SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

29.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/ 15-ispravak p.t., 123/17), članka 33. stavka 5. i članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), te članka 17. i 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici dana 22. veljače 2018. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o naknadama članova Županijske
skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske
skupštine Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/17), u članku 8. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno, osoba iz stavka 1. ovoga članka neće ostvariti pravo na naknadu prijevoznih troškova ako je na sjednicu/ sastanak stigla s radnog mjesta koje se nalazi u mjestu održavanja sjednice/sastanka ili unutar 20 kilometara od mjesta održavanja sjednice/sastanka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-62

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r,


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr