SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD RAB

5.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak i 123/17.) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst i 19/15.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA GRADA RABA

Članak 1.

U Statutu Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst i 19/15.) u članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osim slučajeva iz članka 51. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Raba ili 2/3 vijećnika.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.«

U stavku 3. riječ »ureda« zamjenjuje se riječju »tijela«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

Iza članka 52. dodaje se novi članak 52 a. koji glasi:

»Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora za gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od dana ranije održanog referenduma za opoziv.«

Dosadašnji članak 52. a postaje članak 52. b.

Članak 3.

U članku 52. b stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.«

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Raba u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračuni i provedeno u skladu sa zakonom,«.

Članak 5.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 6.

U članku 34. stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Raba čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 11. ovog članka u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja te odluke.«

Članak 7.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela u oblastima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća i akata koje sukladno posebnim zakonima donosi gradonačelnik.«

Članak 8.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Gradskog vijeća i gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.«

Članak 9.

U članku 83. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.«

Članak 10.

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.«

Članak 11.

U članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi Grada Raba su:

-gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,

-prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

-prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-prihodi od naknada za koncesije,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Rab u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkom porezu,

-sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-drugi prihodi određeni zakonom.«

Članak 12.

U članku 89. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. koji se mijenja i glasi:

»Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.«

Članak 13.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 92. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.«

Članak 14.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»Opći akti se, prije nego što stupe na snagu, obavezno objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga općim aktom propisano da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.»

Članak 15.

Ovlašćuje se Komisija za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Raba.

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Raba stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/01

URBROJ: 2169-01-02/7-18-3

Rab, 8. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr