SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

13.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/ 13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13),Općinsko vijeće Općine Punat, na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJA I MREŽE
DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU
OPĆINE PUNAT

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Punat utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Punat, iskaz je usklađivanja potreba građana s područja Općine Punat te financijskih mogućnosti Općine Punat.

Prava i obaveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Općine Punat u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Punat za tekuću godinu.

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanja djelatnosti izdano od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Općine Punat djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić »Lastavica« (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) čiji je osnivač Općina Punat.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Puntu, Ul. Ivana Gorana Kovačića 81.

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Punat čini Dječji vrtić « Lastavica« koji obavlja svoju djelatnost na jednoj lokaciji i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Redoviti vrtićki program može se provoditi u objektu Dječjeg vrtića.

Program javnih potreba za djecu s teškoćama, program predškole, program katoličko-vjerskog odgoja i kraći programi (igraonice) mogu se provoditi u objektu Dječjeg vrtića.

Članak 6.

Na području Općine Punat može se istovremeno osigurati provedba predškolskog odgoja u tri (3) skupine.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa utvrđuje se za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« br. 63/08. i 90/10.) te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića usklađuje se s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Članak 7.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića Općine Punat može se proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija te se planira pripajanje Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« Krk u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Općine Punat mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Općina Punat nije osnivač, ali Općina Punat ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama, osim uz iznimku propisanu člankom 9. ovog Plana.

III.SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

Članak 8.

Općina Punat sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa Dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Punat za tekuću godinu.

Članak 9.

Na području Općine Punat djeluje Dječji vrtić svete Male Terezije, Podružnica Punat, IvanaGorana Kovačića 63, osnivač Hrvatska provincija KarmelićankiBožanskog Srca Isusova Zagreb, Leskovački brijeg 15, Hrvatski Leskovac.

Općina Punat sufinancira Dječji vrtić svete Male Terezije sukladno odredbama Sporazuma o sufinanciranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Sv.Male Terezije«, Zagreb, Podružnica Punat KLASA:601-01/10-01/2, URBROJ:2142-02-02-2-10-5 od 28. lipnja 2010. godine.

Općina Punat u slučaju pripajanja Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« Krk sufinancirat će troškove smještaja djece u redovnim programima sukladno odredbama posebnog Sporazuma o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk.

Općina Punat može proračunskim sredstvima sufinancirati i posebne programe sukladno Proračunu.

Članak 10.

Općina Punat će po zahtjevu roditelja za svako dijete s prebivalištem na području Općine Punat koje po prijavi na javni natječaj za upis u Dječji vrtić, nije ostvarilo upis za tekuću pedagošku godinu, sufinancirati troškove smještaja djeteta u redovnom programu Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk na području drugih otočnih jedinica lokalne samouprave temeljem planiranih proračunskih sredstava.

Jedinice lokalne samouprave čiji roditelji koriste usluge dječjeg vrtića u drugoj JLS snose razliku između ekonomske cijene i roditeljske uplate dječjeg vrtića koji dijete pohađa.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-02-01-18-9

U Puntu, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr