SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

4.

Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak i 123/17), članka 28. točke 1. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici od 22. veljače 2018. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U članku 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 9/13, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) točka 18., briše se.

U točki 20. iza zareza dodaju se riječi »koji su izabrani zajedno s njim«.

Članak 2.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Članak 30.

Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Skupštine.

Mandat člana Skupštine izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Skupštine izabranog na redovnim izborima, koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju skupštine.«

Članak 3.

U članku 33., iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Član Skupštine ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Skupštine i njenih radnih tijela«.

Članak 4.

U članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 19. ovoga Statuta Župan je dužan objaviti u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon donošenja te odluke.«

Članak 5.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Članak 54.

Župan i njegovi zamjenici prisustvuju sjednicama Skupštine«.

Članak 6.

U članku 61. stavku 2. riječi »redovito, a najmanje jednom mjesečno«, zamjenjuju se rječju »tromjesečno«.

Članak 7.

U članku 65. stavku 3. iza riječi »nekretnina i« dodaje se riječ »drugom«, a riječ »ostalom« briše se.

U stavku 4. iza riječi »nekretnina i« dodaje se riječ »drugom«, a riječ »ostalom« briše se.

Članak 8.

U članku 68. stavku 3. riječ »danom« zamjenjuje se riječima »prvog dana od dana«.

Članak 9.

U članku 78. stavku 4. riječi »Skupština će dostaviti« zamjenjuju se riječima »predsjednik Skupštine dužan je dostaviti«, a brojka »8« zamjenjuje se brojkom »30«.

Članak 10.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Članak 83.

Raspisivanje referenduma za opoziv Župana i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim može predložiti:

-20% ukupnog broja birača u Županiji

-2/3 članova Skupštine.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Skupština će raspisati referendum nakon što središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi ispravnost podnesenog prijedloga donosno utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Županiji.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova Skupštine, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 11.

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-8

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr