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN.IMOVINE 1.698.188,16

-vodni doprinos u iznosu od 2.519,92 kune koji će se utrošiti za oborinsku odvodnju,

-komunalni doprinos koji će se koristiti za investicije kao što su izgradnja cesta, groblja, obale, javne rasvjete, javnih površina i ostalog u iznosu od 307.819,42 kune u I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 151.215,97 kuna koja će se koristiti za komunalno opremanje i izmjene prostornog plana prema Programu koji će se donijeti sa I. izmjenama Proračuna za 2018. godine,

-kapitalna pomoć koja će se utrošiti za nabavu posuda za otpad u iznosu od 80.000,00

-ostalo u iznosu od 1.156.628,85 kuna koji će se utrošiti u rekonstrukciju općinske zgrade.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/18-03/1

Ur.broj: 2142-04-05-18-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r

OBRAZLOŽENJE

Kapitalna pomoć Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 80.000,00 kuna evidentirana je na kontu ekonomske klasifikacije prihoda poslovanja (razred 6), a utrošiti će se za nabavu posuda za otpad na rashodima za nabavu nefinancijske imovine (razred 4), te se evidentira kao nabava osvnovnih sredstava (imovine). Rasporedom rezultata knjižen je na višku prihoda poslovanja, te se raspodjeljuje na višak prihoda od nefinancijske imovine.

U slijedećoj godini planira se rekonstrukcija zgrade općine, te se višak prihoda poslovanja u iznosu od 919.344,51 kuna raspoređuje na višak prihoda od nefinacijske imovine, koji će se koristiti za tu namjenu.

Gradnja vodnih komunalnih građevina evidentira se na izdacima za financijsku imovinu (razred 5), iz razloga što uvećava glavnicu u vlasništvu komunalnog poduzeća »Ponikve voda« d.o.o. u vlasništvu jedinica JLS otoka Krka. Rasporedom rezultata evidentiran je manjak od financijske imovine koji se pokriva viškom prihoda poslovanja.

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr