SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD RAB

11.

Temeljem čl. 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13 i 73/17) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18) Gradonačelnik Grada Raba podnosi

Izvješće Grada Raba za 2017. godinu o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2017.-2022. godine

1.Analiza i ocjena stanja gospodarenja otpadom na područjku Grad Raba u 2017. godini

1.1. Plan gospodarenja otpadom Grada Raba

Plan gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. - 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan) izradila je u veljači 2017. godine tvrtka H-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba.

U skladu sa člankom 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj: 94/13 i 73/17), Grad Rab je posredstvom medija obavijestio javnost o mjestu na kojem je nacrt Plana dostupan te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi (objava na mrežnoj stranici Grada Raba www.rab.hr i mogućnost svakodnevnog uvida u Velikoj vijećnici). Savjetovanje je otvoreno 2.ožujka 2017. godine, a krajnji rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je bio 1. travanj 2017. Unutar tog razdoblja, 22. ožujka 2017. u Velikoj vijećnici Grada Raba održano je javno izlaganje nacrta Plana koje je bilo otvoreno za svu zainteresiranu javnost.

Sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17) ishođena je prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nadležnog upravnog tijela, KLASA: 251-01/17-12/10,URBROJ: 2170/ 1-03-08/2-17-2 od 9. svibnja 2017. godine.

Na sjednici održanoj 24. srpnja 2017.godine Gradsko vijeće Grada Raba donijelo je Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017.-2022. godine, KLASA: 023-06/17-01/03, URBROJ: 2169-01-02/7-17-2, te je ista objavljena u Službenim novinama PGŽ, br. 20 od 28. srpnja 2017.godine.

Prikupljanje otpada na području Grada Raba obavlja trgovačko društvo Dundovo d.o.o. koje se uz druge djelatnosti, bavi i poslovima gospodarenja komunalnim otpadom te je ovlašteno za poslove prijevoza i posredovanja u gospodarenju otpadom. Također upravlja sa odlagalištem otpada Sorinj na kojem se od prosinca 2017. godine ne vrši deponiranje otpada, već se komunalni otpad zbrinjavana na ŽCGO Marišćina.

1.2. Sakupljanje otpada

Za skupljanje i odvoz otpada na području grada Raba koristi se 14 specijaliziranih vozila od toga 8 autosmećara s kojima se prikuplja otpad iz spremnika zapremnine 120l, 240l i 770l za miješani komunalni otpad, bio komunalni otpad, plastiku, papir i staklo.

U tablici 1. prikazane su količine prikupljenog otpada sa usporedbom sa 2015. i 2016 godinom. U tablici je vidljivo kako se količina miješanog komunalnog otpada povećala zbog većeg broja turističkih noćenja, dok se pojedini reciklabilni otpad povećao u odnosu na prethodne godine (PET, željezo, karton, staklo i gume). Kako nakon 2014. godine iz Registra onečišćenja okoliša (ROO) nisu više vidljivi podaci o količinama sakupljenog otpada od strane trgovačkih centara, nije moguće odrediti točnu količinu selektiranog otpada, koji bi se uvrstio u ovo Izvješće, a što bi dovelo do povećanja postotka selektiranja. Količina miješanog i bio otpada je procijenjena, budući da na deponiju Sorinj nema vage. Izgradnjom pretovarne stanice počet će se koristiti kolna vaga koja bi trebala dati točne podatke o količinama otpada.

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

1.2.1. Oprema za odvojeno sakupljanje otpada

Od 2014. godine sustavno se ulaže u opremu za odvojeno sakupljanje otpada. Za selektivno prikupljanje otpada koristi se 14 specijalnih vozila, koji prikupljaju selektivni otpad na području jedinice lokalne samouprave.

Tijekom prethodnih godina korisnicima je podijeljeno 844 spremnika od 120 litara i 275 spremnika od 240 litara za prikupljanje bio otpada, 270 spremnika od 240 litara za miješani komunalni otpad, 275 spremnika od 240 litara za plastiku, 271 spremnika od 240 litara za staklo i 400 kompostera. Na javnim površina u sklopu zelenih otoka postavljeno je 80 kontejnera od 770 litara za bio otpad, 80 kontejnera od 770 litara za miješani komunalni otpad, 60 kontejnera od 770 litara za PET ambalažu, 40 kontejnera od 700 litara za staklenu ambalažu, 60 kontejnera od 770 litara za papir, zvona spremnici od 2 m3, 13 za staklo, 7 za plastiku i 6 AL/Fe. Na području centra Grada Raba postavljena su dva polupodzemna spremnika.

Na području jedinice lokalne samouprave postavljeno je 76 eko otoka, dok će mobilno reciklažno dvorište biti nabavljeno i stavljeno u funkciju u 2018. godini.

1.2.2. Učestalost odvoza

Odvoz komunalnog otpada vrši se prema Odluci Grada Raba o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih usluga (SNPGŽ 11/10). U razdoblju od siječnja do veljače i od studenog do prosinca odvoz se odvija dva puta tjedno, za razdoblje od ožujka do svibnja i u listopadu odvoz se odvijao tri puta tjedno, dok za razdoblje od lipnja do rujna odvijao 6 puta tjedno. Odvoz selektivnog otpada odvijao se za plastiku jedan puta tjedno za zimsko razdoblje, a dva puta tjedno za ljetno razdoblje, staklo se u zimskom razdoblju odvozio jednom mjesečno, dok u ljetnom razdoblju jednom tjedno, papir se u zimsku razdoblju odvozio jednom tjedno, dok u ljetnom razdoblju dva puta tjedno. Odvoz krupnog (glomaznog) otpada sakupljan je na zahtjev građana tijekom cijele godine te se jednom godišnje besplatno odvozio na odlagalište Sorinj. Ukoliko se radilo o korisnom glomaznom otpadu, tada se isti izdvajao i odvozio na daljnju oporabu.

1.2.3. Broj korisnika i objekata

Prema podacima Trgovačkog društva »Dundovo« d.o.o. na području jedinice lokalne samouprave evidentirano je 4843 objekata u sektoru kućanstva i 634 u sektoru gospodarstva. Prikupljanje od vrata do vrata omogućeno je za 85% korisnika, dok je za ostalih 15% omogućeno korištenje zelenih otoka i zajedničkih kontejnera, jer ne postoji mogućnost pristupa do objekata. Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine na otoku Rabu stanuje 8065 stanovnika, dok se za vrijeme ljetnih mjeseci ta brojka zbog turizma i povremenih korisnika značajno povećava. Uzimajući u obzir broj stanovnika i količine odloženog miješanog komunalnog otpada, svaki stanovnik grada Raba proizvede 533,39 kg miješanog komunalnog otpada godišnje, odnosno 1,46 kg po danu, ne uzimajući u obzir broj povremenih korisnika i ostvarenih turističkih noćenja.

1.2.4.Uvođenje sustava naplate prema količini predanog otpada

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnog otpada (NN 50/17) Dundovo d.o.o. je započelo pripremu za usklađivanje i potpunu primjenu sustava naplate prema količini predanog otpada. Kao mjerna jedinica za naplatu količine predanog otpada uzeta je mjerna jedinica volumena (litra) spremnika za gospodarenje otpadom i broj pražnjenje spremnika.

Prije pune primjene sustava, potrebno je omogućiti svakom pojedinom korisniku spremnik za miješani komunalni i bio otpad, sa čipom koji će evidentirati svako pražnjenje spremnika, pri čemu bi se omogućilo načelo »onečišćivač plaća«. Puna primjena sustava biti će u funkciji od 31. listopada 2018. godine. Tijekom 2018. godine uložiti će se značajna sredstva u nabavku spremnika i opreme za očitavanja pražnjenja spremnika.

1.3.Odložena količina otpada/predana na ŽCGO Marišćina

Tijekom 2017. na deponiju Sorinj odlagao se komunalni otpad iz kućanstva i gospodarskih objekata, te otpad od održavanja javnih površina. Ukupna količina odloženog otpada iznosila je 7273,5 tona. Otpad koji se odlaže na deponiju se ne važe, već se evidencija količine otpada vrši na temelju postojećih podataka o volumenu nadgradnje komunalnih vozila, načinu sakupljanja otpada i posudama za prikupljanje otpada. O količini, odnosno volumenu odloženog otpada, vodi se dnevna, mjesečna i godišnja evidencija.

Od prosinca 2017. godine otpad se ne odlaže na deponiju Sorinj, već se odvozi na ŽCGO Marišćina. Nakon završetka izgradnje pretovarne stanice Sorinj, sav dovezen otpad će se vagati te će se voditi evidencija o mjestu prikupljanja, vrsti otpada i količini otpada po pojedinim lokacijama.

1.4. Količina otpada upućenog oporabiteljima

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom, Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13 i 73/17) definirao je red prvenstva gospodarenja otpadom. Jedan od načina sprječavanja nastanka otpada je priprema za ponovnu uporabu. Prikupljanje selektivnog otpada sa zelenih otoka, od građana i odvajanje korisnog otpada iz krupnog otpada, sav reciklabilni otpad je upućen oporabiteljima. Vrsta otpada koja se oporabila je plastika, staklo, papir, gume, električni i elektronički otpad, metali i aluminiji. Ukupna količina otpada predana oporabiteljima iznosi 840,60 tona, odnosno 10,36% ukupnog prikupljenog otpada (ne uključujući bio razgradivi otpad).

2.Postojeće i planirane građevine za gospodarenje otpadom i lokacijama odbačenog otpada

2.1. Podaci o postojećem odlagališta otpada

Na području Grada Raba nalazi se odlagalište otpada Sorinj na kojem se od prosinca 2017. godine ne odlaže otpad. Početkom 2018. godine započela je gradnja pretovarne stanice koja će služiti za odvoz otpada na ŽCGO Marišćina. Tijekom sljedećih godina izgradi će se reciklažno dvorište, sortirnica i sanirati deponij Sorinj.

Na odlagalištu Sorinj, udaljenom 12,5 km od centra Grada Raba, odlaganje komunalnog otpada vrši se od 1969. godine. Odlagalište se nalazi 1 km od Državne ceste Rab-Mišnjak (D 105), do koje postoje asfaltirani pristupni put. Odlagalište se prostire na površini od oko 34.000 m2, ograđeno je i nadzire se u dvije smjene tijekom cijele godine, ima protupožarni pojas i ugrađene bunare za pasivno otplinjavanje odlagališnog plina. Otpad koji se doveze na deponij strojno se zbija i prekriva inertnim materijalom. Na odlagalištu se redovito provode mjere dezinfekcije i deratizacije.

Ukupna odložena količina otpada na deponiju Sorinj za 2017. godinu iznosi 7273 tona, dok je u 2016. godini odloženo 5885 tona, a 2014. godini 6516,55 tona.

2.2. Podaci o reciklažnom dvorištu

Na području Grada Raba planira se izgradnja jednog reciklažnog dvorišta (sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)) koje će udovoljavati tehničko-tehnološkim uvjetima sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Za gradnju reciklažnog dvorišta (2. faza sanacije) komunalno društvo DUNDOVO d.o.o. je 21. lipnja 2017.godine ishodilo pravomoćnu građevinsku dozvolu, KLASA: UP/I- 361-03/17-06/20, URBROJ: 2170/1-03-07/2-17-05.

Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Gradu Rabu, k.č.br. 1584/4-dio, k.o. Lopar, površine 944,8 m2, osigurat će se infrastruktura za odvojeno prikupljanje otpada, a kroz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti educirati lokalno stanovništvo o odgovornom odvajanju otpada putem reciklažnog dvorišta što će posljedično povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu (porast recikliranja, ponovnog korištenja i oporabe otpada te smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada (uključujući papir/karton)) kao jednog od preduvjeta za smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

U studenom 2017. godine izrađen je Idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, oznaka projekta 9517 izrađen po H-PROJEKT- u d.o.o. iz Zagreba. Na temelju kojeg je izdana izvršna Izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/17-04/05, URBROJ: 2170/1-03-07/01-18-05 za zahvat u prostoru: sanacija odlagalista komunalnog otpada ¹Sorinj» sa zatvaranjem odlagališta, izgradnja pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i izgradnja građevine za prihvat i pretovar prethodno razvrstanih sastavnici otpada.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Grad Rab je prijavio na otvoreni poziv za dostavu projektnog prijedloga putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Projektni prijedlog je u završnoj fazi obrade.

2.3. Podaci o pretovarnoj stanici

Dundovo d.o.o. kao investitor izgradnje pretovarne stanice zatražilo je dana 01. srpnja 2015. godine izdavanje građevinske dozvole za gradnju pretovarne stanice odlagališta komunalnog otpada »Sorinj«. Projekt izgradnje pretovarne stanice u sklopu odlagališta komunalnog otpada »Sorinj« izradila je firma FLUM-ING d.o.o.. U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ishođena je suglasnost za prijenos prava građenja na komunalno društvo DUNDOVO d.o.o. Rab, Trg Municipium Arba 2, temeljem odluke Ministarstva državne imovine RH, Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, KLASA: 024-04/17-03-02, URBROJ: 536-02-01/ 01-17-32 od 27. travnja 2017.godine. Nakon toga, 31. svibnja 2017. godine gradsko komunalno društvo DUNDOVO d.o.o. je ishodilo pravomoćnu građevinsku dozvolu za gradnju pretovarne stanice odlagališta »Sorinj« (1. faza sanacije). Nakon izdavanja građevinske dozvole, Dundovo d.o.o. je provelo javnu nabavu za radove na izgradnji pretovarne stanice. Izgradnja pretovarne stanice je započela u siječanju 2018. godine, rok za završetak radova i ishođenje uporabne dozvole je lipanj 2018. godine. Vrijednost gradnje pretovarne stanice iznosi 8.510.163,89 kuna bez PDV- a. U investiciji izgradnje PS Sorinj sudjeluje FZEOU sredstvima kapitalne pomoći u visini od 80% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu od 6.738.947, 91 kuna bez PDV-a. Ostali troškovi u iznosu od 20% opravdanih troškova plus trošak dobave i montaže energetske učinkovite rasvjete i vodnog doprinosa u ukupnom iznosu od 1.797.997, 26 kuna bez PDV-a financira Grad Rab i Općina Lopar u omjeru 75%:25%. Pretovarna stanice prostire se 5800 m2, sastojati će se od kolne vage sa vagarskom kućicom, perilište kotača, zgrada pretovarne stanice i čuvarska kućica.

2.4.Podaci i informacije o lokacijama s odbačenim otpadom i o uklanjanju

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave imaju obvezu sprečavati odbacivanje otpada na način suprotan Zakonu, te obvezu uklanjanja tako odbačenog otpada. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša kontrolira pojavu divljih odlagališta i okoliša onečišćenog otpadom na području Grada Raba. Pojavu divljih odlagališta prati komunalno redarstvo Grada Raba. Tijekom 2017. godine na području Grada Raba na više lokacija evidentirani je nepropisno odbačen otpad, sve navedene lokacije su sanirane. Lokacije nepropisnog odlaganja otpada najčešća su uz prometnice, te na zelenim otocima na kojima se otpad ne odlaže sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, neodgovorno se odbacuju veliki kućanski aparati, građevinski otpad, glomazni otpad i ostali drveni otpad.

3. Provedena izobrazno-informativne aktivnosti

U suradnji sa Osnovnom školom Ivana Rabljanina Rab organiziralo se prikupljanje starog papira. Dobiveni novčani iznos od prodaje starog papira Dundovo d.o.o. je doniralo Osnovnoj školi Ivana Rabljanina Raba, kako bi se omogućila kupnja novih knjiga za školsku biblioteku.

Za gospodarstvenike se omogućila kartonska ambalaža za prikupljanje selektivnog otpada (papira).

Povodom Dana planete Zemlje koji se u čitavom svijetu obilježava 22. travnja, Dundovo d.o.o. organiziralo je edukativnu predstavu za učenike osnovne škole »Keko eko« koju je izvelo lutkarsko kazalište iz Splita Produkcija Z. Za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole organiziralo se predavanje o selektivnom prikupljanju otpada, te zaštiti prirode i okoliša. Organizirano je i sudjelovanje građana u ekološkoj akciji »Zelena čistka«, pri čemu se sakupljao i uklonio otpad iz okoliša.

Kako se 5. lipnja obilježava svjetski Dan zaštite okoliša održano je predavanje za više razrede osnovnih škola u sportskoj dvorani vezano za županijsko natjecanje učenika u znanju o zaštiti prirode i okoliša.

4. Zaključak

Grad Rab već duže razdoblje sustavno ulaže sredstva vezano za uspostavu integriranog održivog sustava gospodarenja otpadom, što je dovelo do sustavnog napretka u gospodarenju otpadom. Definirani ciljevi u području gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih i financijskih mogućnosti Grada Raba. Uvidom u podatke o prikupljenim količinama selektivnog otpada vidljivo je da će izvedene i planirane mjere zadovoljiti zakonske uvjete o količinama selektiranja otpada na području jedinice lokalne samouprave. Nakon potpune uspostave sustava gospodarenja otpadom očekuje se značajni rast količine recikliranog otpada i smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Navedeni sustav omogućiti će olakšano odvajanje najzastupljenijih vrsta otpada na samome početku, tj. mjesta nastanka otpada. Nadalje, nastaviti će sustavno obrazovanje građana, počevši od naj mlađih, o održivom gospodarenju otpadom, ponovnoj oporabi i nalaženje nove svrhe nastalog otpada.

U narednom razdoblju, u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, kao i Planom gospodarenja otpadom na području Grada Raba, koji je usvojen u 2017. godini, očekuje se završetak izgradnje pretovarne stanice, nabavka sustava evidencije za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, nabavka spremnika za miješani i bio otpad, nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta, te završetak pripremnih radnji za izgradnju sortirnice, reciklažnog dvorišta i kompostane. Provedbom navedenog projekta kvaliteta zbrinjavanja komunalnog otpada biti će na razini utvrđenoj zakonskim standardima.

KLASA:363-01/18-01/76

URBROJ:2169-01-01-18-1

Rab, 30. ožujka 2018.

GRAD RAB

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr