SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA MATULJI

12.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 123/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije,br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 6. ožujka 2018. godine donosi:

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Statutu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst i 39/15), iza članka 20. dodaje se novi članak 20.a koji glasi:

»Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. ovog Statuta, referendum se raspisuje i radi opoziva općinskog načelnika i njegovih zamjenika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovih zamjenika može podnijeti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine ili 2/3 članova Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referendum za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Ako je raspisivanje referendum za opoziv općinskog načelnika predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s općinskim načelnikom, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 2.

U članku 21. stavku 2. riječi »u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog« zamjenjuju se riječima »dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog za raspisivanje referendum u roku od 30 dana od dana primitka«.

U istom članku dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ako su prijedlog za raspisivanje referendum za opoziv načelnika i njegovih zamjenika podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti na način propisan stavkom 2. ovog članka«.

Članak 3.

U članku 32. stavku 1. točki 8. u prvom retku iza riječi »nekretnina« dodaju se riječi »te drugom raspolaganju imovinom«.

Članak 4.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstuiranja Općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanja Općinskog vijeća. Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 5.

U članku 43. stavku 3. točki 6. riječi »odnosno raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima »i drugom raspolaganju imovinom«.

U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik dužan je objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz točke 15. ovog članka u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja odluke.»

Članak 6.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata tijela općine.«

Članak 7.

U članku 62.stavku 1. riječi »organizacije i udruženja građana« zamjenjuje se riječima »1/3 vijećnika«.

U stavku 2. riječi »ili njihove organizacije i udruženja« zamjenjuju se riječima »ili vijećnici«.

Članak 8.

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može na prijedlog općinskog načelnika raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, Pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove«.

Članak 9.

U članku 78. stavku 1. riječ »domaćina« zamjenjuje se riječju »gospodara«.

Članak 10.

U članku 79. stavku 2. točki 4. riječi »koji daje Općinsko vijeće« brišu se.

Točka 6. mijenja se i glasi: »udio u zajedničkom porezu«.

U točki 7. riječi »i dotacije« brišu se.

Članak 11.

U članku 82. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj,dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U stavku 3. riječi »Općinsko vijeće donosi« zamjenjuju se riječima »Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika donosi do 31. prosinca«.

Članak 12.

U članku 88. riječi »te obavlja nadzor nad zakonitošću« zamjenjuju se riječima »te nadzire zakonitost«.

Članak 13.

U svim člancima koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 14.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Matulji.

Članak 15.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/17-01/0035

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0004

Matulji, 14. 02. 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr