SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

40.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18)i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijela je

PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU
U 2018. GODINI

I.

Razvoj civilne zaštite i aktivnosti Stožera civilne zaštite
Primorsko-goranske županije

1. Članak 17. stavak1. podstavak1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) propisuje da u ostvarivanju prava i obveza u području civilne zaštite, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju za četverogodišnje razdoblje.

Dana 27. srpnja 2017. godine Županijska skupština je donijela Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017.-2020. godine(KLASA:021-04/17-01/6, URBROJ:2170/1-01-01/4-17-37).

2. Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća. Župan Primorsko - goranske županije je dana 6. veljače 2017. godine donio Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko - goranske županije(KLASA:022-04/17-01/5, URBROJ:2170/1-01-01/5-17-11) te su obaviještene sve jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko - goranske županije o objavi Smjernica na web stranicama Primorsko - goranske županije.

Temeljem Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave (»Narodne novine« broj 65/16) članka 8. stavka 4. i članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) obveza je predstavničkog tijela Primorsko - goranske županije da donese Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Primorsko - goranske županije i to do početka rujna 2018. godine na temelju rezultata procjena rizika jedinica lokalne samouprave s njihovog područja.

3. Sukladno dinamici donošenja novih podzakonskih akata na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite provest će se i usklađivanje/ažuriranje postojećih dokumenatacivilne zaštite

4. Za pripadnike specijalističkih postrojbi civilne zaštite (Tim za spašavanje iz ruševina i Tim za logistiku) Primorsko-goranske županije u planu je provedba vježbi/osposobljavanjasukladno Planu iz točke IV ovoga Plana.

Tijekom 2018. godine u planu je nastavak opremanja pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite sa zaštitnom opremom i uređajima za spašavanje.

5. Stožer civilne zaštite Primorsko - goranske županije će na svojim sjednicama temeljem usvojenog godišnjeg plana rada, razmatrati stanje sustava civilne zaštite za prethodnu godinu, analizirati zajedničke vježbe kojima će prisustvovati predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko - goranske županije, pratiti tijek realizacije projekta »Centar za obuku interventnih službi Primorsko - goranske županije-Šapjane«, analizirati protupožarnu sezonu i provedbu Plana operativnih mjera zaštite od požara od interesa za PGŽ te ostale aktivnosti vezane uz sustav civilne zaštite.

II.

Aktivnosti zaštite od požara

1.Sukladno obvezi prema Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 36/02, 96/ 03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Župan je u mjesecu veljači 2018. godine donio zaključak o rasporedu sredstava za redovnu djelatnostVatrogasne zajednice Primorsko- goranske županije u iznosu 1% od izvornih sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu. Sredstva će se koristiti za materijalne troškove djelovanja Vatrogasne zajednice, te za programske aktivnosti i kapitalne pomoći dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

2. Nakon donošenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske, Župan Primorsko-goranske županije donijet će Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini (travanj/ svibanj). U Planu će biti utvrđen i iznos financijskih sredstava namijenjen za pripremu vozila, opreme i tehnike, te za provedbu vatrogasne vježbe u mjesecu svibnju na temu pripreme za protupožarnu sezonu. Nositelj vježbe je Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije.

3. Sukladno iskustvima iz protekle sezone, na temelju stručnog mišljenja predstavnika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, izvršit će se po potrebi ažuriranje podataka u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranskežupanije i u Planu zaštite od požara Primorsko-goranske županije.

III.

Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite

1.Na području Primorsko-goranske županije djeluju dvije stanice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Rijeka i Stanica Delnice. Na temelju Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine« broj 79/06, 119/15), Primorsko-goranska županija ima zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Rijeka i Stanice Delnice. Sukladno Sporazumu, Primorsko-goranska županija će i u 2018. godini financirati djelovanje Stanice Rijeka i Stanice Delnice, a iste su dužne tijekom godine zanavljati potrebnu opremu, te održavati vježbe iz prve pomoći, zbrinjavanja ozlijeđenih osoba, spašavanja u zimskim uvjetima, potrage za izgubljenim osobama, spašavanja sa visina i iz podzemlja/ dubina.

2. U Zajednici društava Crvenog križa Primorsko- goranske županije (ZDCKPGŽ) uključeno je 10 gradskih društava Crvenog križa. Prema Zakonu o Hrvatskom crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10) i Zakonu o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), operativne snage Crvenog križa jedne su od temeljnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.Na temelju obveza prema Zakonu o Hrvatskom crvenom križu Primorsko-goranska županija će i u 2018. godini financirati aktivnosti Zajednice društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

3. Primorsko-goranska županija planira u 2018. godini nastaviti suradnju i pružati financijsku potporu i ostalim udrugama koje su svojom djelatnošću te ljudskim i materijalnim resursima od značaja za sustav civilne zaštite na razini Primorsko-goranske županije. Riječ je o udrugama iz područja kinoloških, podvodnih, zrakoplovnih, izviđačkih, speleoloških i drugih djelatnosti. Udruge su dužne dodijeljena sredstva utrošiti za nabavljanje potrebne opreme i provedbu vježbi i osposobljavanja.

U suradnji s udrugom eRIpio za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite planira se održavanje vježbe evakuacije i spašavanja u jednoj od srednjih škola na području Primorsko-goranske županije.

IV.

Plan vježbi/osposobljavanjapostrojbi CZ PGŽ /
specijalističkih postrojbi CZ PGŽ

1. Naziv osposobljavanja: Tečaj prve pomoći

Mjesto održavanja: Dom Crvenog križa Rijeka,
J.P.Kamova

Vrijeme održavanja: Ožujak 2018.g.

Cilj osposobljavanja: Prepoznavanje stanja koja ugrožavaju život te metode donošenja odluka kada i kako pozvati stručnu hitnu službu

Sudionici vježbe:Specijalističke postrojbe CZ PGŽ

2. Naziv osposobljavanja:Uvježbavanje postupanja kod nesreća uzrokovanih požarom i uporaba dronova u sustavu civilne zaštite

Mjesto održavanja:Centar za obuku interventnih službi
PGŽ/Šapjane

Vrijeme održavanja: Svibanj 2018. godine

Cilj osposobljavanja: Terensko osposobljavanje s ciljem uvježbavanja procedura postupanja u intervencijama vezanim uz požare i upoznavanje sa radom bespilotnih letjelica u funkciji pretrage terena i urušenog područja

Sudionici vježbe: Specijalističke postrojbe CZ PGŽ, Vatrogasna zajednica PGŽ, JVP Grada Rijeke

3. Vježba: Postupanje operativnih snaga iz sustava civilne zaštite PGŽ u poplavama

Mjesto održavanja: Blaževci/Grad Vrbovsko

Vrijeme održavanja: Rujan 2018. godine

Cilj vježbe: Provjera efikasnosti zajedničkog djelovanja operativnih snaga iz sustava CZ PGŽ u izvanrednoj situaciji uzrokovanoj poplavom

Sudionici vježbe:Stožer CZ PGŽ, specijalističke postrojbe CZ PGŽ, postrojbe civilne zaštite Grada Vrbovskog, Vatrogasna zajednica PGŽ, JVP Grada Rijeke, DVD Vrbovsko, Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Gradsko društvo crvenog križa Rijeka, HGSS - Stanica Rijeka i Delnice, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Policijska uprava primorsko - goranska, Lučka kapetanija Rijeka

V.

Financiranje sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije u 2018. godini te projekcije
za 2019. i 2020. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-22

Rijeka,29. ožujka 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr