SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

14.

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 ) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 35/ 09, 13/13 i 19/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donosi

O D L U K U
o komunalnom redu

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni

red i njegovo provođenje na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općina).

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na

području Općine.

Članak 2.

(1) Ovom Odlukom naročito su propisane odredbe o:

-uređenju naselja,

-održavanje čistoće i čuvanju javnih površina,

-korištenju javnih površina,

-skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

-uklanjanju snijega i leda,

-uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

-mjere za provođenje komunalnog reda i

-kaznene odredbe.

Članak 3.

(1) Javne površine u smislu ove Odluke su:

-javne zelene površine: gradski parkovi, gradske šumice, drvoredi, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu, javni objekt i slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina,

-javne prometne površine: cesta, nogostup, pješačke staze, pješačke zone, trg, prolaz, javne stube, most, podvožnjak, nadvožnjak, pothodnik, nathodnik, tunel, javno parkiralište, stajalište javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

-dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

-kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi,

-kopneni dijelovi na području plaža (izvan pomorskog dobra),

-površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine),

-neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku,

-površine na kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Članak 4.

(1) Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti

s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

(2) Pod predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

1.reklamni i oglasni predmeti (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele, oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić),

2.privremeni objekti (kiosk, montažni objekt, pokretna naprava, ugostiteljska terasa),

3.predmeti za skupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,

4.objekti i predmeti na autobusnom stajalištu,

5. oprema dječjeg igrališta,

6.spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti,

7.vozila i plovila koja se ne upotrebljavaju zbog dotrajalosti i koja su neregistrirana.

(3) Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

2. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

(1) Pod uređenjem naselja podrazumijeva se uređenje i održavanje urednim javnih površina, vanjskih dijelova zgrada kao i drugih građevina i površina koje izgledom i smještajem utječu na uređenost naselja kao i određivanje uvjeta radi utvrđivanja oblika, položaja, roka i načina postavljanja pokretnih stvari na području Općine Punat.

(2) Uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se posebice uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, ograda, javnih zelenih površina, izloga, reklama, isticanje plakata i reklama, uređenje javnih površina, javne rasvjete, komunalnih objekata, autobusnih stajališta, rekreacijskih javnih površina, kupališta, športskih i dječjih igrališta, pokretnih naprava i tržnica na malo.

Članak 6.

(1) Općina kao jedinica lokalne samouprave obuhvaća naselja kako je to određeno Statutom Općine.

(2) Naselje se uređuje i održava urednim sukladno propisima, dokumentima prostornog uređenja i drugim aktima Općine, kao i odredbama ove Odluke.

Članak 7.

(1) Imena naselja, ulica, trgova i parkova utvrđuje Općinsko vijeće Općine Punat (u daljnjem

Tekstu: Vijeće), a sukladno Pravilniku o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima.

(2) Imena naselja, ulica i trgova moraju biti vidljivo označena natpisnom pločom.

(3) Natpisne ploče moraju biti postavljanje na svakom ulazu u ulicu odnosno trg te na križanju.

(4) Natpisne ploče s nazivom naselja stavljaju se na glavnim ulazima u naseljeno mjesto.

(5) Natpisne ploče s imenima ulica, trgova i sl. istog su oblika, boje i veličine.

(6) Troškove nabavke i postavljanja natpisnih ploča snosi Općina Punat.

(7) U slučaju promjene naziva ulica ili trgova, mora se postaviti nova natpisna ploča najkasnije u roku od dva mjeseca od preimenovanja.

(8) Natpisne ploče iz stavka 2. ovog članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istog.

(9) Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati natpisne ploče iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 8.

(1) Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem sukladno Pravilniku o načinu

označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima.

(2) Gospodarski objekti u naselju ne obilježavaju se kućnim brojevima, ako u njima nema stambenih ili poslovnih prostorija.

(3) Pločice s oznakom kućnih brojeva nabavlja Općina Punat. Troškove nabavke, postavljanja i održavanja pločica s oznakom kućnih brojeva snosi vlasnik građevine.

(4) Pločicu s kućnim brojem vlasnik mora postaviti najkasnije do početka korištenja zgrade.

(5) U slučaju promjene naziva ulica ili trgova u roku od dva mjeseca od preimenovanja moraju s izmijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva, ukoliko nisu u skladu s izvršenom promjenom.

(6) Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati pločice s oznakom kućnih brojeva.

Članak 9.

(1) Trgovačka društva, tijela državne uprave, tijela lokalne samouprave, udruge građana i druge

pravne i fizičke osobe obvezni su na temelju važećih propisa, na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor odnosno u kojoj je sjedište iste postaviti odgovarajući naziv odnosno tvrtku (u daljnjem tekstu: »naziv«).

(2) Naziv mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.

(3) Pravne i fizičke osobe dužne su u roku od sedam dana od dana prestanka djelatnosti odnosno

preseljenja iz zgrade u kojoj su obavljali djelatnost odnosno u kojoj je bilo njihovo sjedište, naziv ukloniti.

(4) Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati nazive iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

(1) Vanjski dijelovi građevina (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, krovovi i slično) moraju biti uredni i čisti, a vlasnici zgrada dužni su oštećenja popraviti i onečišćenja ukloniti. Vlasnici zgrade dužni su oštećenja zgrade do popravka iste primjereno zaštititi time da se zaštita mora održavati u urednom stanju.

(2) Na prozorima, balkonima, terasama i drugim dijelovima građevine, kao i ogradama okrenutim neposredno prema prometnim površinama može se držati cvijeće ili ukrasno bilje i to na način da ne ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine. Posuda za cvijeće izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike.

(3) Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

(6) Po vanjskim dijelovima zgrade zabranjeno je šarati, crtati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati. Iznimno, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela dozvoljava se oslikavanje pojedinih vanjskih dijelova zgrade ili drugih objekata.

(7) Na dijelovima zgrade koji su okrenuti prema prometnoj površini nije dozvoljeno vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe te postavljati uređaje ili opremu kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade.

(8) Prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto, moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

(9) Ukoliko su vanjski dijelovi građevine neuredni, prljavi i oštećeni, cvijeće i ukrasno bilje drži se na način da ugrožava sigurnost ljudi i imovine, postavljeni uređaji i oprema ometaju pješački i cestovni promet, komunalni redar će narediti mjere za otklanjanje nedostataka.

(10) Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u zadanom roku, po nalogu komunalnog redara otkloniti će ih ovlaštena pravna ili fizička osoba na teret i rizik vlasnika ili korisnika.

Članak 11.

(1) Izlog u smislu ovoga članka čini zastakljeni otvor u zidovima zgrade i izložbeni ormarić koji služi javnom izlaganju robe ili za potrebe djelatnosti ugostiteljstva, banaka, agencija, uredskih prostora, obrtničkih radnji i drugih djelatnosti.

(2) Izlozi poslovnih prostora moraju biti osvjetljeni i odgovarajuće uređeni, uredni i čisti.

(3) Izloge treba održavati čistim i urednim, te se u njima ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

(4) Izlozi poslovnih prostora koji se uređuju, adaptiraju ili se u njima privremeno ne obavlja djelatnost, moraju biti prekriveni prikladnim materijalom.

(5) U vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, izlozi mogu biti prigodno dekorirani.

(6) Izlozi moraju biti osvijetljeni tijekom cijele noći.

(7) Osvjetljenje izloga mora biti izvedeno na način da izvori svjetlosti, u pravilu, budu zaklonjeni tako da bljesak osvjetljenja odnosno zrake svjetlosti ne padaju izravno na prometnu površinu.

Članak 12.

(1) Na pročelja građevina mogu se postavljati:

-oznake ulica i kućnog broja,

-oznake obrta, tvrtke, ustanove ili tijela javnog karaktera,

-oznake spomenika kulture i oznake spomen obilježja i druge slične oznake,

-izložbeni ormarići i izlozi,

-bankomati

-tende i sjenila,

-interna vanjska rasvjeta objekta.

(2) Oznake, bankomati te izložbeni ormarići i izlozi postavljaju se u pravilu na pročelja zgrada. Oznake, izuzev oznaka ulica, izložbeni ormarići i izlozi postavljaju se isključivo na zgradu u kojoj se nalazi poslovni prostor koji se reklamira.

(3)Izložbeni ormarići i izlozi koji služe izlaganju robe moraju biti odgovarajuće tehnički i estetski oblikovani, u skladu s izgledom zgrade i okolišem, sve sukladno uvjetima određenim odobrenjem iz stavka 7. ovog članka.

(4) Za prekrivanje izložbenog ormarića ili izloga reklamnim platnom, porukama i drugom opremom za reklamiranje, potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

(5) Zabranjena je postava klima uređaja, antena i sličnih uređaja ili opreme na pročelja građevina prema prometnim površinama, osim u izuzetnim slučajevima kada za postavu klima uređaja, antene i sličnih uređaja ili opreme ne postoje alternativna rješenja i kada će Jedinstveni upravni odjel izdati odobrenje za postavljanje istih pod posebnim uvjetima.

(6) Uređaji za klimatizaciju iz prethodnog stavka ovog članka postavlja se na način da se kondenzat ne ispušta na javnu površinu, ne pada po vanjskim zidovima, uređajima i prostoru oko zgrada.

(7) Oprema iz stavka 2. ovoga članka, postavlja se temeljem odobrenja općinskog načelnika, a sukladno odluci o izgledu urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat. Navedenim odobrenjem će se utvrditi svrha, način, dimenzije, mjesto postavljanja, obveza, rok i način uklanjanja predmetne urbane opreme, te obveza povrata u prvobitno stanje nakon isteka roka postave. Zahtjevu za izdavanje odobrenja za postavljanje opreme iz stavka 1. ovoga članka, prilaže se grafički prikaz zahvata u prostoru sa svim potrebnim pokazateljima (lokacija, oblik, materijali i dimenzije), te dokaz o pravu vlasništva, odnosno korištenja.

(8) Ukoliko se predmeti iz stavka 2. Odluke postavljaju na objekte koji su proglašeni spomenicima kulture potrebno je prethodno ishoditi dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu spomenika kulture.

(9) Zabranjeno je izlaganje robe ili proizvoda izvan zatvorenog izložbenog ormarića, odnosno izloga ili na prilazu poslovnom prostoru (vješanje na vrata i vješalice, stalkove, prolaze, okvire izloga, pročelja zgrada i sl.).

(10) Opremu iz stavka 2. posjednici su dužni održavati čistom, urednom i ispravnom, a dotrajali predmeti moraju se obnoviti, odnosno zamijeniti novima.

(11) Za uređaje i opremu iz stavka 1. ovog članka, postavljenu bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog javnopravnog tijela, komunalni redar će odmah narediti uklanjanje. Ukoliko se ista ne ukloni izvršiti će se uklanjanje putem treće osobe o trošku pravne ili fizičke osobe koja ih je postavila.

Članak 13.

(1) Pod urbanom opremom u smislu ove Odluke smatra se:

1.) Privremeni objekti:

-kiosci ili drugi montažni objekti su gotovi montažni objekti (moduli) površine do 15 m2, tipizirani i prenosivi, koji mogu biti priključeni na komunalnu infrastrukturu, te čije se postavljanje izvodi suhom montažom na odgovarajuće podloge i pretpostavlja mogućnost uklanjanja istih sa određene pozicije;

-pokretne naprave su prostorno neovisne i prenosive prostorne jedinice koje služe za prodaju robe ili vršenje usluga;

-oprema koja se postavlja za potrebe organiziranja terasa ugostiteljskih objekata obuhvaća stolove, stolice, posude sa cvijećem, suncobrane, tende, pokretne ograde, različite podne podloge i ostalu opremu u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti,

-oprema koja se postavlja za potrebe organiziranja zabava predstavlja šatore, luna parkove, zabavne radnje i slično,

-oprema koja se postavlja za potrebe organiziranja manifestacija za vrijeme državnih praznika i vjerskih blagdana, obljetnica, športskih događaja, u svrhu promidžbe te drugih manifestacija odnosno događanja,

-uslužne naprave su automati, hladnjaci, vage, pećiza pečenje plodina, prikolice za ambulantnu prodaju i slično,

-štand je tipiziran lako prenosivi element predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju,

-izložbeni ormarić je zatvoreni tipiziran prenosivi element predviđen za izlaganje i promociju proizvoda i usluga.

2.) Reklamni i oglasni predmeti:

-transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamni stalak,

-reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele,

-oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić, oprema za plakatiranje te druge slične naprave za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, jarboli za reklamne zastave,

3.) košarice za otpad,

4.)kontejner za smještaj uređaja komunalne infrastrukture,

5.) javne sanitarije,

6.) oprema dječjih igrališta i javnih sportskih terena,

7.) mjerne postaje,

8.)spomenik, spomen ploča, skulptura, jarboli za isticanje zastava i slični predmeti,

9.)oznake, oprema ili uređaji koji se postavljaju na vanjske dijelove građevine,

10.)fontane, javne špine, tuševi i kabine za presvlačenja na plažama,

11.)javni satovi, držači bicikla, klupe i slični objekti i uređaji,

12.) posude sa cvijećem,

13.)pilomati, ograde, stupići, kugle i slična oprema za ograničavanje prometa,

14.)ostali komunalni objekti i uređaji koji se koriste za javne namjene.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima i u uporabnom stanju.

(3) Urbanu opremu iz stavka 1.ovog članka ne smije se prljati, oštećivati, uništavati ni na drugi način nagrđivati njen izgled.

Članak 14.

(1) Na području Općine postavljanje urbane opreme vrši se temeljem:

-odredbi odluke općinskog načelnika o izgledu urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat,

-Odluke o zakupu javnih površina,

-odredbi ove Odluke.

(2) Odlukama iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se lokacije, dimenzije i druge smjernice pri oblikovanju, raspored i način postavljanja urbane opreme i uređaja težeći pri tom stilskoj prepoznatljivosti prostora kao cjeline.

(3) Zabranjeno je postavljanje urbane opreme bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine i suprotno odredbama odluka iz stavka 1. ovog članka.

(4) Zakupoprimci javnih površina dužni su na njima održavati red, mir i čistoću i opremiti ih potrebnom komunalnom infrastrukturom.

(5) U tijeku korištenja javne površine korisnik se mora pridržavati uvjeta određenih odobrenjem ili ugovorom.

(6) Ukoliko objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela ima nedostatke ili oštećenja, ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar narediti će vlasniku uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

(7) Ako vlasnik u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenje ili ne postavi objekt ili predmet sukladno odobrenju, komunalni redar narediti će njegovo uklanjanje isto kao što će narediti uklanjanje svih predmeta postavljenih na javnoj površini bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 15.

(1) Urbana oprema može se privremeno postavljati na površinama koje su po svojoj namjeni javne površine, a sve prema Odluci o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga, Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonice i Odluci o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava

(2) Javne površine, odnosno površine koje imaju javnu namjenu, mogu se dati na privremeno korištenje Ugovorom o zakupu.

Članak 16.

(1) Urbana oprema može se postavljati samo na način da svojim položajem i smještajem što

bolje udovolji svrsi i namjeni za koju se postavlja i to na lokacijama na kojima:

-svojom postavom ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa,

-ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina,

-ne ugrožava sigurnost ljudi i ne predstavlja potencijalnu opasnost za imovinu,

-ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture,

-ne smanjuje preglednost (zaklanja okomitu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje kut preglednosti i slično),

-ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora,

-ne utječe negativno na građevine i ambijente graditeljske baštine,

-ne utječe negativno na zelene površine,

-ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.

(2) Postavljanje urbane opreme za prodaju namirnica, može se odobriti isključivo na lokacijama za koje je sukladno posebnom propisima uvjete i odobrenje izdala Općina Punat.

PLAKATI

Članak 17.

(1) Plakati se mogu postavljati na elementima urbane opreme kako slijedi: oglasnim pločama (panoima) i u oglasnim ormarićima.

(2) Zabranjeno je dijeljenje promidžbenog materijala bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

(3) Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na mjestima koja nisu predviđena za tu namjenu kao što su stabla, stupovi javne rasvjete, telefonske govornice, čekaonice javnog prijevoza, posude za odlaganje otpada kao i druga mjesta za koja ne postoji odobrenje nadležnog javnopravnog tijela.

(4) Izuzetno od odredbi stavka 3. ovog članka plakati se za vrijeme održavanja manifestacija, državnih praznika i vjerskih blagdana, obljetnica, športskih, promidžbenih i drugih manifestacija, izbora i drugih događanja od interesa za Općinu, mogu postavljati i izvan oglasnih ploča i oglasnih ormarića, a temeljem odobrenja općinskog načelnika. Odobrenjem se određuje svrha, način, mjesto i vrijeme za koje se postavlja plakat kao i obveza, rok i način uklanjanja plakata nakon isteka roka postave. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja treba priložiti idejno rješenje plakata koje će sadržavati dimenzije i sadržaj plakata.

(5) Za plakate i drugi reklamni materijal iz ovog članka postavljen bez odobrenja nadležnog javnopravnog tijela, komunalni redar će odmah narediti uklanjanje. Ukoliko se plakati ili drugi reklamni materijal ne ukloni, izvršiti će se uklanjanje putem treće osobe o trošku pravne ili fizičke osobe koja ih je postavila.

REKLAME

Članak 18.

(1) Zabranjeno je bacanje ili postavljanje reklamnih i drugih letaka ili brošura bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja prilaže se sadržaj letka ili brošure te se naznačuje lokacija i broj te vrijeme u kojem će se vršiti reklamiranje.

(3) Nadležno javnopravno tijelo će izdati odobrenje kojim utvrđuje lokaciju, te vrijeme za bacanje ili postavljanje reklamnih i drugih letaka ili brošura. Visina naknade utvrđuje se cjenikom kojega donosi načelnik.

(4) Dostava reklamnih materijala na privatne površine vidljive s javne površine dozvoljena je isključivo u poštanske sandučiće.

Članak 19.

(1) Na javnim površinama unutar područja Općine može se postavljati oprema za

reklamiranje i to :

-slobodnostojeći, prenosivi i ostali panoi uključujući reklamni display i video zid,

-pojedinačna slova i simboli koji mogu sačinjavati tekst,

-tende, platnene reklame na pročeljima i slična oprema,

-transparenti,

-zastave, parangali sa zastavicama i slično,

-reklamna zaštitna platna.

(2) Oprema za reklamiranje može se postavljati samo na mjestima kako je to određeno odlukom općinskog načelnika o izgledu urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat. Izuzetak od navedenog predstavljaju reklamna zaštitna platna na građevinama koje se grade, rekonstruiraju ili obnavljaju te se oprema za reklamiranje može postavljati u tom periodu.

(3) Oprema iz stavka 1. ovog članka postavlja se temeljem odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela kojim se određuje svrha, način, dimenzije, mjesto i vrijeme postavljanja, obveza, rok i način uklanjanja, te obveza povrata u prvobitno stanje ili privođenje namjeni nakon isteka roka postave. Zahtjev za izdavanjem odobrenja podnosi se na propisanom obrascu.

(4) Za postavljene opremu iz stavka 1. ovog članka bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, komunalni redar će odmah narediti uklanjanje. Ukoliko se isto ne ukloni, izvršiti će se uklanjanje putem treće osobe o trošku pravne ili fizičke osobe koja ih je postavila.

(5) Za postavljanje opreme za reklamiranje na privatnim površinama, vidljivim s javne površine, potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela koje će se izdati sukladno odluci načelnika o izgledu urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat.

Članak 20.

(1) Reklamiranje zvučnim signalima može se vršiti temeljem odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se područje na kojem se može vršiti reklamiranje uz napomenu obveze poštivanja propisane razine buke, vrijeme reklamiranja i visinu naknade.

(3) Pod reklamiranjem zvučnim signalima podrazumijeva se i zvukovno oglašavanje prepoznatljivo za pojedinog prodavača.

Članak 21.

(1) Lokacije za prodaju robe i vršenje usluga izvan prodavaonica na otvorenim prostorima određuje Općinsko vijeće svojom odlukom.

(2) Pravne i fizičke osobe mogu obavljati prodaju proizvoda na otvorenim prostorima u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine.

(3) Komunalni redar dužan je prijaviti nadležnoj inspekciji prodaju robe izvan prodavaonica na lokacijama koje Općina nije odobrila.

Članak 22.

(1) U vrijeme manifestacija, blagdana, obljetnica, izbora i drugih događanja od interesa za Općinu, može se odobriti posebno zauzimanje javne površine u svrhu postave pokretnih naprava kao pratećih sadržaja. Za navedene potrebe Općina se može posebno urediti pa se za navedene svrhe dozvoljava postavljanje dodatne opreme, uređaja i pratećeg dekora. Pod posebnim uređenjem naselja razumijeva se i postavljanje svjetlećih uređaja i opreme u svrhu odgovarajuće noćne prezentacije građevina.

(2) Uređaje i opremu iz stavka 1. ovog članka postavlja se prema odobrenju Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 23.

(1) Pokretnim prodavačem u smislu ove Odluke razumijeva se prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, odnosno putem kolica kojima se roba prevozi od mjesta do mjesta i koja su opremljena za prodaju na malo određenih grupa proizvoda.

(2) Pokretni prodavači mogu obavljati prodaju isključivo na javnim površinama, temeljem odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, a u kojem će biti naznačena područja i lokacije i razdoblje za obavljanje djelatnosti, kao i naknada.

(3) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovog članka, potrebno je pobliže naznačiti lokacije i period za koji se traži odobrenje za prodaju, opis robe koja je predmet prodaje i fotografiju vozila iz kojeg će se prodaja vršiti.

Članak 24.

(1) Pod opremom za dodatnu regulaciju prometa u smislu ove Odluke smatraju se zaštitni stupići, kamene kugle, posude sa ukrasnim biljem, zaštitne ograde i druge naprave kojima se regulira korištenje prometnih površina.

(2) Oprema iz prethodnog stavka ovoga članka postavlja se temeljem odobrenja Općine Punat.

Članak 25.

(1) Putokazi koji nisu određeni pravilnicima o prometnoj, turističkoj i ostaloj signalizaciji a imaju svrhu usmjeravanja prema građevinama određenim posebnim propisom (zdravstvene ustanove i slično), mogu se postavljati kako na javne površine tako i na druge nekretnine temeljem odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Na nekretninama koje su u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba putokaz se može postaviti samo uz suglasnost vlasnika nekretnine.

(3) Zahtjev za postavljanje informativnog putokaza podnosi se na propisanom obrascu. Informativni putokaz može se postavljati samo na mjestima kako je to određeno odlukom općinskog načelnika o izgledu urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat.

JAVNE SANITARIJE

Članak 26.

(1) Eko WC kabine postavljaju se na površinama na kojima se okuplja ili zadržava veći broj građana uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Javni nužnici i Eko WC kabine moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete i mora ih se održavati u uporabnom stanju.

TELEFONSKE GOVORNICE, POŠTANSKI SANDUČIĆI I HIDRANTI

Članak 27.

(1) Telefonske govornice mogu se postaviti na mjesta koja odredi općinski načelnik.

(2) Pravna osoba koja obavlja djelatnost telekomunikacija dužna je telefonske govornice održavati urednima i ispravnima.

(3) Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje i onečišćavanje telefonskih govornica i uređaja.

(4) Hrvatske pošte dužne su održavati javne poštanske sandučiće u ispravnom i urednom stanju, te sva oštećenja istih sanirati kao i ukloniti dotrajale.

(5) Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina vlasnik ili koncesionar kome je održavanje povjereno dužan je održavati u ispravnom stanju.

(6) Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

STAJALIŠTA JAVNOG PROMETA

Članak 28.

(1) Čekaonice autobusnog prometa, taksi stajališta i pristaništa moraju se održavati u urednom stanju i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete te moraju udovoljavati ostalim zakonskim odredbama koje se odnose na promet.

PARKIRALIŠTA

Članak 29.

(1)Vlasnik ili koncesionar javnih parkirališta dužan je na njima održavati red i čistoću te njima namjenski gospodariti.

(2)Na javnim parkiralištima zabranjeno je zadržavanje kamp prikolica i kampera, te neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja.

JAVNA RASVJETA

Članak 30.

(1) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, energetskom učinkovitošću i ekološkim standardima uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova općine i pojedinih javnih površina, prometa i potreba stanovnika.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, dužna je iste održavati u uporabnom stanju, odnosno na način da osigurava najmanje 80% osvijetljenosti za pojedinu zonu.

(3)Javna rasvjeta, u pravilu svijetli cijele noći od sumraka do svitanja, a odlukom općinskog načelnika može se donijeti i skraćeni režim osvjetljavanja.

Članak 31.

(1) Korištenje objekata i uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka i prigodnih ukrasa potrebnih za uređenje Općine, moguće je samo na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine sukladno posebnoj odluci općinskog načelnika te odluci o izgledu urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat .

(2) Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje i onečišćavanje rasvjetnih tijela, objekata i uređaja javne rasvjete.

(3) Zabranjeno je ograđivati, zaklanjati ili bilo na koji način ograničavati pristup uređajima i objektima javne rasvjete.

UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKUĆNICA

Članak 32.

(1) Vlasnik i korisnik stambenog objekta, poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta, dužan je održavati okoliš čistim i urednim, a ukoliko je okućnica ograđena prema javnoj površini, ograda mora biti uredna, postavljena na način da se uklapa u okolni izgled naselja, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka te ometati korištenje javne površine.

(2) Na nekretninama u privatnom vlasništvu na području Općine Punat, koje graniče s javnom površinom ili su vidljive s javne površine, zabranjeno je odlaganje građevinskog i drugog krupnog otpada, raznog materijala (drva za ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično) i dotrajalih stvari.

(3) Vlasnik odnosno korisnik nekretnine, dužan je održavati zelenilo zasađeno u dvorištu na način da svojim granama ne prelazi na prometnu površinu te da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost raskrižja, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

(4)Vlasnici odnosno posjednici zemljišta uz javnu prometnu površinu dužni su ukloniti zemljani i slični materijal nanesen s njegove okućnice ili zemljišta na javnu površinu.

(5) Komunalni redar narediti će vlasniku, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja ne održava okućnicu urednom, odnosno osobi koja održava zelenilo uklanjanje osušenog ili bolesnog drva ili grane, te uklanjanje nedostatka na zelenilu ili okućnici sukladno odredbama ovoga članka. Ukoliko po nalogu komunalnog redara nedostaci ne budu otklonjeni u zadanom roku, nedostatke će otkloniti ovlaštena pravna ili fizička osoba o trošku i riziku vlasnika.

(6) Zabranjeno je na svojoj privatnoj nekretnini deponirati komunalni i svaki drugi otpad protivno ovoj odluci, te Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakonu o zaštiti okoliša i drugim pozitivnim propisima vezanim za isto.

(7) Zabranjeno je svako stvaranje i ostavljanje otpada u ruševinama građevina kao i uz prometnice, šume i poljoprivredne površine.

(8) Zabranjeno je ubacivati ulični i kućni otpad u slivnike i kanale za odvodnju.

(9) Zabranjeno je izvoditi odvodnju krovne oborinske vode na način da se ometaju prolaznici.

(10) Vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže komunalni i drugi otpad protivno ovoj odluci i/ili to dozvoljava drugoj osobi, naredit će se rješenjem da taj otpad o svome trošku i na svoju odgovornost odloži na propisani način.

(11) Ukoliko vlasnik nekretnine iz stavka 6.,7.,8.,9. i 10. ovog članka ne postupi po rješenju, Općina će to učiniti na trošak i odgovornost vlasnika.

3.ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 33.

(1) Površine koje služe javnoj namjeni potrebno je redovito održavati, čistiti i čuvati od onečišćenja.

(2) Pod održavanjem čistoće i čuvanjem javne površine u smislu ove Odluke smatra se:

-čišćenje javnih površina,

-određivanje mjera za čuvanje i sprečavanje onečišćenja javnih površina.

(3) Javne površine održavaju se na način da budu uredne i čiste, te da izgledom i opremom služe svrsi za koju su namijenjene.

(4) Održavanje čistoće javnih površina osigurava Općina sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima.

(5) Opseg, način i ostali uvjeti redovnog održavanja čistoće javnih površina utvrđuju se godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture, a njegovo izvršenje nadzire komunalni redar.

(6) Vlasnici i korisnici nekretnina dužni su svakodnevno održavati čistima javne površine koje koriste za potrebe redovite uporabe građevine, odnosno koje onečišćuju svojim radnjama.

(7) Izvanredno čišćenje prometnih površina vrši se po nalogu Općine.

Članak 34.

(1) Organizatori manifestacija i drugih većih okupljanja obvezni su ukloniti letke i obavijesti o istim događanjima, tijekom i nakon održavanja događaja osigurati čišćenje pristupnih površina i površina na kojima se događaj održavao, a sve na način da iste površine budu očišćene najkasnije u roku od 4sata po završetku događaja.

(2) Ukoliko površine iz stavka 1.ovog članka ne budu očišćene u zadanom roku, po nalogu komunalnog redara očistiti će ih Komunalno društvo na teret organizatora.

Članak 35.

(1) Zabranjeno je vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu kao što su dotrajala, oštećena, napuštena, neregistrirana i slična vozila i plovila te njihove dijelove, ostavljati na površinama javne namjene.

(2) Komunalni redar će u slučajevima iz stavka 1. ovog članka postupiti sukladno odredbi članka 61. ove Odluke.

Članak 36.

(1) Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila parkiranog na javnoj zelenoj površini putem treće osobe, a na trošak vlasnika vozila

(2) Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila bez registarskih tablica parkiranog na javnoj površini, koja nije namijenjena odvijanju prometa odnosno kretanju vozila, putem treće osobe, a na trošak vlasnika vozila

(3) Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje pristup vozilu za otpad do posude za otpad, a iste se nalaze na javnoj površini koja nije namijenjena odvijanju prometa odnosno kretanju vozila, putem treće osobe, a na trošak vlasnika vozila.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 37.

(1) Čistoća javnih površina održava se sprečavanjem onečišćenja, te čišćenjem i privremenim

pranjem kolnika i pločnika, uklanjanjem nečistoća s javnih zelenih površina i plaža, kao i pranjem košarica, posuda i sličnih naprava za odlaganje otpada na javnim površinama.

(2) Brigu o održavanju čistoće u naselju vodi Općina i pravna ili fizička osoba koja je

temeljem ugovora preuzela obvezu pružanja komunalnih usluga.

(3) Opseg, način i ostale uvjete redovitog održavanja čistoće javnih površina uređuje Općina

Punat na osnovi Plana održavanja i čišćenja javnih i zelenih površina, a njegovo izvršenje nadzire komunalni redar.

(4) Čišćenje može biti redovno i izvanredno.

(5) Izvanredno održavanje čistoće javnih površina određuje se kada zbog vremenskih

nepogoda i sličnih događaja javne površine budu prekomjerno onečišćene, te kada je iz drugih razloga javne površine potrebno izvanredno očistiti.

(6) Pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu pružanja komunalnih

usluga dužna je voditi očevidnik o izvršenome programu.

(7) Izvještaj o izvršenom programu dostavlja se Općini svaki mjesec.

(8) Pravna ili fizička osoba koja je temeljem ugovora preuzela obvezu pružanja komunalnih

usluga dužna je surađivati s komunalnim redarom Općine.

(9) Djelatnici na održavanju javne čistoće i javnih površina moraju biti uredni i propisno odjeveni.

Članak 38.

(1) Na javnoj površini nije dozvoljeno:

-odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

-izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

-postavljati predmete, naprave ili uređaje, panoe, reklame plakate i druge reklamne predmete, obavijesti, letke ili transparente suprotno odredbama ove Odluke,

-koristiti dječje igralište i sprave kao i javne sportske terene protivno njihovoj namjeni,

-popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) i obavljati obrtničke radove,

-prati osobe, životinje, motorna vozila ili druge predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

-šetati pse na javnim površinama na način koji može ugroziti sigurnost ljudi i drugih životinja, odnosno bez nadzora i povodnika, a u slučaju opasnih pasa bez nadzora, povodnika i brnjice,

-onečišćavanje javnih površina od strane kućnih ljubimaca i domaćih životinja,

-kupanje pasa u ljetnim mjesecima na plaži

-izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste na javne površine, u košarice za otpatke i posude za otpad, - pljuvati i obavljati nuždu,

-bacati reklamne letke bez odobrenja javnopravnog tijela,

-paliti otpad,

-odlagati otpad pored posuda namijenjenih za tu namjenu, naročito krupni otpad, ambalažu, zeleni otpad i drugo,

-bacanje bilo koje vrste otpadaka na javnu površinu,

-bacanje zapaljenih opušaka u ulične košarice za otpatke i na druga mjesta

-zatrpavanje i začeplivanje uličnih jaraka i slivnika,

-oštećivanje, uništavanje i prljanje spomenika, zidova, ograda, vrata , klupa, posuda za otpadke, vaza i natpisa, kao i šaranje po njima, ispisivanje reklama, grafita i slično,

-obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

(2) Zabranjeno je zauzimanje javnih površina u bilo koju svrhu kao i samoinicijativno postavljanje bilo kakvih ograda, prepreka, stupića i posuda sa cvijećem bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

(3) Zabranjeno je uništavati, oštećivati i onečišćavati javne površine, kao i objekte, opremu i uređaje koji su na njima ili su njihov sastavni dio.

(4) Zabranjeno je neovlašteno koristiti uređaje i opremu koji su namijenjeni radu javnih službi.

(5) Za odloženi materijal, otpad ili postavljene predmete iz stavka 1. ovog članka odložene ili postavljene bez odobrenja nadležnog javnopravnog tijela, komunalni redar će odmah narediti uklanjanje. Ukoliko se isti materijal, otpad ili predmeti ne ukloni izvršiti će se uklanjanje putem treće osobe o trošku pravne ili fizičke osobe koja ih je postavila.

(6) Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se o trošku počinitelja oštećenja, a po nalogu komunalnog redara.

(7) Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim ili rasutim materijalom.

(8) Svatko je dužan poslije onečišćenja javne površine ukloniti nečistoće nastale njegovim djelovanjem, odnosno nadoknaditi troškove čišćenja kao i nadoknaditi svaku drugu štetu koju je izazvao namjerno ili iz nepažnje.

Članak 39.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost dužne su održavati u uporabnom stanju svu urbanu opremu namijenjenu javnoj uporabi.

(2) Urbanu opremu iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno uništavati, oštećivati te po njoj šarati ili je na drugi način prljati ili nagrđivati.

(3) Košarice za otpad nabavlja Općina Punat, a postavlja i održava Komunalno društvo »Črnika« d.o.o.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 40.

(1) Javna zelena površina mora se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i služi svrsi za koju je namijenjena.

(2) Uređenje i održavanje javnih zelenih površina određuje Općina Punat godišnjim Programom održavanja i čišćenja zelenih površina.

(3) Javnim zelenim površinama upravlja, održava ih i obavlja poslove vezane za uređenje neuređenih javnih zelenih površina Komunalno društvo »Črnika« d.o.o.

Članak 41.

(1) Na javnim zelenim površinama zabranjeno je:

-sječa i svako oštećenje drveća i grmlja te penjanje po drveću,

-vađenje, oštećenje i branje niskog raslinja i cvijeća,

-neovlašteno sakupljanje i odnošenje plodina,

-kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, kamenja, humusa i slično,

-vožnja, parkiranje i zaustavljanje vozila (osim kolica za invalide te komunalnih vozila koja se koriste za održavanje),

-loženje vatre, bacanje gorućih predmeta,

-slobodno puštanje životinja osim na mjestima označenim za tu namjenu,

-šetnja kućnih ljubimaca po javnim zelenim površinama, izuzev označenih staza,

-pričvršćivanje i vezivanje bilo kakvih predmeta na stabla i grmove,

-sadnja stabala bez prethodno utvrđenog položaja podzemno položene infrastrukture,

-oštećenje, prljanje i onesposobljavanje opreme postavljene na javnoj zelenoj površini,

-postavljanje ugostiteljskih terasa ukoliko to nije utvrđeno odlukom kojom se utvrđuju kriteriji za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa i ugostiteljskih objekata,

-odlaganje otpada,

-kampiranje bez odobrenja,

-ljepljenje plakata ili obavijesti,

-obavljanje bilo kakve druge radnje koje bi dovele do uništavanja javne zelene površine.

(2) Pojedine aktivnosti iz stavka 1. ovog članka, mogu se iznimno, iz osobito opravdanog razloga odobriti na javnoj zelenoj površini uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 42.

(1) Ukoliko investitor ili izvođač građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te postavljanja naprave, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću javnu zelenu površinu i ne vrati je o svom trošku u prvobitno stanje, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene zelene površine u prvobitno stanje. Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje javne zelene površine obavlja Komunalno društvo »Črnika« d.o.o., a na teret investitora.

(2) Osoba koja namjerno ili iz nepažnje počini štetu na javnoj zelenoj površini obvezna je počinjenu štetu nadoknaditi. Šteta na biljnom materijalu se procjenjuje prema hortikulturnoj vrijednosti biljne vrste, a šteta na stablima određuje se procjenom sukladno kriterijima za procjenu koje donosi Komunalno društvo »Črnika« d.o.o.

Članak 43.

(1) Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari šumama, zaštićenim objektima prirode, dječjim igralištima, športskim, rekreacijskim, turističkim i drugim sličnim građevinama, grobljima i slično, obvezna je održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora te se brinuti za njezinu zaštitu i obnovu sukladno posebnom propisu i odredbama ove Odluke.

(2) Vlasnici ili korisnici građevina obvezni su osigurati obnovu, uređivanje, održavanje i zaštitu javne zelene površine na zemljištu koje pripada građevini.

(3) Ukoliko se javne zelene površine ne održavaju urednima i ne štite se, komunalni redar će narediti mjere potrebne za uređenje, održavanje i zaštitu javne zelene površine.

ODRŽAVANJE PLAŽA

Članak 44.

(1) Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

(2) Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, opremljeni prema određenim higijensko-tehničkim uvjetima.

(3) Kupališta su ograđeni i uređeni prostori za kupanje i sunčanje opremljeni svim uređajima, opremom za sunčanje i kupanje.

(4) Obalni pojas - prirodne plaže, uređene plaže, kupališta i zelene površine uz plažu moraju se redovito održavati te nadzorom istih spriječiti odvoz pijeska, šljunka i ostalog plažnog materijala.

(5) U razdoblju turističke sezone prirodne plaže, uređene plaže i kupališta moraju se čistiti svakodnevno od otpada.

(6) Održavanje čistoće i preventivno djelovanje radi sprečavanja onečišćenja luka i obalnog pojasa te zahvata na pomorskom dobru regulirano je posebnim propisima.

(7) U cilju zaštite od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka.

(7) Čišćenje i održavanje pomorskog dobra iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka vrši pravna ili fizička osoba koja posjeduje ugovor o koncesiji ili koncesijsko odobrenje za točno utvrđenu mikrolokaciju, odnosno Općina Punat za dijelove pomorskog dobra koja nisu dana u koncesiju ili koncesijska odobrenja.

(8) Nadzor nad provedbom mjera iz prethodnog stavka ovog članka provodi komunalni redar ili nadležno tijelo koje dodjeljuje koncesiju na pomorskom dobru.

4. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 45.

(1) Zauzimanje javne površine radi odlaganja građevinskog materijala, podizanje građevinskih skela, organiziranje gradilišta i slično može se izvoditi samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom obrascu.

(3) Prije izdavanja odobrenja, potrebno je na projekt privremene regulacije prometa pribaviti suglasnost javnopravnog tijela u čijoj su nadležnosti poslovi prometa.

(4) Zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom i ispravnom ogradom, propisno označenom i osvjetljenom, građevinski materijal mora biti uredno složen i ograđen i to na način da ne sprječava otjecanje oborinskih voda, zemlju treba osigurati da se ne rasipa, a ostali rastresit materijal držati u spremištima ili ograđen ako se radovi izvode duže od 24 sata, miješanje betona dopušteno je samo na posudama, a ne direktno na javnoj površini.

(5) Kad god je to moguće građevinsku skelu se postavlja na način da se ispod nje ostavi slobodan prolaz za pješake kojega treba zaštititi od osipanja i padanja materijala zaštitnim krovom, a ukoliko postoji potreba privremenog ograničenja prometovanja vozila i pješaka to se na terenu mora označiti zakonom propisanom privremenom prometnom signalizacijom te osigurati neometano obavljanje komunalnih djelatnosti.

(6) Korisnik odobrenja dužan je svakodnevno po završetku radova ukloniti sa zemljišta otpadni materijal, alat i druga sredstva za rad uredno složiti, površine oko gradilišta očistiti, a nakon završetka planiranih radova obvezan je predmetnu površinu vratiti u prvobitno stanje, odnosno ukoliko isto nije moguće površinu privesti namjeni, u roku od osam dana po dovršetku radova.

(7) Ukoliko korisnik u zadanom roku ne vrati predmetnu površinu u prvobitno stanje, dovođenje iste površine u prvobitno stanje ili njeno privođenje namjeni obavit će Općina Punat putem treće osobe na teret korisnika.

(8) Kod većih zemljanih radova na pojedinom gradilištu, Jedinstveni upravni odjel Općine može posebnim aktom odrediti ulice i druge javne površine za kretanje vozila, a radi odvoza i dovoza materijala i odrediti naknadu za njihovo korištenje

(9) Vozila kojima se prevozi građevinski, tekući ili sipki materijal, moraju biti opremljena tako da se onemogući rasipanje materijala po javno-prometnim površinama.

(10) Svako onečišćenje javno-prometne površine nastalo rasipanjem materijala iz vozila, prijevoznik je dužan odmah ukloniti. U protivnom će to učiniti treća osoba, po nalogu komunalnog redara, na račin prijevoznika odnosno onečišćivača.

(11) Vozila ne smiju ispuštati ulja i masti na javno-prometnu i drugu javnu površinu.

(12) Vozila koja se uključuju u promet na javno-prometnu površinu odnosno vozila koja izlaze sa gradilišta, poljoprivrednih površina ili blatnjavih putova na asfaltnu površinu, moraju imati očišćene kotače od zemlje i drugog materijala.

(13) Investitori objekta dužni su zaštititi javno zeleniolo od uništavanja do kojeg bi došlo prilikom izgradnje objekta. Ako se zelenilo ne može zaštititi, investitor je dužan nakon završetka radova obnoviti i urediti zelenilo kako je izgledalo prije početka radova.

(14) Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova, prilikom izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih objekata, postavljanja naprava, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću javnu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i /ili uništene javne površine u prvobitno stanje. Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se po nalogu komunalnog redara o trošku investitora odnosno izvoditelja građevinskih radova.

Članak 46.

(1) Javna se površina može privremeno zauzeti za parkiranje teretnih vozila, specijalnih građevinskih vozila i strojeva, reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila temeljem odobrenja kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel Općine.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ukoliko se javna površina zauzima u trajanju do 2 sata nije potrebno ishoditi odobrenje, ali je izvođač dužan o tome obavijestiti komunalnog redara, a ukoliko se ograničava promet o tome se mora obavijestiti i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 47.

(1) Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture, priključaka građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu, te izvođenja istraživačkih i drugih građevinskih radova može se vršiti prekop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka, a sve sukladno uvjetima izdanim od strane Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Pod prekopom razumijevaju se radovi na iskopima na površinama koje u naravi predstavljaju javne površinama kao što su javne prometne površine, neuređeno građevinsko zemljište, zelene površine i slično, te sanacija navedenih površina nakon završenih radova,

(3) Izvođenje radova iz stavka 1. ovog članka na javnom prometnim površinama ne može se obavljati bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela. Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na propisanom obrascu.

(4) Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se vrijeme i način zauzimanja javne površine, privremena regulacija prometa, način obavještavanja javnosti o radovima ukoliko je to potrebno, te vraćanje u prvobitno stanje.

(5) Iznimno, u osobito hitnim slučajevima radi otklanjanja kvara (havarije) koji mogu izazvati velike štete i neposrednu opasnost za živote ljudi i imovinu, sanaciji se može pristupiti bez prethodno ishođenog odobrenja uz obvezu izvođača ili investitora da poduzme sve potrebne mjere za sigurno odvijanje prometa.

(6) Obveza je investitora, odnosno izvođača radova da po detekciji kvara (havarije) a najkasnije početkom slijedećeg radnog dana, o tome obavijesti komunalnog redara. Na zahtjev komunalnog redara, vlasnik infrastrukture na kojoj se zahvat izvodi dužan je u roku od 24 sata a najkasnije idućeg radnog dana, dokazati da je zahvat bilo nužno izvesti kao hitnu intervenciju.

(7) Izvoditelj radova na javnoj površini dužan je radove izvoditi uz prethodnu obavijest vlasnicima vodova i instalacija i drugih objekata komunalne infrastrukture na području izvođenja radova.

(8) Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na javnoj površini, nastala oštećenja i kvarovi na kolniku, instalacijama i drugim objektima na ili uz javnu površinu, izvoditelj mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

(9)Ako izvoditelj odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja komunalni redar odredit će uklanjanje nastalih oštećenja na trošak izvoditelja.

(10) Novoizgrađenu, rekonstruiranu i novoasfaltiranu, nerazvrstanu cestu ili bilo koju javnu površinu, zabranjeno je prekopavati najmanje 5 godina, računajući od dana završetka asfalterskih radova. Iznimno, Općinsko vijeće može odobriti po posebnim uvjetima, prekopavanje javne površine ili nerazvrstane ceste i prije isteka roka, ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 48.

(1) Otpadni građevinski materijal tj. materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekta ili uređenja zemljišta, te materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekta, koji se ne može bez prethodne prerade koristiti za građenje građevine zbog čijeg građenja je nastao, odlaže se na za tu svrhu određena odlagališta - deponije.

(2) Gospodarenje građevnim otpadom regulirano je zasebnim Pravilnikom.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, otpadni građevinski materijal može se odlagati i na druga mjesta (u svrhu nasipavanja i sl.) koja odredi Jedinstveni upravni odjel Općine.

(4) Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

(5) Otpadni građevinski materijal odložen izvan predviđenih odlagališta (na javnim površinama i površinama u privatnom vlasništvu) ukloniti će se po nalogu komunalnog redara o trošku počinitelja.

PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 49.

(1) Na javnim površinama nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima.

(2) Na površinama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima osim ako za takvu djelatnost imaju odobrenja nadležnih tijela.

Članak 50.

(1) Za iskrcaj ogrjeva te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi zemljište koje služi redovitoj uporabi zgrade.

(2) Privremeno se za iskrcaj ogrijeva, može koristiti javna površina na način da se ista ne oštećuje te da se ne ometa promet, odnosno njeno korištenje za određenu javnu namjenu.

(3) Drva se moraju ukloniti najkasnije u roku od 48 sati od trenutka iskrcaja drva na javnu površinu, a predmetna površina mora se odmah očistiti od svih ostataka.

Članak 51.

(1) Utovar i istovar roba i materijala prvenstveno se obavlja u građevinama i na zemljištu izvan javnih površina, a u opravdanim slučajevima može se izvršiti privremeno i na javnim površinama, osim gdje je to zabranjeno.

(2) Prilikom ukrcaja i iskrcaja robe na javnim površinama mora se voditi računa da se ne ometa promet i dovodi u opasnost pješake, te da se ista ukloni što prije.

ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA, ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE DIMNJAKA, ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA

Članak 52.

(1) Odvodnja oborinskih i otpadnih voda propisana je posebnom Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Punat.

(2) Održavanje i čišćenje dimnjaka kao posebna komunalna djelatnost, regulirana je posebnom Odlukom o dimnjačarskim poslovima.

(3) Otpad iz septičkih jama i bazena za pročišćavanje kolektora odlaže se na način i uz uvjete definirane propisima iz te oblasti.

(4) Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame. Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme zatražiti od ovlaštenog isporučitelja komunalne usluge čišćenje jame kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoline.

(5) Kada nadležna inspekcija utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, rješenjem će naložiti prekid dovoda vode objektu čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje. Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

(6) Ovlašteni isporučitelj komunalne usluge odvoza fekalija dužan je iste odložiti na odobrenom odlagalištu ili ih izliti u kanalizacijsku mrežu na mjestu koje je za to određeno.

(7) Vozila kojima se prevoze fekalije, stajski gnoj ili otpad ne smiju se zadržavati u naseljenim mjestima.

DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 53.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana, dva puta tijekom godine (proljeće i jesen) obavlja se sistematska dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

(2) Pod pojmom sistematske dezinsekcije razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

(3) Pod pojmom sistematske deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca te prikupljanje uginulih životinja.

(4) Pravna osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je održavati sanitarne norme tijekom cijele godine.

(5) Na poziv komunalnog redara, pravna osoba iz stavka 4. ovog članka, dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju i/ili deratizaciju ukoliko se ocijeni da je taj postupak opravdan.

(6) Pravna osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je prije početka izvođenja sistematske dezinsekcije i deratizacije obavijestiti pučanstvo o početku i završetku izvođenja tih radova.

DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 54.

(1) Na području Općine životinje se drže sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja, te odredbama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

(2) Unutar naseljenih dijelova mjesta Punat i Stara Baška nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare, pčele, perad, pernatu divljač, glodavce, zvjeri i druge opasne životinje ukoliko nisu kućni ljubimci koji se drže unutar stambenog objekta ili životinje koje se nalaze unutar poslovnog prostora sa ishođenim dozvolama za obavljanje djelatnosti koje podrazumijevaju držanje životinja.

(3) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbama stavka 2. mogu se držati životinje, ukoliko njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 50 metara od najbliže kategorizirane javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

(4) Vlasnik domaće životinje (ovce, koze, goveda i drugih životinja) dužan je označiti svoje životinje uobičajenim oznakama (sinjalima).

(5) Domaćim životinjama dopušta se prolaz prometnicama, šetalištima i ulicama jedino uz prisustvo pastira, u slučaju ako ne postoji druga mogućnost dolaska do pašnjaka. Prolaz u ovom slučaju mora biti brz i bez zaustavljanja tako da se ne ugrožava promet. Pastir je dužan očistiti onečišćenu javnu površinu (prometnicu) prilikom prolaska domaćih životinja istom.

(6) Zabranjeno je puštati domaće životinje na javnu površinu bez prisustva vlasnika ili čuvara.

(7) Vlasnik ili pratilac domaće životinje i pasa dužan je očistiti javnu površinu u slučaju da je onečišćena otpacima njegove životinje.

(8) Zabranjeno je kupanje pasa i domaćih životinja u moru, na javnim kupalištima i drugim plažama.

(9) Psima je dozvoljeno kupanje samo na plažama za pse.

Članak 55.

(1) Javnopravno tijelo nadležno za poslove komunalnog redarstva može povodom prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako držanje životinja ne ispunjava sanitarno-higijenske uvjete ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

(2) Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju istih s rokom izvršenja, time da ukoliko vlasnik životinje ne izvrši uklanjanje u zadanom roku, isto će se izvršiti putem treće osobe o trošku vlasnika životinje.

Članak 56.

(1) Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u

građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene) groblja, tržnice uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove i slično.

(2) Zabranjeno je puštati pse na gradske parkove i cvjetnjake (osim ako posebnim znakom nije dozvoljeno).

5. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 57.

(1) Odredbe o skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom propisane su

posebnom odlukom.

Članak 58.

(1) Vlasnici ili posjednici turističkih, trgovačkih i ribarskih brodova, brodica i drugih plovnih

Objekata koji se nalaze na sidrištu ili privremenom popravku u lukama, obvezni su odlagati otpad za u to postavljene kontejnere.

(2) Vlasnici ili posjednici čamaca, jedrilica i drugih plovnih objekata koji u lukama održavaju i popravljaju svoje plovne objekte, dužni su otpad nastao uslijed tih radova sakupiti i odložiti u kontejner.

(3) U svakoj luci, lučici i marini mora postojati prostor predviđen za deponiranje otpada (komunalni otpad, maziva, motorna ulja i dr.) nastalog na plovnim objektima.

(4) Posude za odvoz otpada s plovnih objekata ili iz luke nabavlja i postavlja pravna ili fizička osoba koja gospodari lukom, lučicom ili marinom.

(5) Vlasnik tehnološkog otpada, odnosno otpada iz djelatnosti dužan je nabaviti vlastite kante i kontejnere te u njih zbrinjavati svoj otpad uz pridržavanje higijensko - sanitarnih uvjeta.

(6) Odvoz i odlaganje otpada iz stavka 5. Ovog članka, na odlagalište otpada organiziraju odnosno ugovaraju i snose troškove stvaratelji tog otpada, a u skladu s odredbama ove Odluke i drugim propisima.

6. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 59.

(1) Čišćenje snijega i leda s javno prometnih površina vrši komunalno društvo kojemu je Općina Punat povjerila te poslove.

(2) Snijeg se uklanja kada napada više od 5 cm visine, a ako pada neprekidno mora se uklanjati u više navrata.

(3) Led s javno prometnih površina potrebno je ukloniti odmah po nastajanju istog.

(4) Vlasnici odnosno korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada, prostorija, montažnih objekata, zakupnici javnih površina dužni su odmah očistiti snijeg i led s nogostupa i ulaza, te na prilazima objekta.

(5) Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade, ispred uličnih lokala, kioska i pokretnih naprava odgovorni su vlasnici i korisnici stanova, te poslovnih prostorija.

(6) Osobe iz stavka 4. i 5. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

(7) Javno prometne površine mogu se, radi sprječavanja nastanka leda i radi sprječavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

(8) Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje cesta odnosno javnih površina, dužna je ukloniti materijal kojim je kolnik zasipan odmah, a najkasnije u roku od 3 dana po prestanku potrebe za istim.

7.UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 60.

(1) Urbana oprema, uređaji i drugi predmeti postavljeni na javne površine, kao i na zemljišta, zgrade i druge objekte i površine suprotno odredbama ove Odluke, moraju se odmah ukloniti.

(2) Komunalni redar narediti će rješenjem fizičkim ili pravnim osobama bez odlaganja uklanjanje predmeta iz stavka 1. ovoga članka postavljenih bez odobrenja Općine.

(3) Ukoliko predmet iz stavka 1. ovoga članka postavljen na temelju odobrenja Općine ima nedostatke, oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar narediti će vlasniku odnosno korisniku njegovo uklanjanje ili njegovo usklađivanje s izdanim odobrenjem. Ukoliko se nedostaci na predmetu iz stavka 1. ovoga članka u ostavljenom roku ne otklone ili ne usklade s odobrenjem, narediti će se njegovo uklanjanje o trošku i riziku počinitelja putem treće osobe.

(4) Ako su predmeti iz stavka 1. ovoga članka dotrajali, komunalni redar narediti će njihovo uklanjanje ili zamjenu.

(5) Ukoliko fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju komunalnog redara iz ovoga članka, komunalni redar privremeno će ukloniti predmete iz stavka 1. ovoga članka o trošku i riziku počinitelja putem treće pravne ili fizičke osobe.

(6) Protupravno postavljeni predmeti iz stavka 1.ovoga članka nepoznatog počinitelja ukloniti će se sukladno propisima, o trošku Općine.

Članak 61.

(1) Zabranjeno je na cestama, ulicama, putovima, trgovima i drugim prometnim i javnim površinama i privatnim površinama koje se nalaze uz javne površine u naselju i izvan naselja ostavljati tehnički neispravna, neregistrirana, dotrajala i oštećena vozila, kamp kućice te drugi krupni otpad kao i ostavljanje plovnih objekata i prikolica za prijevoz istih.

(2) Vlasnik odnosno posjednik objekata i predmeta iz stavka 1. ovog članka dužan je iste ukloniti u danom roku određenim rješenjem komunalnog redara.

(3) Ako vlasnik ili posjednik objekte i predmete iz stavka 1. ovog članka sam ne ukloni, uklonit će se po nalogu komunalnog redara na odgovarajuće odlagalište, a o trošku vlasnika odnosno posjednika, uključujući troškove premještanja, skladištenja i čuvanja.

(4) Karoserija vozila, dijelovi karoserije vozila i drugi predmeti na javnoj površini, smatrati će se napuštenom stvari i ukloniti po nalogu komunalnog redara putem pravne ili fizičke osobe registrirane za skupljanje ili obradu otpada.

(5) Odluku o troškovima premještanja i skladištenja tehnički neispravnih vozila, neregistriranih vozila i ostalih napuštenih vozila, kamp kućica te drugog krupnog otpada kao i plovnih objekata i prikolica za prijevoz istih donosi općinski načelnik.

Članak 62.

(1) Protupravno postavljeni predmeti, vozila, objekti i uređaji uklonjeni sa javnih površina, te privatnih površina mogu se temeljem pisanog zahtjeva preuzeti u roku od 30 dana uz predočenje dokaza o vlasništvu i dokaza o podmirenim sveukupnim troškovima uklanjanja, skladištenje i čuvanja.

(2) Ukoliko vlasnik ne preuzme u zadanom roku uklonjen predmet, vozilo, objekt ili uređaj, isti će se smatrati komunalnim otpadom odnosno napuštenim stvarima i s njima će se tako i postupati.

8.MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 63.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo.

(2) Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

(3) Komunalni redar dužan je kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju, činjenice i podatke utvrđene u redovitom postupanju.

(4) Komunalni redari moraju nositi službenu odoru u obavljanju poslova nadzora provedbe komunalnog reda. Službeno svojstvo komunalnog redara, njegov identitet i ovlasti dokazuju se posebnom iskaznicom.

(5) Obrazac iskaznice i službena odora propisuje se Pravilnikom o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Punat.

Članak 64.

(1) Komunalni redar narediti će fizičkim ili pravnim osobama radnje u svrhu provođenja

komunalnog reda. Komunalni redar u provođenju komunalnog reda iz ove Odluke sukladno Zakonu ovlašten je:

-rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

-izricati mandatne kazne

-predložiti pokretanje prekršajnog postupka

(2) Komunalni redar dužan je fizičku ili pravnu osobu prijaviti nadležnoj inspekciji ili dugom javnopravnom tijelu kada je za određeno postupanje nadzor predviđen posebnim propisima.

(3) Komunalni redar ovlašten je u provedbi komunalnog reda zatražiti i pregledati isprave temeljem kojih je moguće utvrditi identitet fizičke osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi.

(4) Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Fizičke i pravne osobe dužne su na traženje komunalnog redara dati na uvid, dostaviti ili pripremiti točne i potpune podatke koji su potrebni za obavljanje nadzora.

(6) Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

9. KAZNENE ODREDBE

Članak 65.

(1)Novčanom kaznom kazniti će se za prekršaj pravna osoba u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna ako:

-ne održava urednim, čistim te u stanju funkcionalne sposobnosti opremu iz čl.4.,

-ne pridržava se odredaba čl.7.,

-ne pridržava se odredaba čl.8.,

-ne pridržava se odredaba čl.9.,

-ne pridržava se odredaba čl.10.,

-ne održava čistim i urednim izloge ili u njima drži ambalažu te skladišti robu, odnosno postupa suprotno odredbama čl.11.,

-postavlja opremu bez ili suprotno odobrenju općinskog načelnika odnosno suprotno odredbama čl.12.,

-izlaže robu suprotno čl. 12. st.9.,

-ne pridržava se odredaba čl.13. st.2 i 3.,

-postavlja urbanu opremu suprotno čl.14.,

-postavlja plakate i reklame suprotno odredbama čl.17. i 18.,

-postavlja opremu za reklamiranje suprotno čl.19. st.2. i 5.,

-reklamira se zvučnim signalima protivno odredbama čl.20.,

-prodaje robu bez ili suprotno odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela čl.23. st.2.,

-postavlja pokretne naprave odnosno opremu bez odobrenja ili suprotno odobrenju, odnosno postupa protivno odredbama čl.23. i 24.,

-postavlja putokaze bez ili suprotno odobrenju, odnosno postupa protivno odredbama čl.25. st.1. i 2.,

-postavlja na javnoj površini privremeni nužnik bez odobrenja, odnosno postupa protivno odredbama čl.26. st.2.,

-ne održava telefonske govornice urednim i ispravnim, odnosno postupa suprotno odredbama čl.27. st.2.,

-ne održava hidrante u ispravnom stanju skukladno čl.27.st.5.,

-neovlašteno upotrebljava, oštećuje ili uništava hidrante sukladno čl.27. st.6.,

-ne održava stajališta javnog prometa sukladno čl.28.,

-ne pridržava se odredaba čl.29.,

-ne održava u uporabnom stanju objekte i uređaje javne rasvjete, odnosno postupa suprotno odredbama čl.30. st.2.,

-ne pridržava se odredaba čl.31.,

-ne pridržava se odredaba čl.32.,

-ne pridržava se odredaba čl.33. st.6.,

-ne pridržava se odredaba čl.34.,

-postupa suprotno odredbama čl.35. st.1.,

-ne pridržava se odredaba čl.36.,

-ne pridržava se odredaba čl.37.,

-javne površine koristi protivno njihovoj namjeni, zauzima javnu površinu u bilo koju svrhu bez odobrenja, te onečišćuje, uništava ili oštećuje javne površine kao i objekte i uređaje što su na njima ili su njihov sastavni dio, odnosno postupa suprotno odredbama čl.38.,

-ne pridržava se odredaba čl.39.,

-na javnim zelenim površinama sječe ili oštećuje drveće i grmlje, neovlašteno sakuplja i odnosi dijelove drveća i grmlja, sakuplja i odnosi plodine, kopa i odvozi zemlju, pijesak, kamenje, humus, pere i servisira vozila, ispušta motorna ulja i druge štetne tvari, površine određene za dječju igru i opremu za igru djece koristi protivno njihovoj namjeni, slobodno pušta životinje, pričvršćuje ili vezuje bilo kakve predmete na stabla i grmove, sadi stabla bez odobrenja, odnosno postupa suprotno odredbama čl.41.,

-ne pridržava se odredaba čl.42.,

-ne pridržava se odredaba čl.43.,

-ne pridržava se odredaba čl.44.,

-zauzima javnu površinu bez ili protivno odobrenju radi odlaganja građevinskog materijala, podizanja građevinskih skela te organiziranje gradilišta, površinu ne ogradi urednom i ispravnom ogradom propisno označenom i osvjetljenom, građevinski materijal ne složi, ne osigura zemlju da se ne rasipa, ne drži rastresit materijal u spremištima te ne vrati površinu u prvobitno stanje, odnosno postupa protivno odredbama čl.45.,

-privremeno zauzima javnu površinu za parkiranje, reportažnih, mjernih, specijalnih i drugih vozila posebne namjene bez odobrenja čl.46.st.1.,

-ne obavijesti nadležno javnopravno tijelo o prekopu radi hitne intervencije, ukoliko uredno ne sanira prekop ili izvodi radove prekopa u vrijeme kada to nije dozvoljeno, odnosno postupa protivno odredbama čl.47.,

-ne pridržava se odredaba čl.48.,

-kampira na javnim ili privatnim površinama protivno odredbama čl.49.,

-koristi površinu javne namjene za iskrcaj ogrijeva na način da je oštećuje te da ometa promet ili njeno korištenje za određenu javnu namjenu, vrši iskrcaj drva u vrijeme zabrane ili ograničenja obavljenja tih radova, ne ukloni iskrcana drva u zadanom roku i ne očisti korištenu površinu, odnosno postupa protivno odredbama čl.50.,

-vrši ukrcaj i iskrcaj robe na javnim površinama a da isto nije nužno ili prilikom ukrcaja i iskrcaja oštećuje javnu površinu, odnosno ometa promet ili se nepotrebno zadržava na javnoj površini, odnosno postupa suprotno odredbama čl.51.,

-ne pridržava se odredaba čl.52,

-ne pridržava se odredaba čl.53.,

-drži kopitare, papkare, perad, kuniće pčele, zvjeri i druge opasne životinje, odnosno postupa protivno odredbama čl.54., 55. i 56.,

-ne pridržava se odredaba čl.58.,

-ne pridržava se odredaba čl.59.,

-postavlja elemente urbane opreme na javne površine, zemljišta ili građevine bez ili protivno odobrenju, odnosno postupa protivno odredbama čl.60.,

-postupa protivno odredbama čl.61.,

-na traženje komunalnog redara ne predoči, dostavi ili pripremiti točne i potpune podatke ili isprave koje su potrebne za obavljanje nadzora, onemogućuje nesmetano obavljanje nadzora, odnosno postupa protivno odredbama čl.64.,

(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se obrtnik i osoba koja obavlja

drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba i odgovorna

osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1.ovog članka.

(4) Komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez obaveznog prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde sukladno odredbama zakona i ove Odluke.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 20/08) i sve njezine izmjene i dopune (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 6/13 i 2/18).

(2) Svi postojeći akti doneseni na temelju Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 20/08, 25/09 i 6/13), ostaju na snazi do donošenja novih sukladno ovoj Odluci. Zadužuje se nadležni upravni odjel da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke, izvrši uskladu postojećih općih akata sa ovom Odlukom.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-02-01-18-10

U Puntu, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr