SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

22.

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.) i članaka 48. Statuta Općine Vinodolske općine općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE
RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE
VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za područje Vinodolske općine, čiji sadržaj se nalazi u prilogu i čini njegov sastavni dio, a izrađen je temeljem Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Vinodolske općine KLASA: 810-03/18-01/1, URBROJ: 2107- 03/18-01-2-1 od 20. veljače 2018. godine i Odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Vinodolske općine KLASA: 810-03/18-01/2, URBROJ: 2107-03/18-01-2-1 od 20. veljače 2018. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objaviti će se bez priloga u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ:2107-03/18-01-3-88

Bribir, 28. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=91253&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr