SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA BAŠKA

12.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17) Općinski načelnik Općine Baška, dana 16. siječnja 2018. godine, donio je

P L A N
prijma u službu u 2018. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška u 2018. godini.

Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Baška u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška predviđeno ukupno 14 službeničkih radnih mjesta i 1 namješteničko, od kojih je, na dan 31. prosinca 2017. godine, 10 službeničkih radnih mjesta popunjeno na neodređeno vrijeme.

III.

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2018. godini, u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, planira se zaposliti:

.na neodređeno vrijeme, na radno mjesto »Voditelj Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša« - 1 izvršitelj,

.na neodređeno vrijeme, na radno mjesto »komunalni redar« u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj

.na određeno vrijeme, razdoblje svibanj - rujan 2018. godine, na radno mjesto »komunalni redar« u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - 2 izvršitelja,
sve zbog povećanog obima posla, ali i uočenih problema u održavanju komunalnog reda tijekom turističke sezone.

Ako tijekom godine prestane služba nekom od službenika, neovisno o razlozima, na upražnjeno radno mjesto će se, provedbom oglasa/natječaja, u službu primiti službenik, na određeno ili neodređeno vrijeme, ovisno o tome kakva je služba i na kojem radnom mjestu, bila službeniku, kome je ista prestala.

IV.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 119-01/18-01/1

URBROJ: 2142-03-02/1-18-1

Baška, 16. siječnja 2018. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=10007&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr