SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

13.

Na temelju čanka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 05. ožujka 2018. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske
knjižnice i čitaonice

I.

U Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice imenuju se:

1. ADRIJANA ANTIČEVIĆ za predsjednicu,

2. MARIJANA DRAGOSLAVIĆ za člana.

II.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice imenovani od strane Grada Malog Lošinja, razrješuju se dužnosti.

III.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 013-03/17-01/14

URBROJ: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 05. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1048&mjesto=10005&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr