SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

2.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13, 73/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom («Narodne novine» br. 50/2017), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 05. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Odluka)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, postupanje s biorazgradivim komunalnim otpadom te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada kao i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s ovom javnom uslugom, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mrkopalj, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Članak 3.

Ova Odluka sadrži sljedeće:

1.kriterij obračuna količine otpada,

2.standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

3.najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,

4.obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5.područje pružanja javne usluge,

6.opće uvjete ugovora s korisnicima.

7.odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

8.odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.)

9.odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

10.odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge

11.odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja usluge za pojedinog korisnika javne usluge

12.odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge

13.način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

14.način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

15.odredbe o ugovornoj kazni.

16.kriterij za određivanje korisnika javne usluge u čije ime Općina Mrkopalj preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu

17.odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada

18.odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru javne usluge

19.način obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Članak 4.

Na postupke koji se vode u vezi sa izvršenjem ove Odluke u dijelu koji nije posebno uređen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/ 17), supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku ( Narodne novine 47/2009).

II. DAVATELJ JAVNE USLUGE

Članak 5.

(1)Područje pružanja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom je područje Općine Mrkopalj.

(2)Davatelj usluge, usluge povezane s javnom uslugom i usluge koja se pruža na zahtjev korisnika javne usluge (U daljnjem tekstu: Davatelj usluge) je Komunalac d.o.o., Supilova ulica 173, 51300 Delnice, OIB 22745185008

III. KORISNIK JAVNE USLUGE

Članak 6.

(1)Korisnik javne usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) na području pružanja javne usluge je vlasnik ili korisnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog Korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge.

(2)Više Korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema Davatelju usluge.

Članak 7.

Korisnik može biti:

1.fizička osoba sa prebivalištem na području Općine Mrkopalj (1. kategorija Korisnika),

2.fizička osoba sa privremenim boravištem na području Općine Mrkopalj (2. kategorija Korisnika),

3.fizička i pravna osoba koja na području Općine Mrkopalj obavlja djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (3. kategorija Korisnika).

Članak 8.

(1)1. kategorija Korisnika (fizičke osobe sa prebivalištem na području Općine Mrkopalj) je podijeljena u sljedeće skupine:

Skupina 1.1. - fizičke osobe u kućanstvima

Skupina 1.2. - fizičke osobe u kućanstvima koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba/apartmana/kuća.

(2)2. kategorija Korisnika (fizičke osobe sa privremenim boravištem na području Općine Mrkopalj) je podijeljena u sljedeće skupine:

Skupina 2.1.- fizičke osobe u kućanstvima

Skupina 2.2.- fizičke osobe u kućanstvima koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba/apartmana/kuća.

(3)3. kategorija Korisnika cjenikom će se podijeliti u skupine ovisno o potencijalu proizvodnje miješanog komunalnog otpada :

Članak 9.

(1) Korisnici mogu koristiti individualne ili zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad. Zajedničke spremnike koriste Korisnici ako uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi radi tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, neracionalnog povećanja troškova i drugih opravdanih okolnosti.

(2) Korisnici kategorije 3. su dužni proizvodni otpad koji je nastao kao proizvod njihove djelatnosti, zbrinjavati putem ovlaštenog sakupljača uz propisanu prateću dokumentaciju ili putem Davatelja usluge, na način kako je usluga ugovorena, i to samo za vrste otpada za koje Davatelj usluge posjeduje dozvolu za gospodarenje.

IV. DEFINICIJE

Članak 10.

(1) Pojedini pojmovi za potrebe ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1.ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na materijal od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača

2.animalni otpad je otpad pod kojim se podrazumijevaju životinjske lešine, otpad životinjskog podrijetla, sporedne nejestive nusproizvode klanja, krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu, životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu, otpaci iz valionica i sl.

3.biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda

4.biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom

5.biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je bio otpad i otpadni papir i karton osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad

6.boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila

7.cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

8.električni i elektronički otpad ( u daljnjem tekstu EE oprema) su: veliki kućanski uređaji, mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike, oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje i foto naponske ploče, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati ( osim velikih nepokretnih industrijskih alata), igračke koje sadrže električne ili elektroničke komponente , oprema za razonodu i sportska oprema koje sadrže električne ili elektroničke komponente, medicinski proizvodi koji sadrže električne ili elektroničke komponente

9.evidencija o preuzetom komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu: Evidencija) je evidencija koju vodi Davatelj usluge i sadrži podatke o Korisniku, korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta i korištenju javne usluge preuzimanja glomaznog otpada

10.građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada

11.građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao

12.interventno sakupljanje otpada je sakupljanje otpada uređajima i opremom u svrhu hitnog uklanjanja otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta

13.izjava o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) je izjava na obrascu koju korisnik javne usluge ispunjava i dostavlja Davatelju usluge

14.javna površina je površina javne namjene sukladno Prostornom planu Općine Mrkopalj

15.javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

16.jednokratna ambalaža je ambalaža izrađena samo za jednu uporabu

17.komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva

18.korištenje javne usluge je predaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelju usluge

19.krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

20.medicinski otpad je otpad nastao prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i/ili životinja, otpad nastao u istraživačkim djelatnostima kao i otpad nastao prilikom pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja

21.miješani komunalni otpad - je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01

22.mjesto primopredaje je lokacija spremnika kod korisnika javne usluge

23.mobilno reciklažno dvorište - mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

24.obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Obavijest) je obavijest Davatelja usluge korisniku javne usluge o načinu korištenja javne usluge i javne usluge povezane s javnom uslugom

25.obračunsko mjesto je adresa nekretnine

26.obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge

27.obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge

28.odvojeno sakupljanje otpada je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada

29.onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica nedozvoljene emisije i/ili drugog štetnog djelovanja, ili izostanaka potrebnog djelovanja, ili utjecaja zahvata koji može promijeniti kakvoću okoliša

30.onečišćivač je svaka fizička i pravna osoba, koja posrednim ili neposrednim djelovanjem, ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćivanje okoliša

31.onečišćujuća tvar je tvar ili skupina tvari, koje zbog svojih svojstava, količine i unošenja u okoliš, odnosno u pojedine sastavnice okoliša, mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi, biljni i/ili životinjski svijet, odnosno biološku i krajobraznu raznolikost

32.opasna tvar je propisom određena tvar, mješavina ili pripravak, koji je u postrojenju prisutan kao sirovina, proizvod, nusproizvod ostatak ili među proizvod, uključujući i one tvari za koje se može pretpostaviti da mogu nastati u slučaju nesreće

33.opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenja otpadom (Narodne novine br. 94/13)

34.otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa

35.otpadna ambalaža je ambalaža koja nastaje nakon odvajanja proizvoda od ambalaže u koju je proizvod bio pakiran, a koju posjednik odbacuje ili predaje kao otpad

36.otpadna ambalaža u sustavu povratne naknade je staklena, plastična (PET) i metalna (Al/Fe) jednokratna ambalaža za piće (osim one za mlijeko i tekuće mliječne proizvode) koja je volumena većeg od 0,20 l i koja na sebi ima oznaku sustava povratne naknade

37.posjednik otpada je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada

38.povratna (višekratna) ambalaža je ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu i čiji povrat i višekratnu uporabu osigurava proizvođač ili prodavatelj sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način

39.prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi

40.primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika javne usluge te preuzimanje tog otpada od strane Davatelja usluge

41.problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu

42.proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača

43.reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

44.reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

45.spremnik za sakupljanje otpada može biti posuda (kontejner, kanta i sl.) i/ili vreća

46.sustav sakupljanja komunalnog otpada je sustav kojeg čine javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezana s javnom uslugom

47.ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) je ugovor između Davatelja usluge i korisnika javne usluge kojim se uređuje pružanje i korištenje javne usluge

48.ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti korisnik javne usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru

49.usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika javne usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

50.zeleni otpad je biološki razgradivi otpad pod kojim se podrazumijeva trava, lišće, granje voćaka i ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

V.NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA TE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, TEKSTILA, PROBLEMATIČNOG OTPADA I KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA KAO I NAČIN GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U VEZI S OVOM JAVNOM USLUGOM

Sadržaj javne usluge

Članak 11.

Kriterij obračuna količine otpada vrši se temeljem volumena ugovorenog spremnika i volumena i broja pražnjenja istoga, a na načelu »onečišćivač plaća«.

Članak 12.

(1)Javna usluga iz članka 1. ove Odluke obuhvaća sakupljanje miješanog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta/mjesta primopredaje Korisnika.

(2)Do izgradnje kompostane Davatelj usluge neće sakupljati biorazgradivi komunalni otpad.

(3)Usluga u vezi sa javnom uslugom iz članka 2. ove Odluke obuhvaća:

1.sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini (zelenih otoka) ili spremnika/tipiziranih vrećica na obračunskom mjestu Korisnika,

2.sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada na obračunskom mjestu korisnika javne usluge i na adresi nekretnine Korisnika ukoliko se ona razlikuje od adrese obračunskog mjesta Korisnika.

3.sakupljanje problematičnog otpada kako je uređeno ovom Odlukom a u skladu s posebnim propisima.

4.sakupljanje posebnih kategorija otpada kako je uređeno u daljnjem tekstu ove Odluke, a u skladu s posebnim propisima,

(4)Usluga koja se pruža na zahtjev Korisnika obuhvaća:

1.preuzimanje miješanog komunalnog na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada,

2.preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada.

Članak 13.

Najmanja učestalost primopredaje spremnika je:

-najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada,

-najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad.

Standardi obavljanja javne usluge

Članak 14.

Davatelj usluge je dužan pružati, a Korisnik ima pravo koristiti javnu uslugu iz članka 1. ove Odluke u skladu sa sljedećim standardima:

1.Korisniku mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu/ mjestu primopredaje, korištenjem mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenih na javnoj površini (zelenih otoka) i odvoz krupnog (glomaznog) otpada,

2.odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika/vrećice na obračunskom mjestu/mjestu primopredaje Korisnika.

Članak 15.

Korisnici koji koriste zajednički spremnik su:

1.Korisnici u više-stambenim objektima ili

2.Korisnici koji koriste zajednički spremnik jer Davatelj usluga ne može vozilom pristupiti nekretnini Korisnika, odnosno, ukoliko pojedinačno korištenje usluge za posljedicu ima znatno povećavanje troškova Javne usluge.

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada

Članak 16.

(1) Davatelj usluge je dužan Korisniku obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.

(2) Kao kriterij količine miješanog komunalnog otpada utvrđuje se volumen ugovorenog spremnika i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

Članak 17.

(1)Obračunsko razdoblje kroz kalendarsku godinu je jedan mjesec što predstavlja dvanaest obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu.

(2)Obračun za iznos javne usluge vrši se početkom tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Obveze Davatelja usluge

Članak 18.

(1) Davatelj usluge je dužan:

1.osigurati Korisniku 1. i 2. kategorije spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada,

2.osigurati Korisniku 1. i 2. kategorije spremnike na zelenim otocima za odlaganje papira i kartona, otpadnog stakla i plastike,

3.osigurati Korisniku 3. kategorije spremnik za miješani komunalni otpad, i korištenje spremnika na zelenim otocima kojima ambalažno staklo i otpadna plastika nisu proizvodni otpad,

4.označiti spremnik oznakom,

5.dostaviti Korisniku Obavijest,

6.preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika,

7.odgovarati za sigurnost, redovitost, i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

8.osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

9.osigurati provjeru podataka navedenih u Izjavi,

10.voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,

11.motivirati Korisnike na individualno kompostiranje cjenikom.

(2) Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više Korisnika koristi zajednički spremnik osim kada uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi zbog tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, neracionalnog povećanja troškova i drugih okolnosti, usluga se osigurava putem zajedničkih spremnika na lokaciji zajedničkog obračunskog mjesta/mjesta primopredaje kojeg određuje Davatelj usluge.

(3) Davatelj usluge je dužan gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada na način koji ne dovodi do mije šanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva.

Obveze Korisnika

Članak 19.

(1)Korisnik je dužan:

1.postupati s otpadom na odgovarajući način sukladno važećim zakonskim i pod zakonskim propisima.

2.Korisnici kategorije 1. i 2. su dužni koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad Davatelju usluge.

3.Postupati sa spremnicima da ih održava u čistom i ispravnom stanju.

4.Osigurati dostupnost spremnika za pražnjenje Davatelju usluge bez obzira na vremenske uvijete (snijeg i slično).

5.Korisnici kategorije 3. su dužni koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad Davatelju usluge, a proizvodni otpad ovlaštenom sakupljaču, iznimno Davatelju usluge, ukoliko je tako ugovoreno.

6.Korisnici kategorije 3. su dužni o svom trošku (ili o trošku ovlaštenog sakupljača) osigurati spremnike za odlaganje proizvodnog otpada.

7.Korisnici kategorije 3. su dužni predati reciklabilni otpad Davatelju usluge ukoliko isti nije proizvodni otpad.

8.Omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku/vrećici na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini.

9.Postupati s otpadom na obračunskom mjestu/mjestu primopredaje Korisnika na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika/vrećice i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada.

10.Odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom/ vrećicom na obračunskom mjestu/mjestu primopredaje Korisnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci.

11.Zajedno s ostalim Korisnicima na istom obračunskom mjestu/mjestu primopredaje, odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci.

12.Predavati reciklabilni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

13.Predavati problematični otpad u mobilno reciklažno dvorište ili ovlaštenom sakupljaču (samo 1. i 2. kategorija Korisnika).

14.3. kategorija Korisnika je dužna predavati problematični otpad (opasni otpad) ovlaštenom sakupljaču uz propisanu prateću dokumentaciju.

15.Koristiti spremnike na zelenim otocima u skladu s njihovom namjenom.

16.Redovito i u roku plaćati javnu uslugu temeljem računa Davatelja usluge.

17.Pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni podataka navedenih u Izjavi, a najkasnije 15 dana nakon nastale promjene.

18.Dostaviti dokaze o trajnom ne korištenju nekretnine svake godine za prethodno razdoblje od godinu dana.

19.Korisnicima javnih usluga koji koriste zajedničke spremnike preporuča se iste ograditi na način da se onemogući trećim osobama odlaganje u spremnike,(u protivnom se korisnicima obračunava preuzeta količina miješanog komunalnog otpada koja se nalazi u spremniku i neposredno uz spremnik).

20.Novi korisnici - u najdužem roku od mjesec dana od stjecanja prava nad nekretninom ili početka korištenja nekretnine, obavijestiti Davatelja usluge o početku korištena javne usluge.

(2)U slučaju Promjene vlasnika nekretnine, davanja u najam/zakup iste ili promjene podataka navedenih u Izjavi potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

- Kupoprodajni ugovor

- Ugovor o darovanju

- Ugovor o najmu

- Ugovor o zakupu

-Neki drugi dokument iz kojeg je vidljiva promjena (npr. Rješenje o nasljeđivanju).

(3) Dokumentacija iz stavka 2. ovog članka se može predati:

-Pisanim putem na adresu: Komunalac d.o.o., Supilova ulica 173, 51300 Delnice

-e- mailom: komunalac@komunalac.hr

-faxom na broj +385(0)51 812 034

-osobno u sjedištu Davatelja usluge (radnim danom od ponedjeljka do petka od 7-14 sati na adresi: Komunalac d.o.o., Supilova ulica 173, 51300 Delnice

Članak 20.

(1) Smatra se da vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, trajno ne koristi nekretninu ako nekretnina nije korištena 12 uzastopnih mjeseci ili dulje i u tom slučaju isti nije obveznik korištenja javne usluge.

(2) Vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine je dužan Davatelju usluge dostaviti dokaz o nekorištenju nekretnine (očitanje brojila struje, vode i sl.) i jedino u tom slučaju nije obveznik plaćanja računa za javnu uslugu. Dokaz o ne korištenju isti je dužan dostavljati svakih 12 mjeseci za prethodni period.

(3) U slučaju da vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine nije u mogućnosti dostaviti dokaz o nekorištenju iste, dužan je plaćati javnu uslugu.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Članak 21.

Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada je digitalna evidencija Davatelja usluge kojom se evidentiraju očitanja barkoda ili RFID čipa koji se nalazi na spremniku Korisnika, bilo da se radi o individualnom ili zajedničkom spremniku, kod preuzimanja istog na obračunskom mjestu Korisnika.

Članak 22.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

-Korisniku usluge

-korištenju javne usluge za obračunsko mjesto

-korištenju mobilnog reciklažnog dvorišta

-korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada.

Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada

Članak 23.

Davatelj usluge osigurava spremnike za prikupljanje komunalnog otpada i predaje ih Korisniku na korištenje.

Članak 24.

(1) Komunalni otpad se prikuplja u standardnim tipiziranim spremnicima za komunalni otpad (u daljnjem tekstu: spremnici).

(2) Spremnici za pojedine vrste otpada mogu biti u različitim bojama, u istim bojama a različite boje poklopaca ili u istim bojama, a razlikuju se temeljem natpisa o vrsti otpada koja se u njima odlaže.

(3) Komunalni otpad može se odlagati i u namjenske standardizirane vrećice za prikupljanje otpada u slučaju, da Davatelj usluge vrećice primijeni u sklopu organizacije sustava gospodarenja otpadom.

(4) Svi spremnici za prikupljanje otpada, osim vrećica, moraju imati na sebi naziv otpada za koji su namijenjeni, oznaku Davatelja usluge i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu.

(5) Standardizirane vrećice za prikupljanje otpada moraju imati otisnuti naziv otpada za koji su namijenjene i oznaku Davatelja usluge.

Članak 25.

(1)Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada Davatelj usluge osigurava korisnicima spremnike sljedećih standardnih veličina:

1.spremnik volumena 60 litara

2.spremnik volumena 120 litara

3.spremnik volumena 240 litara

4.spremnik volumena 770 litara

5.spremnik volumena 1100 litara

6.vrećice volumena 60 litara za miješani komunalni otpad,

7.vrećice volumena 120 litara za reciklabilni otpad.

(2)Ovisno o količini otpada, Korisnici 3. kategorije za proizvodni reciklabilni otpad mogu s Davateljem usluge ugovoriti uslugu prikupljanja navedenog otpada, pod uvjetima koje odredi Davatelj usluge.

Članak 26.

(1)Na zelenim otocima prikuplja se otpadni papir i karton, ambalaža od stakla i otpadna plastika.

(2)Davatelj usluge ukloniti će spremnike sa zelenih otoka kada Korisnicima bude omogućena predaja reciklabilnog otpada na njihovom obračunskom mjestu/mjestu primopredaje.

Članak 27.

Otpadni tekstil sakuplja se putem odgovarajućih spremnika koje će osigurati Davatelj usluge.

Članak 28.

Davatelj usluge temeljem kategorije Korisnika, mjesta primopredaje spremnika, i temeljem podataka iz Izjave Korisnika ugovara vrstu spremnika za pojedine Korisnike.

Članak 29.

(1)Vrećice za odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada Korisnik kupuje kod Davatelja usluge, a cijena istih odgovara cijeni odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu.

(2)Vrećice za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada Korisnik preuzima kod Davatelja usluge, bez naknade,u slučaju kada je davatelj usluge predvidio vrećice za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada.

Informiranje javnosti

Članak 30.

(1) Općina Mrkopalj i Davatelj usluge su dužni na svojoj mrežnoj stranici objaviti i ažurno održavati popis koji sadrži sljedeće informacije:

-lokacije i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta,

-lokacije zelenih otoka (dok su i zeleni otoci način za prikupljanje komunalnog otpada),

-uputu o preuzimanju glomaznog (krupnog) otpada na zahtjev Korisnika,

-brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje EE otpada,

-brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje građevnog otpada koji sadrži azbest,

-brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje otpadnih motornih vozila

-mjesta za preuzimanje uginulih životinja (kućnih ljubimaca) i animalnog otpada

-uputu o kompostiranju za Korisnike koji individualno kompostiraju biootpad

(2) Davatelj usluge je osim informacija navedenih u stavku 1.ovog članka dužan na svojim mrežnim stranicama objavljivati i:

-obavijest koja mora sadržavati plan odvoza s datumima, miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada.

-uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

-područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju Korisniku.

Članak 31.

Davatelj usluge je dužan gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva.

Ambalažni otpad

Članak 32.

(1) Potrošač (kupac) ima pravo na naknadu u iznosu od 0,50 kn za svaku jedinicu ambalaže za piće (PET bocu, staklenu bocu i Al-Fe limenku) koja je ista u sustavu povratne naknade, a koju je vratio u trgovinu.

(2) Ambalaža koju potrošač vraća u trgovinu mora biti ispražnjena od sadržaja, ne smije biti zgnječena ili uništena,

(3) Potrošač (kupac) nema pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka ako ambalaža ne odgovara navedenim uvjetima i ako se ne radi o ambalaži obuhvaćenoj povratnom naknadom.

(4) Prodavatelj (trgovina na malo) koji prodaje pića, a čiji prodajni prostor je veći od 200 četvornih metara je dužnan:

1.tijekom cijelog radnog vremena preuzimati od potrošača ambalažu od pića,

2.jasno i vidljivo označiti mjesto preuzimanja ambalaže od pića te informirati potrošača o načinu preuzimanja iste (ručno ili putem aparata za preuzimanje ambalaže),

3.omogućiti prihvat ambalaže i isplatiti naknadu potrošaču za predanu ambalažu.

(5)Prodavatelj (trgovina na malo) čiji je prodajni prostor manji od 200 četvornih metara nije dužan, ali može od potrošača preuzimati ambalažu od pića samostalno unutar vlastitog prodajnog prostora ili u suradnji sa sakupljačem izvan vlastitog prodajnog prostora.

(6)Prodavatelj koji obavlja trgovinu na veliko i koji u svojoj ponudi ima pića je dužan omogućiti preuzimanje ambalaže od pića od svojih kupaca (kafića, restorana, hotela i sl.).

Članak 33.

Korisnici javnih usluga iz kategorije 1. i 2. su dužni ambalažu koja nije opasni otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ju ovisno o vrsti materijala (staklo, papir i karton, plastika,):

1.odlagati u odgovarajuću vrećicu ili individualni spremnik,

2.predati u mobilno reciklažno dvorište,

3.predati sakupljaču otpadne ambalaže za ambalažu obuhvaćenu povratnom naknadom,

4.odložiti u odgovarajući spremnik na zelenim otocima.

Članak 34.

(1)Korisnici javnih usluga iz kategorije 3. su dužni ambalažu koja je proizvodni otpad a koja nije opasni otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ju prema vrsti materijala predati:

1.sakupljaču otpadne ambalaže,

2.prodavatelju proizvoda ukoliko se radi o povratnoj ambalaži.

(2)Korisnici javnih usluga iz kategorije 3. su dužni ambalažu koja nije proizvodni otpad i nije opasni otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ju prema vrsti materijala predati Davatelju usluge ili odložiti u spremnike na zelenim otocima.

Članak 35.

Korisnici javnih usluga iz kategorije 3. koji su ovlašteni sakupljači ambalaže obuhvaćene povratnom naknadom, dužni su predati nadležnoj službi Davatelja usluge do kraja veljače tekuće godine, za prethodnu godinu, Izvješće o vrsti i količini preuzete ambalaže u prethodnoj godini.

Članak 36.

Korisnici javnih usluga iz kategorije 1. i 2. su dužni otpadnu ambalažu koja je opasni otpad (ambalaža od boja, lakova, razrjeđivača, sredstava za čišćenje, sredstava za zaštitu bilja i sl.) odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ju odvojeno predati u:

1.mobilno reciklažno dvorište,

2.prodavatelju (u trgovinu na malo) proizvoda od kojih je nastala ova otpadna ambalaža.

Članak 37.

Korisnici javnih usluga iz kategorije 3. su dužni ambalažu koja je opasni otpad predati ovlaštenom sakupljaču uz propisanu prateću dokumentaciju.

Članak 38.

(1)Prodavatelj koji prodaje proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad (KB 15 01 10*-ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima) je dužan preuzimati takvu otpadnu ambalažu od fizičkih osoba.

(2)Prodavatelj je obvezan postaviti spremnik za sakupljanje otpadne ambalaže koja je opasni otpad i na vidnom mjestu, na ulazu za potrošače u trgovinu, informirati potrošače o njihovoj mogućnosti predaje i njegovoj dužnosti preuzimanja otpadne ambalaže koja je opasni otpad u njegovom prodajnom prostoru tijekom cijelog radnog vremena.

Otpadno staklo

Članak 39.

(1) Korisnici javne usluge iz kategorija 1. i 2. otpadno ambalažno staklo mogu predavati na slijedeće načine:

1.u individualnim spremnicima/vrećicama za otpadno ambalažno staklo,

2.u spremnike za ambalažno staklo na zelenim otocima,

3.u mobilnom reciklažnom dvorištu

4.prodavatelju, ukoliko se radi o staklenoj ambalaži obuhvaćenoj povratnom naknadom.

(2) U spremnike iz stavka 1. ovog članka ne smije se odlagati:

-prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,

-žarulje i fluorescentne svjetiljke,

-porculanski i keramički predmeti.

-Ogledala

(3) Štedne žarulje i fluorescentne cijevi su EE otpad i način postupanja opisan je u članku 43. ove Odluke.

(4) prozorsko staklo, automobilsko staklo, armirano staklo su glomazni otpad i s njima je potrebno postupati kao i sa ostalim glomaznim otpadom.

(5) porculanski i keramički predmeti, čaše i sl. potrebno je odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad.

Članak 40.

Korisnici javne usluge iz kategorije 3. otpadno ambalažno staklo koje je proizvodni otpad su dužni predavati ovlaštenim sakupljačima uz propisanu prateću dokumentaciju, iznimno, Davatelju usluge ukoliko je takva usluga ugovorena.

Problematični otpad

Članak 41.

Korisnik je dužan izdvojiti problematični otpad (opasni otpad) iz miješanog komunalnog otpada.

Članak 42.

(1)Korisnik iz kategorije 1. i 2. dužan je predati problematični otpad na jedan od slijedećih načina i to u:

-mobilno reciklažno dvorište,

-za otpadnu ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (ambalaža od proizvoda za zaštitu bilja, ambalaža boja, lakova i razrjeđivača i sl.) na način propisan u članku 36. ove Odluke.

Članak 43.

Korisnici javnih usluga iz kategorija 1. i 2. dužni su predavati EE otpad na slijedeće načine:

1.halogene žarulje, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja, te otpadne EE uređaje i opremu prodavatelju koji u svom prodajnom programu ima EE opremu, bez naknade i obveze kupnje,

2.EE opremu koju zbog kvara preuzima serviser, isti je dužan preuzeti i zbrinuti od Korisnika besplatno, ukoliko se utvrdi da popravak nije moguć ili komercijalno nije isplativ,

3.u mobilnom reciklažnom dvorištu,

4.ovlaštenom sakupljaču pozivom na besplatni broj koji je objavljen na web stranici Davatelja usluge

Članak 44.

Korisnici iz kategorije 3. dužni su predavati EE otpad ovlaštenom sakupljaču uz potrebnu prateću dokumentaciju.

Članak 45.

Odlaganje EE otpada na javnim površinama i pokraj kontejnera za ostale vrste otpada je zabranjeno.

Krupni (glomazni) otpad

Članak 46.

Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom i koji se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07 - glomazni otpad, propisan je Dodatkom naputka o glomaznom otpadu (NN 79/15)

Članak 47.

(1)Davatelj javne usluge je dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad (3m3) od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

(2)Davatelj javne usluge je dužan na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

(3)Davatelj javne usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge uz prisutnost istoga u što krčem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge.

Članak 48.

Odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama, osim na dan preuzimanja istoga od strane Davatelja usluge, uz dogovor sa Davateljem usluge, je zabranjeno.

Otpadni tekstil i obuća

Članak 49.

(1)Korisnik iz kategorija 1. i 2. mogu predati otpadni tekstil i obuću na sljedeće načine:

1.u mobilnom reciklažnom dvorištu,

2.prodavatelju čija je prodajna površina tekstila i/ili obuće veća od 400 metara kvadratnih koji je dužan osigurati preuzimanje od posjednika iz kućanstva, bez naknade i bez obveze kupnje, za onu vrstu tekstila odnosno obuće koja se predaje kao otpad, a koju on ima u svom asortimanu prodaje.

3.humanitarnim organizacijama

(2)Korisnik iz kategorije 3. otpadni tekstil dužni su predavati ovlaštenom sakupljaču.

Biorazgradivi otpad namijenjen kompostiranju

Članak 50.

(1)Biorazgradivi komunalnim otpadom korisnici kategorije 1. i 2. mogu samostalno kompostirati.

(2)Biorazgradivi komunalni otpad korisnici kategorije 3. kojima je biorazgradivi otpad proizvodni otpad, su dužni predavati ovlaštenom sakupljaču uz propisanu prateću dokumentaciju.

Članak 51.

Davatelj usluge može osigurati komposter za individualno kompostiranje Korisnicima koji žele kompostirati biorazgradivi otpad u svojim okućnicama/balkonima.

Članak 52.

Davatelj usluge cjenikom utvrđuje mehanizme kojima potiče samostalno kompostiranje.

Članak 53.

(1)U slučaju samostalnog kompostiranja Korisnik je dužan kompostirati otpad na način da ne ugrožava okoliš u skladu sa higijensko-sanitarnim uvjetima.

(2)Korisnik je dužan kompostirati isključivo zeleni otpad i bio otpad iz vlastitog kućanstva.

(3)Kompostiranje iz prethodnog stavka se može vršiti isključivo u:

-komposterima,

-kompostnim hrpama koje ne smiju biti veće od 2 m3 ukoliko se radi o individualnom stanovanju.

(4)Komposteri/ kompostne hrpe ne smiju širiti neugodan miris i moraju biti smještene najmanje 2 m od granice susjedne parcele.

(5)Kompostiranje se može vršiti u komposterima od 60 litara maksimalno, u slučaju kada kompostiranje vrši Korisnik iz više stambenog objekta.

(6)Kompostiranje se može odvijati isključivo pod kontroliranim uvjetima, korištenjem enzima, kalifornijskih crva i/ili prirodnim putem bez dodataka.

(7)U slučaju neprimjerenog načina kompostiranja koje za posljedicu ima neugodan miris, prisutnost glodavaca i sl. Davatelj usluge može zabraniti kompostiranje Korisniku u suradnji s komunalnim redarstvom i naložiti plaćanje ugovorne kazne.

Članak 54.

(1)Zeleni rezani otpad ( lišće, grane, trava i sl.) je zabranjeno odlagati u kontejnere za miješani komunalni otpad.

(2)Korisnik može samostalno kompostirati zeleni rezani otpad na propisani način.

Otpadni papir i karton

Članak 55.

(1)Sakupljanje otpadnog papira i kartona (novine, časopisi i manja kartonska ambalaža) se obavlja najmanje jednom mjesečno za 1. i 2. kategoriju Korisnika.

(2)Sakupljanje otpadnog papira i kartona za 3. kategoriju Korisnika se obavlja ukoliko je tako ugovoreno između Korisnika i Davatelja usluge, u dinamici kako je ugovoreno.

Članak 56.

Korisnici iz kategorija 1. i 2. su dužni predavati otpadni papir na jedan od slijedećih načina:

1.putem individualnih spremnika/vrećica na obračunskom mjestu Korisnika,

2.putem spremnika na zelenim otocima,

3.u mobilnom reciklažnom dvorištu.

Članak 57.

(1)Korisnici iz kategorije 3. su dužni predavati otpadni papir i karton na jedan od sljedećih načina:

1.putem spremnika/vrećica dodijeljenih od strane Davatelja usluge ukoliko je tako ugovoreno,

2.ovlaštenim sakupljačima/prijevoznicima otpadnog papira i kartona uz propisanu prateću dokumentaciju.

(2) Korisnici javnih usluga koji obavljaju djelatnost, a imaju veće količine otpadnog papira i kartona, mogu s Davateljem usluge ugovoriti dodjelu spremnika i učestalost odvoza prema potrebama i mogućnostima Davatelja usluge.

Mobilno reciklažno dvorište

Članak 58.

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se zaprimati sljedeće vrste otpada prikazane u tablici 2.

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 59.

Davatelj usluge odrediti će vrste otpada iz tablice 2. koje će zaprimati u mobilnom reciklažnom dvorištu sukladno potrebama Korisnika.

Članak 60.

Davatelj usluge cjenikom može odrediti pogodnosti za Korisnike koji koriste mobilno reciklažno dvorište.

Članak 61.

(1)Davatelj usluge dužan je osigurati sakupljanje otpada navedenog u tablici 2., članaka 58.. ove Odluke, putem mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom u svaka tri mjeseca u svakom naselju, a sukladno Planu razmještaja mobilnog reciklažnog dvorišta koji Korisnik dobiva krajem tekuće godine za iduću godinu.

Sakupljanje miješanog komunalnog otpada

Članak 62.

(1)Sav odloženi miješani komunalni otpad u kantama za miješani komunalni otpad mora se nalaziti u kanti, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(2)Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.

(3)Korisnici koji koriste vrećice Davatelja usluge za predaju miješanog komunalnog otpada dužni su ih zatvoriti na način kako bi se spriječilo rasipanje otpada iz vrećice.

(4)Korisnik je dužan koristiti spremnike/vrećice u skladu sa njihovom namjenom.

Članak 63.

Predaja otpada putem individualnih ili zajedničkih spremnika te putem vrećica se vrši prema rasporedu odvoza kojeg Davatelj usluge objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 64.

(1)Korisnici javne usluge koji koriste individualne spremnike, kojima volumen miješanog komunalnog otpada premašuje volumen spremnika, moraju višak otpada odlagati u vrećama Davatelja usluge volumena 60 litara, koje se evidentiraju na temelju bar koda koji se nalazi na vrećici i naplaćuje kao preuzeti spremnik ukoliko se predaje miješani komunalni otpad

(2)Ukoliko se pored ugovorenog spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada, ukazuje potreba za dodatnim vrećicama više od 2 puta uzastopno u dva obračunska razdoblja, Korisniku se dodjeljuje prvi veći spremnik.

Članak 65.

Zabranjeno je odlagati reciklabilni otpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad, građevinski otpad u spremnike za miješani komunalni otpad.

Članak 66.

(1)Miješani komunalni otpad se prikuplja u spremnicima/vrećicama za miješani komunalni otpad,

(2)Vrećice za miješani komunalni otpad volumena 60 litara mogu koristiti:

-korisnici usluga kategorije 2. jednokratno prilikom odlaska iz objekta koji se koristi povremeno,

-korisnici kategorije 1. i 2. ukoliko u kratkom vremenskom razdoblju imaju potrebu za predavanjem veće količine otpada od one predviđene spremnicima.

(3)Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada su spremnici volumena 60 litara 120 litara i 770 litara.

Članak 67.

(1)Spremnici za komunalni otpad kod Korisnika moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja usluge i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku i obračunskom mjestu (čip ili bar kod).

(2)Spremnici za komunalni otpad postavljeni na javnoj površini moraju imati oznaku Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se sakuplja putem tog spremnika.

VI. OBVEZNA MINIMALNA JAVNA USLUGA

Članak 68.

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Članak 69.

(1)Obvezna minimalna javna usluga obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškove osoblja, planirane troškove ulaganja u sustav i sve druge troškove osim direktnih troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a temeljem godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Davatelja usluge i godišnjeg Plana ulaganja u sustav.

(2)Ulaganje u komunalni sustav za gospodarenje otpadom planira Davatelj usluge i o tome donosi Odluku do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VII. CIJENA JAVNE USLUGE

Članak 70.

(1)Cijena javne usluge se iskazuje kao zbroj troškova minimalne javne usluge, troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, ugovorne kazne (ukoliko je Korisnik postupio protivno ovoj Odluci) i naknade za građenje.

(2)Predstavničko tijelo Općine Mrkopalj može odlukom odrediti Korisniku usluge obvezu plaćanja naknade za građenje u skladu s Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, a koji je sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se donosi sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. Naknada za građenje obračunava se po litri predanog miješanog komunalnog otpada i prihod je Općine Mrkopalj.

(3)Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (trošak pretovarnih stanica, trošak prijevoza od pretovarne stanice do odlagališta/centara za gospodarenje otpadom i trošak obrade i zbrinjavanja) se iskazuju kao dio cijene javne usluge za količinu (litre) predanog miješanog komunalnog otpada a izraženi su u kunama (JCV).

(4)Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada obračunavaju se temeljem evidencije o količini predanog miješanog komunalnog otpada.

(5)Promjenom troškova navedenih u stavku 2. ovog članka, mijenja se i jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada (JCV)

Članak 71.

Općina Mrkopalj preuzima obvezu plaćanja javne usluge temeljem kriterija iz Zakona o socijalnoj skrbi kojima se određuju korisnici socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu i temeljem dodatnih kriterija, ukoliko su oni propisani od strane Općine Mrkopalj.

Suglasnost na cjenik

Članak 72.

(1)Načelnik Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Načelnik) daje suglasnost na prijedlog cjenika, odnosno njegove izmjene i dopune.

(2)Načelnik je dužan očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti.

(3)Ukoliko se Načelnik ne očituje u roku od 15 dana na prijedlog cjenika, smatra se da je suglasan sa prijedlogom cjenika.

Članak 73.

Davatelj usluge objavljuje suglasnost na cjenik/izmjene i dopune cjenika, u Službenim novinama Općine Mrkopalj.

Članak 74.

Davatelj usluge je dužan obavijestiti Korisnika o cjeniku/ izmjenama i dopunama cjenika 30 dana prije dana primjene cjenika.

Obračun cijene javne usluge

Članak 75.

(1)Cijena javne usluge - CJU

Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama - JCV

Cijena minimalne javne usluge - CMJU

Ugovorna kazna - UK

Broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada - BP

Udio Korisnika - U

Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom razmjerno predanom volumenu - NG

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada izražena u kunama- C

(2) Izračun se vrši na slijedeći način: C = JCV x BP x U

CJU = (JCV x BP x U) + CMJU + UK + (BP x U) x NG

skraćeno: CJU = C + CMJU + UK + NG

Članak 76.

(1)Kad više Korisnika zajednički koriste spremnik, bez obzira na kategoriju Korisnika, zbroj udjela svih Korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja usluge, mora iznositi jedan.

(2)Kriterij za određivanje udjela Korisnika usluge u slučaju kada su korisnici usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu Korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

(3)Ukoliko zajednički spremnik koriste korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, Davatelj usluge je dužan omogućiti Korisnicima pojedinačno korištenje usluge.

Članak 77.

Kad više Korisnika koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kada se ne utvrdi odgovornost pojedinog Korisnika snose svi Korisnici koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

VIII.KORIŠTENJE JAVNE USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

Članak 78.

(1)Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, velike količine snijega koje onemogućavaju prometovanje vozila Daavatelja usluge, poplave, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

(2)U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj usluge će bez odgode obavijestiti Korisnike putem mrežnih stranica/ sredstava javnog informiranja o njihovom nastupanju.

(3)Ispunjenje obveza Davatelja usluge iz Ugovora u slučaju iz stavka 1. ovog članka će se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njegovog trajanja.

IX.IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE ( u daljnjem tekstu: Izjava)

Članak 79.

(1)Korisnik je dužan dostaviti Davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge.

(2)Izjava iz stavka 1. ovoga članka daje se na obrascu koji sadrži sljedeće:

1.obračunsko mjesto,

2.podatke o Korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnika te OIB i adresu),

3.mjesto primopredaje,

4.udio u korištenju spremnika,

5.vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci,

6.broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,

7.očitovanje o kompostiranju biootpada,

8.očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,

9.obavijest Davatelja usluge o uvjetima kad se Ugovor o načinu korištenja javne usluge smatra sklopljenim (u daljnjem tekstu: Ugovor),

10.izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom,

11.izjavu Korisnika da izričito pristaje na ispunjenje ugovora te potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena,

12.izvadak iz cjenika javne usluge.

(3)Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog Davatelja usluge, a drugi očitovanje Korisnika.

(4)Korisnik je dužan vratiti Davatelju usluge dva primjerka Izjave iz stavka 1. ovoga članka s potpisom Korisnika u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(5)Davatelj usluge je dužan po zaprimanju Izjave sukladno stavku 4. ovoga članka, Korisniku vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od zaprimanja.

(6)Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik (stupac: očitovanje Korisnika) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovom Odlukom.

(7)Iznimno od stavka 6. ovoga članka Davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo Davatelj usluge (stupac: prijedlog Davatelja usluge) u sljedećem slučaju:

1.kad se Korisnik ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka u roku iz stavka 4. ovoga članka

2.Kad više Korisnika koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio Davatelj usluge.

(8)Davatelj usluge može omogućiti davanje Izjave iz stavka 1. ovoga članka elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku usluge.

(9)Korisnik usluge dužan je obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

X. PRIGOVOR KORISNIKA (REKLAMACIJA)

Članak 80.

(1)Davatelj usluge je dužan omogućiti Korisniku podnošenje pisanog prigovora sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, na jedan od sljedećih načina:

-Pisanim putem na adresu: Komunalac d.o.o., Supilova ulica 173, 51300 Delnice

-e- mailom: komunalac@komunalac.hr

-faxom na broj +385(0)51 812 034

-osobno u sjedištu Davatelja usluge (radnim danom od ponedjeljka do petka od 7-14 sati na adresi: Komunalac d.o.o., Supilova ulica 173, 51300 Delnice

(2)Davatelj usluge je dužan pisanim putem potvrditi primitak prigovora (reklamacije).

(3)Davatelj usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(4)Osim obveze iz stavaka 1, 2. i 3. ovoga članka, Davatelj usluge je dužan na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5)Davatelj usluge je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(6)O prigovorima Korisnika odlučuje povjerenstvo koje osniva Davatelj usluge, a u kojem se nalaze predstavnici Davatelja usluge i udruge potrošača.

XI.OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 81.

(1)Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu:

obavijest) mora sadržavati:

-plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

-lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta

-način preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge

-lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini

-uputu o kompostiranju

-uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

-kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev Korisnika

-uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev Korisnika.

(2)Davatelj usluge dužan je Korisnika do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to Korisniku prihvatljivo.

XII.OPĆI UVJETI UGOVORA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 82.

Opći uvjeti ugovora o načinu korištenja javne usluge su sadržani u Prilogu 1. ove Odluke.

XIII. UGOVORNA KAZNA

Članak 83.

(1)Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je Korisnik dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

(2)Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

(3)Smatra se da je Korisnik postupio protivno Ugovoru:

-ako ne vrši predaju otpada Davatelju usluge, a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način se utvrdi da koristi nekretninu,

-ako nakon obavijesti Davatelja usluge ne ugovori spremnik veće zapremnine, a prema evidenciji o preuzetoj količini otpada proizlazi da za dva uzastopna obračunska razdoblja odlaže miješani komunalni otpad u količini koja premašuje volumen spremnika dodijeljenog sukladno Ugovoru,

-ako odlaže miješani komunalni otpad izvan spremnika za miješani komunalni otpad,

-ako odlaže problematični otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu,

-ako se poklopac spremnika ne može u potpunosti zatvoriti,

-ako se uz spremnik nalazi rasuti otpad, otpad odložen u vrećice koje nisu od Davatelja usluge ili su odložene druge vrste otpada bez prethodne najave Davatelju usluge (EE otpad, glomazni otpad),

-ako u vrećicama/spremnicama za koristan otpad nije razvrstan otpad po vrstama kako je predviđeno ovom Odlukom,

-ako Korisnik u vreće za reciklabilni otpad odlaže miješani komunalni otpad,

-ako kompostira otpad na neprimjeren način, odnosno ako ne kompostira otpad na način kako je određeno u članku 53. ove Odluke,

-ako odloži glomazni otpad na javnu površinu bez prethodnog dogovora s Davateljem usluge.

(4)Ako se poklopac spremnika koji je dodijeljen Korisniku ne može zatvoriti Davatelj usluge će naplatiti Korisniku dodatni volumen koji prelazi volumen spremnika.

(5)Korisnik koji u godini dana nije niti jednom postavio spremnik za pražnjenje što se dokazuje izvodom iz elektroničke evidencije pražnjenja spremnika, a u istom roku nije kupio ili tražio vrećice za miješani komunalni otpad dužan je Davatelju usluge, na njegovo traženje, dostaviti dokaze da nije koristio nekretninu.

(6)Ako Korisnik ne predoči Davatelju usluge dokaze da nije koristio nekretninu, Davatelj usluge će Korisniku naplatiti ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara cijeni pražnjenja minimalno jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad za volumen spremnika koji je utvrđen Ugovorom.

(7)Ukoliko preuzimatelj ne dostavi podatke o prikupljenoj ambalaži sa povratnom naknadom i papira i kartona nadležnoj službi Općine Mrkopalj.

Članak 84.

Kad više Korisnika koristi zajednički spremnik, a ne utvrdi se odgovornosti pojedinog Korisnika za postupanja protivno Ugovoru, svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik su dužni platiti ugovornu kaznu razmjerno svojim udjelima u zajedničkom korištenju spremnika.

Članak 85.

(1)Djelatnici komunalne tvrtke/komunalni redari, na terenu utvrđuju je li određeni Korisnik postupio protivno Ugovoru, odnosno je li Korisnik dužnik plaćanja ugovorne kazne.

(2)Dokaz da je Korisnik postupio protivno Ugovoru je fotografski zapis/video snimak spremnika/vrećice ili otpada rasutog ili neprimjereno odloženog na obračunskom mjestu, odnosno u slučaju povrede ili neizvršenja ugovornih obveza iz članka 121. stavka 3., podstavka 1., 2., evidencija Davatelja usluge. Na fotografskom zapisu/videu obračunsko mjesto Korisnika javne usluge mora biti jasno uočljivo.

(3)Ukoliko se Korisnik zatekne u odlaganju otpada na način protivan Ugovoru, komunalni redar ili djelatnik Davatelja usluge dužan ga je fotografirati što čini prihvatljivi dokazni materijal za daljnje postupanje komunalnog redara (utvrđivanje identiteta i daljnje postupanje po Odluci o komunalnom redu Općine Mrkopalj).

(4)Raspon visine ugovorne kazne određen je Tablicom 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 (5) Visina cijene ugovorne kazne mora biti razmjerna troškovima uklanjanja posljedica postupanja protivno Ugovoru, a uračunava cijenu obrade i zbrinjavanja određenog volumena otpada (kn/l), vrijeme rada radnika - satnica (kn/ h) i udaljenost do lokacije obračunskog mjesta na kojoj je Korisnik postupio protivno Ugovoru (potrošnja goriva (l goriva), cijena goriva (kn/l) i udaljenost (km)).

XIV. NADZOR

Članak 86.

Djelatnici Davatelja usluge obavljaju nadzor provedbe Ugovora s Korisnikom u pogledu izvršavanja obveza Korisnika usluge, a komunalni redar nad provedbom ove Odluke ako zakonom i drugim propisima nije drukčije određeno.

XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 87.

Cjenik usluga koji je u primjeni na dan stupanja na snagu ove Odluke, primjenjivat će se do donošenja cjenika sukladno odredbama Zakona, Uredbe i ove Odluke.

Članak 88.

Davatelj usluge je dužan ispuniti tehničko-tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu na cijelom području Općine Mrkopalj najkasnije do 01.11.2018. godine.

Članak 89.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada Klasa 021-05/16-01/01 ur.broj 2112-06-16-14 od 31.svibnja 2016.godine.

Članak 90.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/18-01/01

Urbroj:2112-05-01-18-5

Mrkopalj, 05. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Zvonko Matković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr