SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA MATULJI

13.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 04/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2018. godine usvojilo je

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2017. god.

U prilogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da ukupno izvršenje iznosi 6.035.621,79 kn odnosno 94,21% od planiranog.

I.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 24. studenog 2016. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/16), I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 27. srpnja 2017. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 20/17). i II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g. usvojene na sjednici Općinskog vijeća 26. listopada 2017. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/17).

II.Za pokriće ukupnih troškova održavanja komunalne infrastrukture u 2017 g. utrošena su po pojedinim izvorima financiranja slijedeća sredstva:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (44 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (85 m), taložnice, pjeskolovi (44 kom) i slivnici (526 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju utvrdi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

Za potrebe održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda utrošeno je ukupno 89.625,58 kn.

A 201402 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA 492.454,94 kn

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta uz državnu cestu na dionici Permani - Pasjak, čišćenje autobusnih čekaonica, uklanjanje smeća sa divljih deponija, odvoz krupnog otpada (baje), kao i intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina...). Također uključuje i čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija po mjesnim područjima.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su strojno pometane i strojno prane.

Za uslugu pometanja, odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak, te čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija po mjesnim područjima ukupno je utrošeno 346.076,60 kn.

Na području mjesnih odbora i šireg centra Matulja organizirano je prikupljanje krupnog otpada prema unaprijed određenom rasporedu, u čiju je svrhu utrošeno 99.731,27 kn.

Za intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina, uklanjanje predmeta s javne površine i slično) utrošeno je 45.468,00 kn.

Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Matulji od 28. lipnja 2002. godine, Općina Matulji se obvezala plaćati odvoz smeća građanima naselja Ivanići u ime obeštećenja za zagađenje okoliša do zatvaranja postojećeg deponija Osojnica od strane Općine Matulji. Za tu je namjenu utrošeno 1.179,07 kn.

A 201403 - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA
I DERATIZACIJA 64.777,70 kn

32.1. - KOMUNALNE USLUGE - DEZINFEKCIJA,
DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.610,00 kn

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i usvojenog »Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije« u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodila se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine Matulji kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u čiju je svrhu utrošeno 23.000,00 kn.

Za nadzor nad provođenjem preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine Matulji utrošeno je 8.610,00 kn.

32.2. - HIGIJENIČARSKE USLUGE. . . . . . 33.167,70 kn

Poslovi veterinarsko higijeničarske službe obuhvaćaju uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji. U tu je svrhu tijekom godine utrošeno 33.167,70 kn.

A 201403 ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 2.139.456,62 kn

47. -ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.057.898,50 kn

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje na postojećim površinama u Matuljima (park ispred zgrade Općine, okoliš crkve i škole, površine uz stubište Mate Balote uključujući spomenik, drvored i zelene površine uz glavnu prometnicu centra Matulja, zavoj na Kuku, BUS ugibalište, zelene površine na parkiralištu Hangar, zelene površine zdravstvenog centra uz glavnu prometnicu, zelene površine u Puharima, površine na ulazu u radnu zonu R-1, te zelene površine uz Jankovićev dolac).

Na širem području održavaju se zelene površine na parkiralištima u Jušićima, Permanima i Rukavcu (pokraj crkve), zelene površine parka Kalić i pokraj doma u Rukavcu, u okućnici doma Veli Brgud, zelene površine uz igralište Rupnjak, površine kod doma Jurdani, površine kod pješačkog mosta u Šmogorima, kao i zelene površine kod vijadukta Bermač.

Održavane su i površine spomenika u Jurdanima, Jušićima, Rukavcu, Bregima, Mihotićima, Permanima, Žejanama, Velikim i Malim Munama, Lisini, Kućelima, Miklaviji, Frlaniji, Lipi i Matuljima.

U 2017. godini na redovno održavanje zelenih površina je u ukupno utrošeno 811.547,05 kn, dok je na potrošnju vode utrošeno 105.346,03 kn.

Tijekom 2017. godine završeni su započeti radovi i usluge uređenja zelenih površina iz 2016. godine, a odnose se na uređenje zelenih površina u Jurdanima u ukupnom iznosu od 44.713,72 kn, Velom Brgudu u iznosu od 1.427,50 kn, Rukavcu u iznosu od 24.975,00 kn, Matuljima u ukupnom iznosu od 2.830,00 kn, Frančićima u iznosu od 23.187,50 kn, te Žejanama u iznosu od 6.847,50 kn.

Tijekom godine uređena je još jedna površina u Jurdanima u iznosu od 23.707,45 kn, dok je na održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina ukupno utrošeno 13.316,75 kn.

47.1 -OREZIVANJA RASLINJA UZ
KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.067,13 kn

Pored održavanja zelenih površina, vršena je i sanitarna sječa te orezivanje suhih stabala na širem području Općine Matulji (Žejane, Lisina, Veli Brgud, Permani, Matulji...) na što je ukupno utrošeno 29.117,13 kn, dok je na održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje, te uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama ukupno utrošeno 69.950,00 kn.

Krajem godine ugovoreni su radovi na sanitarnoj sječi lipe uz toplu vezu u Matuljima u iznosu od 3.250,00 kn, a izvoditi će se početkom 2018. godine.

48. -ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427.498,88 kn

Tijekom 2017. godine završeni su započeti radovi na uređenju javnih površina iz 2016. godine, a odnose se na sanaciju potpornog zida u Jušićima (Rupnjak) u iznosu od 95.619,76 kn, uređenje javne površine u Brcima u ukupnom iznosu od 170.459,31 kn, te uređenja dijela površine uz parkiralište kraj groblja Matulji u ukupnom iznosu od 31.331,00 kn, dok su tijekom godine ugovoreni i izvedeni radovi na uređenju javne površine u Bregima (6.081,25 kn), uređenju javne površine između zgrade Općine i crkve (15.375,00 kn), uređenju javne površine u Velom Brgudu (32.882,50 kn), uređenju javne površine u Jurdanima (12.357,00 kn).

Prema ugovoru o redovnom održavanju javnih površina utrošeno je 29.864,11 kn, dok je na materijal za ostale manje sitne popravke na javnim površinama ukupno utrošeno 13.071,23 kn.

S naslova ove pozicije ukupno je utrošeno 2.500,00 kn za uslugu godišnjeg redovnog održavanja podiznog stupića u ulicu Draga Gervaisa, dok je za popravak nakon njegovog oštećenja utrošeno 17.957,72 kn.

Krajem godine ugovoreno je uređenje javnog puta u Poščićima (Bregi) u iznosu od 23.512,50 kn, koje će se izvoditi početkom 2018. godine.

48.1 - DEKORACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.792,50 kn

Dekoracija na području Općine Matulji uključuje novogodišnju i »pusnu« dekoraciju. Novogodišnju dekoraciju obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste, dok Pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

Tijekom 2017. godine u tu je svrhu ukupno utrošeno 71.792,50 kn.

48.3 - ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI . . . . 0,00 kn

Sredstva osigurana za održavanje javne cisterne u Velom Brgudu nisu utrošena, već če se sanaciji pristupiti prilikom uređenja objekta vrtića i škole.

48.4 -POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA . . . . . . . . . . . . . 16.341,25 kn

Tijekom 2017. godine izvršeno je uređenje dotrajalih košarica, klupa i naprava na području Općine Matulji u ukupnom iznosu od 16.341,25 kn.

48.5 - HITNE INTERVENCIJE . . . . . . . . . . 40.583,12 kn

Iznos od 20.563,75 kn utrošen je na nabavu betonskih »New Jersey« blokova koji služe kao prepreka na putevima (pristupima) deponijima i sl., a postavlja ih komunalni redar prilikom provođenja svojih nadzora. Iznos od 7.000,00 kn utrošen ja na sanaciju manjeg odrona na groblju u Mauljima, iznos od 6.144,37 kn na hitnu sanaciju oštećene dekorativne rasvjete, dok je preostali iznos od 6.875,00 kn utrošen na manje hitne intervencije po nalozima komunalnog redara.

Krajem godine ugovoren je projekt uklanjanja ruševne građevine u Šapjanama u iznosu od 5.625,00 kn, koji će se realizirati početkom 2018. godine, a koji je pokrenut u inspekcijskom nadzoru komunalnog redara.

48.6 -TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426.275,24 kn

Tijekom 2017. godine završeni su ugovoreni radovi iz 2016. godine na asfaltiranju igrališta u Šapjanama i Pasjaku na što je ukupno utrošeno 259.629,69 kn, dok je na označavanje igrališta utrošeno 11.800,00 kn.

Za potrebe održavanja nogometnog igrališta u Munama namireni su troškovi potrošnje vode za navodnjavanje travnjaka u iznosu od 32.841,97 kn, utrošak električne energije u iznosu od 9.755,60 kn, dobave lož ulja u iznosu od 9.670,00 kn, dok je 60.700,00 kn utrošeno na razne usluge održavanja.

S naslova ove pozicije osposobljena je rasvjeta za potrebe igrališta (boćališta) u Brcima u iznosu od 10.206,25 kn, sanirano oštećenje betonskih ploča na dječjem igralištu dječjeg vrtića u Matuljima u iznosu od 12.062,50 kn, dok je na ostale manje troškove održavanja na igralištima Rupa, Jurdani, Trtni, Rukavac, ukupno utrošeno 19.609,23 kn.

A 201405 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 2.236.087,46 kn

46. -ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA . . . . . . . . . . . . . . 1.764.917,91 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 104,07 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« d.o.o. Jurdani, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rizle, košenje trave i krčenje šiblja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Godišnji ugovor održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 1.611.446,83 kn, koji je u 2017. godini realiziran u iznosu od 1.610.418,39 kn, odnosno 99,94%.

Svake godine vrši se obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, STOP oznaka i ostalih znakova upozorenja. Ukupan iznos radova izveden je u iznosu od 99.921,69 kn.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji u iznosu od 29.655,00 kn, dok je za uređenje ugibališta uz nerazvrstanu cestu za Škalniški utrošeno 24.922,83 kn.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Matulji tijekom 2017. godine sveukupno je utrošeno 1.764.917,91 kn.

46.1 - ODRŽAVANJE BUS STANICA . . . 30.590,60 kn

Tijekom 2017. godine završeni su ugovoreni radovi iz 2016. godine i to na postavi nadstrešnice na autobusnoj stanici uz centar primarne zdravstvene zaštite u Matuljima u iznosu od 4.037,41 kn, te farbanje stanica u Permanima i Velom Brgudu u ukupnom iznosu od 6.433,50 kn.

Na autobusnim čekaonicama u Matuljima, Bregima i Brgudu su izvedeni razni sitniji radovi na održavanju u ukupnom iznosu od 20.119,69 kn.

46.2HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.646,89 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi interventnih zahvata na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

Tijekom 2017. godine troškovi su se odnosili na izradu prometnog projekta za potrebe organizacije smotre zvončara u Matuljima, preregulaciju prometa, te objavu obavijesti o preregulaciji prometa u javnom glasilu u ukupnom iznosu od 16.646,89 kn.

46.3ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.932,06 kn

Tijekom 2017. godine završeni su ugovoreni radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta iz 2016. godine i to u Pužima, Bregima i Matuljima (Mihelići i Luskino) u ukupnom iznosu od 416.027,06 kn, dok je na ispitivanje asfalta utrošeno 7.905,00 kn.

A 201406 ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN
OBILJEŽJA 57.567,51 kn

51. -UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.966,81 kn

Tijekom 2017. godine završeni su ugovoreni radovi iz 2016. godine na sanaciji spomenika poginulim borcima NOR-a i spomen kosturnice u Pasjaku u iznosu od 23.250,00 kn.

S naslova ove pozicije utrošeno je 18.575,00 kn na obnovu spomenika u Žejanama, 1.000,00 kn na sanaciju oštećenja spomen ploče u Frančićima, dok je 5.141,81 kn utrošeno na sanaciju spomenika NOB-a u Pemanima.

Krajem godine ugovoreni su radovi na uređenju površine oko spomenika u Velikim i Malim Munama u iznosu od 12.818,75 kn, a realizirati će se početkom 2018. godine.

51.1 - USLUGA PRODAJA GROBNICA. 9.600,70 kn

Sredstva su iznosu od 9.600,70 kn utrošena za podmirenje troškova prodaje grobnica na novoizgrađenom djelu groblja u Matuljima koje u ime Općine Matulji vrši trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Jurdani.

A 201407 JAVNA RASVJETA 955.651,98 kn

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK). . 799.768,23 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje javne rasvjete u 2017. godini.

52. -JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.883,75 kn

Troškovi redovnog održavanja javne rasvjete u 2017. god iznose 155.883,75 kn.

KLASA: 400-08/17-01/0007

URBROJ: 2156-04-01-3-3-17-0014

Matulji, 6. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc. oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr