SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

12.

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavak 4.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donosi dana 28.02.2018. godine

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1(UPU 20, T16)

I.

Dana 20.12.2017.godine donijeta je Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16) (KLASA:350-03/17-30/2, URBROJ:2107/ 02-04-17-3) (u daljnjem tekstu: Plan) prema kojoj je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje (u daljnjem tekstu:Odjel)proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan.

II.

Razlozi donošenja Plana utvrđeni su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 28/17) i to su:

-prostor planiranja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene max.površine 15 ha koji se nalazi u zaštićenom obalnom području mora,

-u obuhvatu Plana planira se gradnja objekta vrste hotel i ostalih objekata iz skupine hoteli u skladu sa važećim Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli max.kapaciteta 1050 ležajeva,

-smještajne građevine unutar obuhvata Plana moraju biti udaljene najmanje 100 m od obalne crte i svojim oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima.

III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš odnosno ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za donošenja Plana Odjel je zatražio mišljenja tijela određena posebnim propisima utvrđena točkom V. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16)

U propisanom roku od 30 dana zaprimljena su mišljenja navedena u tablici kako slijedi:

                                           *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

IV.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene iz mišljenja dostavljenih od javnopravnih tijela iz točke III.ove Odluke vidljivo je da Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i iz mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Plan će biti prihvatljiv za ekološku mrežu te se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

V.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan (KLASA:350-03/17-30/2,URBROJ:2107/2- 07-17-9) i dana 21.02.2018. godine izdano je mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (KLASA:351-01/18- 04/8, URBROJ:2170/1-03-08/7-18-2).

VI.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje informirat će javnost o ovoj Odluci sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N.RH 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:350-03/17-30/2

URBROJ:2107/02-04-17-10

Novi Vinodolski, 28.02.2018.

Gradonačelnik
Velimir Piškulić, oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1048&mjesto=51250&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr