SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

3.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11,27/13,48/13-pročišćeni tekst,2/ 14,96/16 i 70/17) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 05. ožujka 2018. donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj
za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2018. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Mrkopalj za 2018. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci ,odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 500,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 50, 00 kuna.

Prema sastavu Općinskog vijeća podzastupljeni spol su žene.

Članak 4.

Političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Mrkopalj za 2018. godinu u godišnjem iznosu,kako slijedi:

HDZ (Ukupno 4 člana,
od toga 1 žena) 2.050,00 kn

SDP (2 člana) 1.000,00 kn

HSS (1 član) 500,00 kn

HSP AS (1 član) 500,00 kn

Unija Kvarnera (1 član) 500,00 kn

Članovi izabrani s Liste grupe birača:

Zvonko Matković 500,00 kn

Damir Jakovac 500,00 kn

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiro- račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača , tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa:021-05/18-01/01

Urbroj: 2112-05-01-18-1

Mrkopalj, 05. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Zvonko Matković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr