SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.

1.

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 33. Stavka 7.Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br: 94/13 i 73/17, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« br: 50/17) i Odlukom o načinu prikupljanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada (»Službene novine PGŽ« br: 2/18,3/18) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradonačelnik Grada Krka, razmatrajući zahtjev tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14, za davanje suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, na 33. Kolegiju gradonačelnika održanom 26. veljače 2018. godine, donio je sljedeći

Z A K L J U Č A K
Daje se suglasnost tvrtki Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14 na prijedlog Cjenika javne usluge
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada (od 01.04.2018.), koji je dostavljen zahtjevom Klasa:363-01/18-21/02, Urbroj:2142-03/03-18-1
od 13. veljače 2018. godine.

Obrazloženje:

Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14 obratila se sa zahtjevom Klasa: 363-01/18-21/02, Urbroj:2142-03/ 03-18-1 od 13. veljače 2018. godine za ishođenje suglasnosti na Prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Zahtjev je podnesen na temelju odredbi uvodnog Zakona o o održivom gospodarenju otpadom i Odluke o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (»SN PGŽ«, broj 2/ 18).

Na temelju predmetnog zahtjeva Ponikve eko otok Krk d.o.o., a sukladno odredbama članka 25. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj broj 41/14), Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka je na sjednici održanoj 23. veljače 2018. godine dao pozitivno mišljenje na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Slijedom naprijed iznesenom, na temelju odredbi članka 33. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom »Narodne novine« broj 50/ 17) i Odluke o načinu prikupljanja javne usluge miješanog i biorazgradivog otpada (»Službene novine PGŽ« br: 2/18), dana je suglasnost na prijedlog Cjenika javne usluge... i riješeno kako je to u izreci Zaključka navedeno.

KLASA:307-02/18-01/01

URBROJ: 2142/01-02/1-18-2

Krk, 27. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr