SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

9.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč. tekst i 137/15-isp.proč-teksta i 123/17), te članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 9. sjednici održanoj dana 15. veljače 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 41/14 i 34/17) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 8. stavak 1. brišu se alineje 22., 23., 24. i 25.

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. dodaju se nove alineje 25., 26., 27., i 28. koje glase:

»- poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije, poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

-poslove vezane uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, te suradnju s državnim i drugim tijelima i pravnim osobama nadležnim za ove poslove,

-pružanje potpore i suradnja sa Poduzetničkim centrom Vinodol i trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada kao i građanima na poslovima povezanim s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

-predlaganje dokumuneta, programa i mjera za razvoj Grada kroz suradnju sa ustanovama, trgovačkim društvima na području Grada te predstavnicima Županije, gradova i općina,«.

Dosadašnja alineja 25. postaje alineja 29.

Članak 3.

Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 60 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 030-02/14-20/2

Ur. broj: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, dana 15. veljače 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1046&mjesto=51250&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr