SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/ 01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13 ) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 05. ožujka 2018. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE MRKOPALJ

Članak 1.

U Statutu Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13) članak 18. mijenja se i glasi:

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u općini, predsjednik općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan,općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Članak 2.

Članak 19. stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 29. stavku 1. podstavku 7. riječi »te raspolaganju ostalom imovinom « zamjenjuju se riječima »i drugom raspolaganju imovinom« , a riječi »odnosno raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima »odnosno drugom raspolaganju imovinom«.

Članak 4.

Članak 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori ,odnosno do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno zakonu.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori ,odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno zakonu.

Iza stavka 4. ovoga članka dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Članak 5.

Članak 41. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Općinski načelnik:

1.priprema prijedloge općih akata,

2.izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća,

3.usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Mrkopalj u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,

4.upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Mrkopalj kao i njezinim prihodima i rashodima ,u skladu sa zakonom i statutom,

5.odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Mrkopalj i drugom raspolaganju imovinom u skladu s zakonom,statutom i posebnim propisima,

6.imenuje i razrješuje predstavnike Općine Mrkopalj u tijelima javnih ustanova ,trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iza obavljanje gospodarskih,društvenih,komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

7.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

U slučaju iz stavka 2. točke 5. ovog članka općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kn, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna , tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu općine i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 3. ovog članka odlučuje Općinsko vijeće.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2. točke 6. ovog članka općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju Službenih novina Primorsko-goranske županije koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 6.

U članku 47. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovitih lokalnih izbora.

Članak 7.

Iza članka 48. dodaje se članak 48a. koji glasi:

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika i njegovog zamjenika,odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Članak 8.

Članak 49. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti :

- 20% ukupnog broja birača u Općini Mrkopalj,

-2/3 članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini Mrkopalj ,Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika .

Referendum za opoziv općinskog a načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskoga načelnika .

Članak 9.

U članku 51. riječi »i nadziru« , »te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere« brišu se, a iza riječi »Općine« stavlja se točka.

Članak 10.

U članku 57. stavku 1. riječi »organizacije i udruženja građana« zamijenjuju se riječima »članovi Općinskog vijeća«

U stavku 2. riječi »ili njihove organizacije i udruženj« zamjenjuju se riječima« članovi Općinskog vijeća«

Članak 11.

Članak 69. mijenja se i glasi:

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Općine Mrkopalj,pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 12.

U članku 71. stavak 1. riječ »domaćina« zamjenjuju se riječju »gospodara«.

Članak 13.

Članak 72. mijenja se i glasi:

Prihodi Općine Mrkopalj su:

-općinski porezi, prirez,naknade,doprinosi i pristojbe ,

-prihodi od stvari u vlasništvu Općine Mrkopalj i imovinskih prava,

-prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Mrkopalj, odnosno u kojima Općina Mrkopalj ima udio ili dionice,

-prihodi od naknada za koncesije,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Mrkopalj u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkom porezu,

-sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu ,

-drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 14.

Članak 75. mijenja se i glasi:

Temeljni financijski akt Općine Mrkopalj je proračun.

Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj,dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom.

Proračun Općine Mrkopalj donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom

Članak 15.

Članak 85. stavak 2. mijenja se i glasi:

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Klasa:021-05/18-01/01

Urbroj:2112-05-01-18-2

Mrkopalj, 05. ožujka 2018.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj
Predsjednik
Zvonko Matković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr