SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.

7.

Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/ 17), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/17) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službeni novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), općinski načelnik Općine Dobrinj, daje

SUGLASNOST
na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada

I.Daje se suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje općine Dobrinj koji se primjenjuje od 1. travnja 2018. godine.

II.Utvđuje se da je prije nego je dana suglasnost na Prijedlog cjenika razmatrano da li je isti sukladan Zakonu, Uredbi i Odluci i da li su predložene cijene takve da potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad. S tim u svezi, a sukladno i Zaključku Općinskog vijeća Općine Dobrinj od 30. siječnja 2018. godine, KLASA:021-05/18-01/1, URBROJ:2142-04-01-18- 10, zataženo je od PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. da se ponovno razmotri predloženi način obračuna cijene javne usluge.

III.Utvrđuje se da je, slijedom navedenog u točci II. ove Suglasnosti, zaprimljeno Obrazloženje uz prijedlog obračuna cijene javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., veljača 2018. godine.

IV.Utvrđuje se da je, sukladno odredbama članka 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. dužno predati Izvješće o radu davatelja javne usluge koje Izvješće, između ostalog, sadrži i podatke o ukupnom godišnjem prihodu i trošku javne usluge. Također, ističe se da će se u drugoj polovici 2018. godine započeti s zbrinjavanjem miješanog komunalnog otpada na Regionalnom centru Marišćina.

V.Slijedom navoda u točci IV. suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje općine Dobrinj se daje do dobivanja podataka o godišnjem prihodu i trošku javne usluge odnosno do započetog zbrinjavanja otpada na Regionalnom centru Marišćina, a sve s obzirom na nove podatke koji utječu na formiranje iznosa obvezne minimalne javne usluge, kao dijela strukture cijene.

KLASA: 363-02/18-01/4

URBROJ: 2142-04-02-18-4

U Dobrinju, 30. ožujka 2018. godine

Općinski načelnik
Neven Komadina


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr